Beslut i Kommunstyrelsen

Av på 6 december, 2017

På Kommunstyrelsens möte den 5 december behandlades frågor som till exempel grönstrategi och trädpolicy, samt kompletterande fördelning 2017 och fördelning av överskott 2018 avseende ensamkommande barn. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat beslut om projektdirektiv för Naturum.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs.

Kompletterande fördelning 2017 och fördelning av överskott 2018 avseende ensamkommande barn
Kommunstyrelsen har beslutat att fördela särskilt riktade medel till verksamhet som främjar asyl- och flyktingmottagandet för en optimal integration av ensamkommande barn och unga under en treårsperiod.

Kommunstyrelsen beslutade att anta förslaget till kompletterande fördelning av innestående ackumulerade medel på 4 miljoner kr för år 2017. Kommunstyrelsen beslutar också anta förslaget till fördelning av innestående ackumulerade medel på 15,2 miljoner kr för år 2018. Medel som inte förbrukats under respektive år ska återföras till ackumulerade statsbidrag för ensamkommande barn i samband med bokslut.

Från 1 juli 2017 har ersättningssystemet från Migrationsverket avseende ensamkommande barn gjorts om. Förslag till kompletterande fördelningen för 2017 och förslag till 2018 års fördelning har tagit hänsyn till pågående projekt och insatser som inte längre får ersättning från migrationsverket som matchar kostnaden. De ackumulerade medlen behöver täcka delar av omställningen av verksamheten med anledning av att migrationsverket ändrat den statliga ersättningen till kommunen.

Grönstrategi och trädpolicy
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta ”Grönstrategi” och ”Trädpolicy” för Örebro kommun. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att vid behov justera ställningstaganden i Grönstrategin så att de överensstämmer med Örebro kommuns översiktsplan. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 13 december för slutligt beslut.

Grönstrategin är ett av de strategiska styrdokument som bygger upp Örebro kommuns Miljöprogram. Grönstrategin är även ett viktigt underlag till kommunens översiktsplan. Mål och strategier som föreslås i Grönstrategin ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen, folkhälsomålen och friluftslivspolitiska målen kan uppfyllas på lokal nivå.

Inom Grönstrategi-projektet har även ett tidigare förslag till Trädpolicy för Örebro kommun reviderats och slutförts.

Beslut om projektdirektiv Naturum
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade att godkänna projektdirektivet för Naturum Oset, samt nulägesredovisningen av projektet Naturum Oset.

Etableringsfasen av Naturum Oset omfattar 15 delprojekt, som i de flesta fall bygger vidare på det arbete som genomförts 2011–2015. I flera fall har dessa kommit långt, exempelvis förprojekteringen av en ny byggnad och upphandlingen av basutställningen. De övergripande riskerna bedöms vara: ökad produktionskostnad för en ny byggnad, samt ökad kostnad för basutställningen.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in