Beslut i Kommunstyrelsen 15 maj

Av på 15 maj, 2018

På Kommunstyrelsens möte den 15 maj behandlades frågor som till exempel Redovisningav badutredning samt framtida ägande, drift och ansvar, Kulturpolitiskt program för Örebro kommun samt Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna finns på orebro.se


Redovisning av badutredning samt framtida ägande, drift och ansvar

Kommundirektören har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram ett beslutsunderlag som visar på konsekvenserna av ett samlat fastighetsägande, en samlad teknisk drift och ett samlat driftansvar för verksamheterna vid baden. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda fastighetsägare samt Kultur och fritidsförvaltningen. I beslutsunderlaget ingår att planera för en ersättning av nuvarande bad i Brickebacken i samråd med övrig stadsdelsutveckling i området

Kommunstyrelsen beslutade att:
1. Örebroporten får i uppdrag ta fram ett beslutsunderlag inför ett samlat ägande hos Örebroporten av Eyrabadet, Hagabadet och Brickebackens bad. Underlaget ska innehålla en värdering av fastigheterna där även hänsyn tas till den underhållsskuld som finns.

2. Fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för en samlad drift under en verksamhet.

3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med övriga planer kring stadsdelsutveckling i Brickebacken, ta fram ett beslutsunderlag för ett ersättningsbad i närområdet.

4. Fem miljoner kronor avsätts i reserverat utrymme för framtida driftskost­nader för nytt bad. Fram till dess att det nya badet tas i bruk nyttjas som engångsmedel två miljoner kronor årligen av Kommunstyrelseförvaltningen till förstudier och projekteringskostnader för ett nytt bad samt tre miljoner kronor av Fritidsnämnden för att stärka fritidsmöjligheterna i hela Örebro kommun. I samband med driftstagandet av det nya badet övergår engångsmedlen till att finansiera det nya badets utökade driftskostnader. Finansiering sker ur det utökade utrymmet med anledning av ökade skatteintäkter 2018


Kulturpolitiskt program för Örebro kommun

Kulturpolitiken är Örebro kommuns medel för att arbeta strategiskt och hållbart med de kulturella resurserna så att de gynnar samhällsutvecklingen. Kulturpolitiken ska skapa livskvalitet genom att stimulera den enskilde kommuninvånarens lust och intresse av att delta i, och ta del av, kulturella aktiviteter. Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för kommuninvånarnas egen kreativitet, erbjuda kulturella mötesplatser för mångfald och social sammanhållning samt ge förutsättningar för en väl fungerande konstpolitik.

Det kulturpolitiska programmet är ett stöd för beslut när det gäller de prioriteringar som ska göras så att alla invånare kan ta del av och skapa kultur. Det visar på inriktning, strategier och mål för kulturpolitiken under perioden 2018-2022.

Förslaget till kulturpolitiskt program remitterades under perioden 29 september till och med 3 december 2017 till 91 instanser varav 64 representanter för det civila samhället. Ärendet behandlades av Kulturnämnden den 14 februari 2018 och av Programnämnd samhällsbyggnad den 5 april 2018.

Programnämnd samhällsbyggnads föreslår Kommunstyrelsen att besluta att anta förslaget till Kulturpolitiskt program. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för slutligt beslut.


Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor

PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor i Örebro kommun. Granskningen ska besvara frågan om den interna kontrollen inom Tekniska nämnden och Kulturnämnden är tillräcklig avseende hantering av anställdas bisysslor. Revisorernas bedömning är att det finns brister i den interna kontrollen: styrande regelverk (policy, riktlinje, rutin) för bisysslor saknas, system och rutiner för uppföljning saknas, anställda får information om skyldighet att anmäla bisyssla i samband med medarbetarsamtal, men ingen annan regelbunden information ges, bisysslor anmäls och bedöms inte på ändamålsenligt sätt.

Kommunstyrelsen beslutade att:
1. Överlämna yttrandet till Stadsrevisionen.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in