Detta är utvecklingsmålen för Kulturskolan Garnalia i Lindesberg

Av på 6 december, 2019

”Kulturskolan Garnalia spelar en central roll i kommunens kulturliv”. Det är ett av fyra övergripande utvecklingsmå för Kulturskolan Garnalia i den nya styrmodellen för ledning och styrning som ska gälla från och med 2020 i Lindesbergs kommun. Kulturenheten har som mål inom tillväxtutskottet ”att verka för att barn och unga ska upptäcka kultur utifrån sina egna förutsättningar”.

Utifrån kommunens nya styrmodell ska styrning ske per nivå – från kommunfullmäktige, nämnder/utskott, verksamheter och enheter – och varje organisatorisk nivå ska ha 3-5 utvecklingsmål.

Kommunfullmäktiges övergripande vision är ”Lindesbergs kommun ska genom nydanade insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen”.

Tillväxtutskottet (ett utskott till kommunstyrelsen som har ansvar för bland annat kulturenheten) har som utvecklingsmål på nämnd-nivå ”att bidra till att Lindesbergs kommun är attraktivt att leva, verka och bo i samt besöka” – bland annat genom ”att verka för att fler barn och unga ska upptäcka kultur utifrån sina egna förutsättningar”.

Barn- och utbildningsnämnden (som har ansvar för bland annat Kulturskolan Garnalia) har ännu inte publicerat sina utvecklingsmål på nämnd-nivå – men Kulturskolan Garnalia har som enhet fyra övergripnade mål:

  • Kulturskolan Garnalia spelar en central roll i kommunens kulturliv;
  • Kulturskolan Garnalia gör kultur tillgänglig för alla oavsett socioekonomisk och kulturell bakgrund eller eventuella funktionsnedsättningar;
  • Kulturskolan Garnalia erbjuder ett attraktivt utbud av undervisning och andra aktiviteter för alla åldrar inom dans, drama, musik, bild och media;
  • Kulturskolan Garnalia stimulerar och stärker estetiska lärprocesser inom det allmänna skolväsendet.

”Barn- och utbildningsförvaltningen (där Kulturskolan Garnalia ingår) arbetar precis som tillväxtförvaltningen med att implementera den nya styrmodellen”, förklarar förvaltningens utvecklingsstrateg Björn Österby: 

”För våra enheters del togs målen för 2020 fram innan vi började introducera cheferna i den nya modellen. Skolan planerar och jobbar ju läsårsvis och måste därför tänka nya mål lite tidigare. Så läget just nu är att kulturskolan har sina mål för 2019-2020 klara. Rektorerna börjar jobba i den nya styrmodellen under vintern/våren. Från nästa år är alla med fullt ut i arbetet enligt nya styrmodellen”, skriver Björn Österby.

…………………………….

Kulturenheten kommer att sätta 3-5 egna utvecklingsmål

Helena Randefelt – utvecklingsstrateg på tillväxtförvaltningen – förklarar att kulturenheten kommer att sätta 3-5 utvecklingsmål för sin enhet som ska syfta till att utveckla enhetens grunduppdrag. ”Utvecklingsmålen kommer att bli tydligare när samtliga indikatorer är på plats och det syns vad som kommer att mätas och analyseras”, enligt Helena Randefelt.

”Utifrån kommunens nya styrmodell ska styrning ske per nivå, och varje organisatorisk nivå ska ha 3-5 utvecklingsmål. Inom tillväxtutskottet har vi förutom kulturenheten även arbetsmarknadsenheten, utbildningsenheten och näringslivsenheten organiserade på samma politiska nivå. Utifrån det har tillväxtutskottet valt att sätta fem utvecklingsmål (bilden ovan). Ett av dem är särskilt specifikt riktat mot kulturenheten – Tillväxtutskottet ska verka för att barn och unga ska upptäcka kultur utifrån sina egna förutsättningar”, skriver Helena Randefelt.

”Kulturenheten är även en väldigt viktig del i målet att tillväxtutskottet ska verka för att alla ska inkluderas och vara en del av samhället. Biblioteksverksamheten, muséet, kulturarvet och den kulturhistoriska delen är alla viktiga delar i folkbildningen, social hållbarhet och delaktighet i samhället. Det kommer nog bli tydligare när samtliga indikatorer är på plats och det syns vad vi kommer mäta och analysera”.

”Kulturpolitiska programmet – en verksamhetsbeskrivning av kulturenheten”

”Gällande det kulturpolitiska programmet beslutade tillväxtutskottet i augusti 2019 att uppdrag och mål för kulturfrågorna ska arbetas in i kommunens styrmodell. Utifrån det beslutet pågår arbete med att integrera de delarna i kulturenhetens grunduppdrag. Flera av de områden som nämns i utkastet till kulturpolitiskt program är redan en del av det arbete som görs inom kulturenheten (enhetens kärnverksamhet). Man skulle kunna säga att delar av det kulturpolitiska programmet i mångt och mycket är en verksamhetsbeskrivning av kulturenheten. Kulturenheten kommer även sätta 3-5 utvecklingsmål på sin enhet, som ska syfta till att utveckla enhetens grunduppdrag”.

Den nya styrmodellen kommer att utvärderas. Om man finner att kulturfrågorna inte fått rätt fokus väcks frågan om ett kulturpolitiskt program på nytt under 2021 (TU §63/19).

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in