Beslut i Kommunstyrelsen 4 december

Av på 4 december, 2018

På Kommunstyrelsens möte den 4 december behandlades frågor som till exempel tillsynsrapport 2018 för kommunstyrelsens egen verksamhet, statsbidrag för att motverka och minska segregation samt uppföljningsrapport för jämställdhetsstrategin.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, nedan presenteras några exempel på besluten som togs.


Tillsynsrapport 2018 Kommunstyrelsens egen verksamhet
I enlighet med ”Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun” ska nämnderna och bolagen varje år besluta om en tillsynsplan för uppföljning av intern kontroll. Under 2017 deltog Kommunstyrelsens representanter vid en risk- och väsentlighetsanalys genomförd enligt beslutad metod utifrån Örebro kommuns handbok ”Bättre koll med intern kontroll”.Därefter har prioritering och urval genomförts för vidare förankring med Kommunstyrelseförvaltningens förvaltningschef och ledningsgrupp. Dessa prioriteringar och urval har resulterat i 2018 års tillsynsplan för Kommunstyrelsen egen verksamhet. Övriga riskområden, som risk- och väsentlighetsanalysen identifierat, har överförts till Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp för vidare hantering.

Kommunstyrelsen beslutade att:
– fastställa Tillsynsrapport 2018 – uppföljning av intern kontroll för Kommunstyrelsens egen verksamhet.
– Kommundirektören får i uppdrag att under 2019 återrapportera progressen av de åtgärder som syftar till att omhänderta de allvarliga brister som tillsynen visat på inom verksamhetsområdet ”Efterlevs kommunens informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet?”.


Statsbidrag för att motverka och minska segregation
Örebro kommun är en av de kommuner i Sverige som har områden som kännetecknas av stora socioekonomiska utmaningar; lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. Vi har därför haft möjlighet att söka stöd från Tillväxtverket/Delegationen mot segregation (Delmos) för att motverka och minska segregation. Örebro kommun har beviljats:

  • 300 000 kr för kartläggning, behovsanalys och plan för det fortsatta arbetet med att minska och motverka social och ekonomisk segregation genom ett strategiskt, sektorsövergripande och kunskapsbaserat arbetssätt.
  • Högst 40 275 000 kr (89,80 % av bidragsgrundande kostnader) för att genomföra projektet ”Örebro kommun för integration” 2018-2020.

Kommunstyrelsen beslutade att: – Informationen tas till protokollet.


Uppföljningsrapport för jämställdhetsstrategin
Enligt ”Strategi för ett jämställt Örebro 2016 – 2025” ska en uppföljningsrapport tas fram vartannat år för att följa jämställdhetsutvecklingen i kommunen. Under 2018 har en första uppföljning gjorts av jämställdhetsstrategin. Uppföljningen har gjorts genom dialogträffar med nämndernas presidier, samt granskning av 2017 års årsberättelser och rapporterna för delår 2 2018. De kommunala bolagen har inte granskats i uppföljningen. Uppföljningen visar att kommunens arbete med att jämställdhetsintegrera den kommunala verksamheten går framåt, men att det finns stora variationer mellan nämnderna vad gäller systematik och genomförande. Uppföljningen visar bland annat att flera nämnder har behov av ett stärkt stöd, både i det strategiska och operativa jämställdhetsarbetet samt att jämställdhetsperspektivet behöver integreras på ett tydligare sätt i samtliga styrprocesser i kommunen.

Kommunstyrelsens beslutade att: – Rapporten läggs till handlingarna.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in