Beslut i Kommunstyrelsen

Av på 19 april, 2017

På Kommunstyrelsens möte den 18 april behandlades frågor som till exempel Landsbygdsprogram och Biblioteksplan för Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat svar på remiss om Örebro läns energi- och klimatprogram 2017–2020.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna finns på orebro.se

Landsbygdsprogram för Örebro kommun
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Landsbygdsprogram för Örebro kommun. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 26 april för slutligt beslut.

Kommunstyrelsen gav under våren 2015 Landsbygdsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett Landsbygdsprogram för Örebro kommun. Programförslaget har varit ute på remiss två gånger. Förslaget antogs av Landsbygdsnämnden den 9 februari 2017.

Biblioteksplan för Örebro kommun
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Biblioteksplan för Örebro kommun. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 26 april för slutligt beslut.

Biblioteksplanen är ett styrdokument som beskriver inriktningen på Örebro kommuns biblioteksverksamhet. Enligt bibliotekslagen ska kommunen ha en biblioteksplan. Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 mars 2017.

Svar på remiss om Örebro läns energi- och klimatprogram 2017–2020
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt antar Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämna det till Länsstyrelsen och Region Örebro län.

Länsstyrelsen och Region Örebro län har i samråd med kommuner och andra viktiga aktörer i länet tagit fram ett förslag till regionalt energi- och klimatprogram för perioden 2017–2020. Förslaget till program speglar i huvudsak samma prioriteringar som Örebro kommuns klimatstrategi, men behöver enligt kommunens mening bland annat kompletteras när det gäller regionen som förebild i arbetet, mål för gröna finanser och inställningen till småskalig vedeldning. Örebro kommun har beviljats förlängd svarstid till den 19 april 2017.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in