Beslut i Kommunstyrelsen 10 april

Av på 11 april, 2018

På Kommunstyrelsens möte den 10 april behandlades frågor som till exempel årsredovisning för Örebro kommun 2017, årsredovisning för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen 2017, och revidering av översiktsplanen för Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bland annat: överenskommelsen mellan Örebro kommun och Region Örebro län om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023.

Årsredovisning för Örebro kommun 2017
Kommunens resultat för 2017 uppgår till 552 miljoner kronor. Det är 383 miljoner kronor mer än budgeterat. Utfallet för planperioden 2017-2019 prognostiseras till 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket är högre än det finansiella målet.

Självfinansieringsgraden för årets skattefinansierade investeringar uppgår till 162 procent vilket är högre än målet. Investeringarna i kommunens verksamhet uppgår till 673 miljoner kronor, vilket är 462 miljoner lägre än budgeterat. Sammantaget görs bedömningen att Örebro kommun uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning både ur verksamhetsperspektivet och det finansiella perspektivet.

Det finns en planering för en fortsatt utveckling och satsningar väntar inom kompetensförsörjning, integration, digitalisering, skolutveckling och stadsutveckling.

Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisningen ska överlämnas till revisorerna för granskning, och föreslår Kommunfullmäktige att godkänna följande fem punkter:

1. Bokslutskommunikén för 2017.

2. Reservera 80 mnkr av årets resultat inom det egna kapitalet för resultatutjämningsreserven.

3. Markera 19,1 mnkr av årets resultat inom det egna kapitalet för sociala investeringar.

4. Markera 8 mnkr av årets resultat inom det egna kapitalet för nya överskott inom intraprenaderna.

5. Markera 183,9 mnkr av årets resultat inom det egna kapitalet för framtida kapitalkostnader för exploateringsfastigheter.

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 25 april för slutligt beslut.

Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen 2017
Örebro Rådhus AB ägs av Örebro kommun. Bolaget har till uppgift att äga och förvalta kommunens aktier i kommuns hel- och delägda aktiebolag, svara för ekonomisk uppföljning av dotterbolagen samt förmedla information om dotterbolagens verksamhet till Kommunstyrelsen.

Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i Örebrobostäder AB, Örebroporten Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB och Örebrokompaniet AB. Örebro Rådhus AB äger även en del aktier i: Länsmusiken i Örebro AB, Kumbro Utveckling AB, Örebroregionen Science Park AB, Örebro Läns Flygplats AB, Oslo-Stockholm 2.55 AB samt Länsteatern i Örebro AB. Dessa aktier har ett bokfört värde på totalt 1 794 mnkr i moderbolagets bokslut för 2017.

Moderbolagets resultat för år 2017 är en vinst på 37 mnkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Av bolagets samlade vinster föreslås 35 mnkr att delas ut till kommunen. Det totala resultatet för Örebro Rådhuskoncernen är en vinst på 291 mnkr efter skatt.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna följande punkter:

1. Årsredovisning 2017 för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhus-koncernen läggs med godkännande till handlingarna.

2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för Örebro Rådhus AB och de dotterbolag, intressebolag och dotterdotterbolag som ingår i Örebro Rådhuskoncernen rösta för att:

  • fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  • disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna;
  • bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna; samt att
  • arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts av Kommunfullmäktige i Örebro (i enlighet med av kommunfullmäktige i Örebro beslutade bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda), samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 25 april för slutligt beslut.

Revidering av översiktsplan för Örebro kommun
Örebro kommuns nu gällande översiktsplan ”Vårt framtida Örebro” beslutades i Kommunfullmäktige den 24 mars 2010. I maj 2014 fattade Kommunfullmäktige beslut om att strategierna i översiktsplanen är aktuella, men att delar skulle revideras. Stadsbyggnad har nu arbetat fram ett förslag tillsammans med andra förvaltningar.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna den reviderade översiktsplanen för Örebro kommun. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 25 april för slutligt beslut.

Överenskommelse mellan Örebro kommun och Region Örebro län om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023
Regionstyrelsen i Region Örebro län har inkommit med förslag till folkhälsoöverenskommelser 2018-2023, som ska ersätta de avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete som löper ut i april 2018.

Syftet med överenskommelserna är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan Örebro kommun och Region Örebro län. Målet är en god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning. Förslaget innebär att Örebro kommun ges årlig ersättning från Region Örebro län med 912 742 kronor. Ersättningen gäller 2018 och justeras följande år enligt pris- och lönekompensation i Regionfullmäktiges verksamhetsplan. Kommunens ekonomiska satsning på folkhälsoteamets verksamhet ska minst motsvara regionens ersättning.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att:

1. Ingå föreslagen överenskommelse mellan Örebro kommun och Region Örebro län om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023.

2. Örebro kommun bidrar med samma belopp som erhålls från Region Örebro län. Finansiering sker via tjänster på avdelningen Kommunikation och samhällsutveckling.

3. Årliga verksamhetsmedel avsätts på 100 tusen kronor för överenskommelsen med Region Örebro län för samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023. Finansiering sker ur kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxts utrymme.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in