Beslut i Kommunstyrelsen 5 juni

Av på 7 juni, 2018

På Kommunstyrelsens möte den 5 juni behandlades frågor som till exempel delårsrapport och prognos för 2018, utomhuspedagogikens inverkan på lärande, en portfölj för ”Den växande kommunen”, samt översyn av delar av nämndorganisationen. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna finns på orebro.se


Delårsrapport och prognos

Kommunstyrelsen beslutar att:

  • 1.Delårsrapport med prognos 1 för 2018 godkänns.
  • 2.Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2018 ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar.
  • 3.Delårsrapporten överlämnas till Kommunfullmäktige.

Resultat januari-april
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april, samt en helårsprognos för 2018 för Örebro kommun. I rapporten görs en uppföljning av kommunens finansiella mål och finansiella ställning.

Resultatet efter årets fyra första månader visar ett utfall på 144 miljoner kronor. Kommunen har budgeterat ett överskott på 276 miljoner kronor. Resultat för helåret 2018 prognostiseras till 354 miljoner kronor. Exklusive jämförelsestörande poster landar prognosen på 112 miljoner kronor.


Utomhuspedagogikens inverkan på lärande

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Slutrapporten för satsningen ”Utomhuspedagogikens inverkan på lärande” godkänns.

2. Grundskolenämnden får i uppdrag att, via Förvaltningen förskola och skola tillsammans med Naturskolans pedagoger, ansvara för att initiera och säkerställa genomförandet av implementeringen och tillskapandet av en permanent verksamhet i enlighet med förslaget i slutrapporten. Implementering påbörjas och genomförs under vårterminen 2018, för att därefter gå över till ordinarie drift och finansiering från höstterminen 2018.

3. Den reviderade återföringsplanen för ”Utomhuspedagogikens inverkan på lärande” godkänns.

4. Grundskolenämnden, Programnämnd barn och utbildning, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnderna åläggs att återföra medel i enlighet med den reviderade återföringsplanen.

5. Kommundirektören får i uppdrag att hantera identifierade utvecklingsområden kopplade till målgruppen.


Positivt för eleverna
Den sociala investeringen ”Utomhuspedagogikens inverkan på lärande” startade höstterminen 2016 och beviljades 3,25 miljoner kronor för genomförande under två år. Satsningen har syftat till att få fler elever på Västra Engelbrekt-skolan, årskurserna 4–9, att bli behöriga till gymnasieskolan genom att utveckla metoder för tillämpning av utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.

Det finns tendenser till att eleverna i årskurs 6 och 9 förbättrat sina betyg. Det kvantitativa målet, att 70 procent av målgruppen ska bli behöriga till yrkesgymnasieprogram, har ännu inte kunnat analyseras. En uppföljande utvärdering, hösten 2020, bör kunna ge ett bättre underlag för analys av satsningens effekter.

Utomhuspedagogik har visat sig vara positiv för samtliga elever och mest gynnsam för nyanlända och de som har allra svårast att klara en traditionell språktung undervisning. Utomhuspedagogik kompletterar traditionella undervisningsmetoder. Det naturvetenskapliga förhållnings- och arbetssättet aktiverar alla sinnen och lärandet blir verklighetsanknutet. Pedagogerna ser att de elever som tagit del av utomhuspedagogik gör framsteg och visar ett ökat intresse.


Portfölj för den växande kommunen

Kommunstyrelsen beslutar att:

  • 1.Kommundirektören ges mandat att börja disponera medel ur utvecklingsportföljen på 40 miljoner kronor.
  • 2.Kommundirektören får i uppdrag att återkommande rapportera till Kommunstyrelsen om portföljen ”Den växande kommunen”.
  • 3.Medel som kvarstår i projektportföljen 2018-12-31 markeras i eget kapital i samband med årsredovisningen 2018.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna:

  • att en projektportfölj på 40 miljoner för ”Den växande kommunen” skapas.
  • att finansiering av projektportföljen ”Den växande kommunen” sker via överskottet av försäljningen av tomträtter som uppkommit under 2018.
  • Kommunstyrelsen ska en gång per halvår få information om hur medlen används.

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 20 juni för slutligt beslut.


Prioriterade utvecklingsprojekt
Liksom andra kommuner med demografisk tillväxt växer Örebro kommun just nu snabbare än tidigare. Flera projekt inom området den växande kommunen har aktualiserats och påbörjats, men på grund av begränsad tillgång till både ekonomiska och personella resurser har vissa tappat fart och inte visat resultat utifrån den planerade tidsplanen.

Syfte med portföljen ”Den växande kommunen” är att projekt inom kommunen drivs på och visar resultat i den omfattning som önskas. I portföljen ska 40 miljoner kronor finns tillgängliga för prioriterade utvecklingsprojekt med målsättningen om en femårig arbetsperiod.


Översyn av delar av nämndorganisationen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna:

1. Att nämndreglemente för 2019 fastställs.

2. En vårdboendenämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 1 januari 2019.

3. En hemvårdsnämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 1 januari 2019.

4. En socialnämnd med 15 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 1 januari 2019.

5. Vård och omsorgsnämnd öster respektive väster avvecklas från och med 31 december 2018.

6. Socialnämnd öster respektive väster avvecklas från och med 31 december 2018.

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 20 juni för slutligt beslut.

Inga geografiskt uppdelade nämnder
Under mandatperioden har FOA (Förtroendemännens Organisation och Arbetsformer) diskuterat nämndernas funktion och antal inom programområde Social välfärd. Det har lett till förslaget att det inför nästa mandatperiod inrättas en socialnämnd, en vårdboendenämnd och hemvårdsnämnd. Istället för de två geografiskt indelade socialnämnder, respektive två geografiskt indelade vård och omsorgsnämnder som finns idag.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in