Beslut i Kommunstyrelsen 16 januari

Av på 17 januari, 2018

På Kommunstyrelsens möte den 16 januari behandlades frågor som till exempel Kommunstyrelsens plan med budget för 2018, igångsättningsbeslut för investeringar i allmän plats vid Kulturkvarteret, och svar på remissen ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan”. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs, protokollen är ännu inte justerade.

Kommunstyrelsens plan med budget 2018
Kommunstyrelsen beslutade att fastställa Kommunstyrelsens plan med budget 2018.

Planen avser Kommunstyrelsens verksamhetsplanering för 2018 utifrån gällande ansvar och reglemente. Planens innehåll speglar Kommunstyrelsens färdriktning, prioriterade utvecklingsområden och de gemensamma objekt som ska skapa förutsättningar för kommunens samlade och strategiska utveckling. I planen finns ett tydliggörande vad gäller Kommunstyrelsens förväntningar på kommunens nämnder att efterleva ett antal särskilt prioriterade styrdokument. I planen redogörs också för de arbetsformer Kommunstyrelsen har för att utöva uppsiktsplikt samt aktuella forum för utveckling och uppföljning.

Igångsättningsbeslut för investeringar i allmän plats – Kulturkvarteret
Detaljplanearbetet med Kulturkvarteret pågår och för att möjliggöra antagande av detaljplanen i Byggnadsnämnden krävs att det finns finansiering för investeringar i allmän platsmark, samt igångsättningsbeslut för hållplatsåtgärder Konserthuset/Kulturkvarter.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna följande två punkter:

  1. Igångsättningsbeslutet på 4,5 miljoner kronor för investeringar i hållplatsåtgärder vid Konserthuset/Kulturkvarteret, kompensation för kapitalkostnader sker via det kapitalkostnadsutrymme som finns avsatt på Kommunstyrelsen gällande samhällsbyggnadsområdet.
  2. Att intäkterna på 4,5 miljoner kronor från tomträttsförsäljningen ”Klockaregården 6” tillfaller exploateringsekonomin, och används för att finansiera allmän plats vid Kulturkvarteret.

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 31 januari för slutligt beslut.

Svar på remiss: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
Kommunstyrelsen beslutade att anta remissen ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan” och lämnar över den till Finansdepartementet.

Nuvarande möjligheter att samverka i kommunalförbund och gemensam nämnd bedöms inte som tillräckliga för de behov som kommuner och landsting har. En utredning föreslår därför att det i kommunallagen införs en generell möjlighet till avtalssamverkan. Regeln innebär att en kommun eller ett landsting får träffa avtal om att dess uppgifter helt eller delvis ska utföras i en annan kommun eller ett annat landsting. Genom ett sådant avtal får en kommun eller ett landsting utföra uppgifter åt en annan kommun eller landsting utan hinder av lokaliseringsprincipen. Även delegation över kommungräns möjliggörs enligt förslaget.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in