Beslut i Kommunstyrelsen i februari

Av på 14 februari, 2018

På Kommunstyrelsens möte den 13 februari behandlades frågor som till exempel justerad budget utifrån en ny skatteprognos, rapporten om Open Art, och nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs.

Justerad budget utifrån ny skatteprognos
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna att tilläggsanslaget på 39 miljoner kronor beviljas. Outnyttjat utökat utrymme på 47,8 miljoner kronor reserveras inom kommunstyrelsens utrymme till förfogande. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige 28 februari för slutligt beslut.

Under år 2017 har Örebro kommuns invånarantal ökat med 3 600 personer vilket är mer än vad tidigare befolkningsprognoser visat. Den stora befolkningsökningen innebär att den skatteintäkt som bedömdes i och med beslut om 2018 års ”Övergripande strategi och budget” har förändrats. Den uppgår nu till 8 502,3 miljoner kronor vilket är 86,8 miljoner kronor högre än vid beslut.

I och med det bedömda utökade totala budgetutrymmet för Örebro kommun på 86,8 miljoner kronor föreslås tilläggsanslag på 39 miljoner kronor. Kvarvarande 47,8 miljoner kronor reserveras inom utrymmet för Kommunstyrelsens förfogande.

Rapport Open Art
Kommunstyrelsen beslutar att rapporten om Open Art läggs till handlingarna. Kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare med möjliga alternativ till organisation och finansiering av Open Art, med målet att behålla Open Art på en hög nivå, och återkomma till Kommunstyrelsen senast i juni år 2018. 

På uppdrag av kommundirektören har en rapport tagits fram, som visar att:

  • Som effekt av konceptets form och höga konstnärliga innehåll har OpenArt under kort tid etablerat sig som ett betydande besöksmål och ett självständigt varumärke för Örebro.
  • Den turistekonomiska effekten har därför blivit betydande.
  • Det affärsmässiga perspektivet som följer av detta inriktas på möjligheter till alternativ finansiering.

Arbetets inriktning har varit att analysera de värden som Open Art kan skapa hos olika samhällsgrupper via engagemang och delaktighet i den kulturella upplevelsen. Särskilt intressant är påverkan på grupper som annars är svårare att nå, t.ex. socioekonomiskt svagare grupper och grupper som inte normalt söker sig till organiserad kultur.

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem 2018
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna att Örebro kommun ska tillämpa de högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och fritidshem som Skolverket föreslår. Avgiftsnivåerna föreslås ändras från och med 1 mars 2018. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för slutligt beslut den 28 februari.

Maxtaxan föreslås ändras eftersom förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har ändrats.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in