Beslut i Kommunstyrelsen 18 september

Av på 19 september, 2018

På Kommunstyrelsens möte den 18 september behandlades frågor som till exempel delårsrapport och prognos 2 för 2018 och riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bland annat frågan om revidering av miljöpris.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna finns på orebro.se http://www.orebro.se/kommun–politik/politik–beslut/kommunstyrelsen.html


Kommunstyrelsens delårsrapport med prognos 2 2018
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport med prognos 2 2018 för Kommunstyrelsen egen verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer en prognos för helåret som är en budgetavvikelse med cirka -5,4 mnkr. Exklusive Centralt skolstöd och Myndighetsavdelningen är avvikelsen cirka -3,7 mnkr. Det är en utmaning likaså en möjlighet att balansera reducering av befintliga arbetsformer och samtidigt investera i och satsa på nya moderna arbetsformer.

Kommunstyrelseförvaltningens budgetram inför 2018 innebar krav om effektiviseringsåtgärder motsvarande 14,3 mnkr, varav cirka 5 mnkr ålagts avdelningarna inför budgetarbetet 2018. Återstående reduceringskrav motsvarar 9,3 mnkr mot budget. Överfört resultat från 2017 (+3,3 mnkr) har lagts in i ramavstämning vilket minskar årets reduceringsbehov till cirka 6 mnkr. Utifrån pågående verksamhetseffektiviseringar, reduceringar av ett antal tjänster, generell ramreducering samt allmän återhållsamhet är bedömningen att effektiviseringskravet vid årets slut kommer att realiseras.

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa delårsrapport med prognos 2 2018 samt att delårsrapporten överlämnas för vidare hantering inom ramen för kommuntotal delårsrapport med prognos 2 2018 Örebro kommun.


Riktlinjer för bostadsförsörjning
Stadsbyggnad har tagit fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen i Örebro i och med att förutsättningarna för de antagna riktlinjerna från 2016 har ändrats.

Kommunstyrelsen beslutade enligt Stadsbyggnads förslag och föreslår Kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för bostadsförsörjning för Örebro kommun. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.


Revidering av miljöpris
Örebro kommun har delat ut ett internt och ett externt miljöpris sedan 1995 respektive 1985. Det interna miljöpriset har tilldelats en person, en verksamhet eller ett bolag inom den kommunala organisationen som på ett utmärkande sätt arbetar för en bättre miljö. Externa miljöpriset har tilldelats en person, organisation eller företag i Örebro kommun som genom sitt miljöarbete är en god förebild för andra. Det interna priset delas ut på ett av Kommunfullmäktiges sammanträden och det externa priset delas ut på Örebrogalan. Syftet med både det interna och det externa miljöpriset har varit att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera andra till arbete som resulterar i miljövinster, samt ge ökad uppmärksamhet till miljöfrågan.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade att:

1. Revidera kriterierna för det interna och externa miljöpriset, genom att uppdatera befintliga kriterier samt inkludera ett mervärdeskriterium för social hållbarhet.

2. Prissumman för det interna priset föreslås ändras från 10 000 kronor till 50 000 kronor. Prissumman, samt kostnaden för diplom och blommor, tas från Kommunstyrelseförvaltningens ordinarie budget.

3. Statyett och diplom till vinnaren av det externa priset hanteras genom den kostnad Örebro kommun betalar som prisvärd för Örebrogalan.

Lokalt 
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in