​Förslag till ny organisation i Lindesbergs kommun ut på remiss

Av på 5 maj, 2020
Revisionsbyrån KPMG har tagit fram ett nytt förslag till ny nämnd- och förvaltningsorganisation i Lindesbergs kommun

Först lades kultur- och fritidsnämnden ned. Sedan avvecklades beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor. Nu har revisionsbyrån KPMG tagit fram ett nytt förslag till ny nämnd- och förvaltningsorganisation i Lindesbergs kommun som de politiska partierna får ta ställning till.

Bland annat föreslås att Tillväxtutskottet (med ansvar för kulturfrågor) blir Tillväxtnämnd från 2021.

Den senaste omorganisationen kritiserades bland annat för att vara odemokratisk och toppstyrd. Enligt det nya projektets riskanalys finns enbart en risk med projektet: ”Förändring kan skapa oro hos politiska företrädare samt chefer och medarbetare”.

Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av Lindesbergs kommun genomfört en genomlysning och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation:

Kommunfullmäktige:
Ärendeberedning inför beslut i kommunfullmäktige sker både i utskotten och i kommunstyrelsen. Som ett resultat av detta är fullmäktiges sammanträden relativt korta (i snitt ca 1-2 timmar) då beslut kan fattas omgående (utan debatt). ”Vi ser inte att det finns ett behov av större organisatoriska förändringar som omfattar kommunfullmäktige då den nuvarande strukturen är väl fungerande”, enligt KPMG.

Kommunstyrelsen:
Detta innebär att kommunstyrelsen fått fler operativa frågor vilket fått till följd att dess uppdrag som nämnd växt. På tjänstemannasidan finns ett uppfattning om att den befintliga sammanträdesstrukturen är tids- och resurskrävande. ”Vår rekommendation är att den nuvarande beredande delen av kommunstyrelsens sammanträden bör tas bort. Ansvaret för beredning överförs istället till ett KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott)”, enligt KPMG:s förslag.

Utskotten (Tillväxtutskottet och Utskottet för stöd och strategi):
Utskottens uppdrag har växt sedan 2017 och det är framför allt Tillväxtutskottet (som bland annat ansvarar för kulturfrågor) som fått ett större ansvarsområde som innefattar både strategiska VAD-frågor och operativa HUR-frågor. ”Vår rekommendation är att utskotten avskaffas och istället ersätts med ett arbetsutskott (KSAU) som bör ansvara för beredning av strategiska frågeställningar inför kommunstyrelsens sammanträden. Operativa frågor som idag hanteras av utskotten överförs till en nämnd (Tillväxtnämnd)”, skriver KPMG.

Nämnderna (Barn- och utbildningsnämnden + Socialnämnden):
Överlag så bedömer KPMG att nämnderna har väl fungerade arbetssätt och metoder. Utredningen konstaterar att strukturen med två heltidsarvoderade ordföranden är ovanlig för en kommun i Lindesbergs storlek. Det höga antalet ersättare på nämndssammanträden lyfts som en utmaning men bidrar samtidigt till ökad politisk delaktighet. ”Ur ett ekonomiskt perspektiv så resulterar det dock i ökade kostnader för den politiska verksamheten. Detta eftersom de ersättare som närvarar har rätt till samma ersättning som tjänstgörande ledamöter enligt kommunens riktlinjer”, skriver KPMG.

I en delrapport som nu gått ut på remiss till de politiska partierna presenteras tre tänkbara alternativ:

Scenario 1:

Scenario 2:

Scenario 3 – som nu utan förändring:

…..

Ökade kostnader istället för besparingar

Totala kostnaderna för politiska sammanträden (inkl. förlorad arbetsförtjänst) och ordförandearvoden i Lindesbergs kommun.

Syftet med omorganisationen är att det ska leda till en mer kostnadseffektiv organisation och tydligare styrning – såväl politiskt som förvaltningsmässigt – som ger bästa möjliga service för Lindesbergs kommuns medborgare.

Ett av målen med den senaste omorganisationen var att den skulle leda till besparingen på 10 milj kr för politiska sammanträden. Istället har kostnaderna ökat (se diagrammet ovan) – bland annat på grund av det höga antalet ersättare som deltar vid nämndernas sammanträden och att fler personer i arbetsför ålder inom politiken resulterar i ökade kostnader för förlorad arbetsinkomst, enligt revisionsbyrån KPMG.

…..

Frågorna som de politiska partierna ska ta ställning till

Förslaget till ny politisk organisation har nu skickats ut på remiss till de politiska partierna i Lindesbergs kommun med sista svarsdatum 15 juli. Kommunstyrelsen beslutar 22 september och kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet 28 september för en eventuell ny politisk organisation från 1 januari 2021 – eller annat lämpligt datum.

Frågeställningar till partierna angående politisk organisation:

Kommunstyrelsen:

1: Vad anser ert parti om att kommunstyrelsens beslutande del och beredande del skiljs åt i tid?

2: Vad anser ert parti är för- och nackdelar (samt vad föredrar ert parti) gällande

  • Beredande kommunstyrelse två veckor före beslutande kommunstyrelse
  • Beredande kommunstyrelse på eftermiddagen (kl 13.15) vid ordinarie kommunstyrelsedatum

3: Vad anser ert parti om deltagande vid beredande kommunstyrelse?

  • Beredning av ärenden sker via kommunstyrelsen arbetsutskott (7 ledamöter) och att mötet protokollförs (7 ledamöter deltar).
  • Beredning av ärenden sker med ordinarie ledamöter (15 st) och om ordinarie ledamot har förhinder går ersättare in (15 ledamöter deltar)

4: Vad anser ert parti om att en utvärdering av den politiska organisationen görs klar till januari 2022 och ligger till grund för eventuella korrigeringar till ny mandatperiod 2023-2026.

Utskotten

5: Vad anser ert parti om att Tillväxtutskottet blir Tillväxtnämnd från 2021?

6: Vad anser ert parti om att Tillväxtnämnden utökas till 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare (jämfört med idag som Tillväxtutskott 7 + 7)?

7: Vad anser ert parti om att Utskottet för Stöd och strategi blir kvar och är utskott för kommunledningskontoret med 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare (ingen förändring jmf med idag gällande ledamöter)?

Övriga synpunkter


8: Skriv i löpande text övriga synpunkter eller förslag som ert parti vill framföra. 

Länet | Lindesbergs Kommun
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in