Beslut i Kommunstyrelsen 13 november

Av på 14 november, 2018

På Kommunstyrelsens möte den 13 november behandlades frågor som till exempel svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande, svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om ett socialt hållbart eget boende för asylsökande och skattesats 2019. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs. Protokollen är ännu inte justerade. 


Svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

Kommunstyrelsen beslutade att:

1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet.

2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.

Arbetsmarknadsdepartementet har lämnat en remiss till Örebro kommun om Mottagandeutredningens betänkande ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” (SOU 2018:22). Utredningen föreslår flera förändringar i systemet för mottagande av asylsökande och nyanlända. Utredningens huvudsakliga fokus har varit att skapa ett sammanhållet system med ett tydligare helhetsperspektiv där några aspekter på nuvarande ordning varit särskilt viktiga att förändra. Dels syftar förändringarna till en jämnare fördelning mellan kommuner, en reformering av eget boende (Ebo) samt att ersättningssystemet ska förenklas och tydliggöras.


Svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Kommunstyrelsen beslutade att:

Förslag till yttrande antas och överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet.

Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) har lämnat ett betänkande i form av en kompletterande promemoria; Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande. Mottagandeutredningen föreslår i sitt huvudbetänkande att en möjlighet till social prövning införs för asylsökande som bosätter sig i eget boende i vissa kommuner. Betänkandet innehåller två modeller för social prövning; en där enskilda boendelösningar prövas utifrån vissa kriterier och en där denna modell kompletteras med att vissa bostadsområden tillfälligt kan undantas från möjligheten till eget boende med bibehållen dagersättning. Promemorian behandlar den kompletterande modellen och lägger förslag som möjliggöra undantag i vissa bostadsområden. Skälen till att den kompletterande modellen behandlas i en egen promemoria är att regeringen ska kunna gå fram snabbare med införandet av en sådan begränsning för eget boende. Det beskrivs som angeläget att en begränsning av möjligheterna till eget boende genomförs tidigare än vad det är möjligt att reformera hela systemet för asylmottagandet enligt övriga förslag i Mottagandeutredningens betänkande.


Skattesats 2019

Kommunstyrelsen beslutade:

Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2019 fastställs till 21,35 per skattekrona.

Enligt kommunallagen 11 kapitlet ska skattesatsen anges i budgeten och fastställas av fullmäktige före november månads utgång.

Undantag finns om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång. Då ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Den föreslagna skattesatsen är densamma som år 2018.

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in