Beslut om samråd för Planprogram för Brickebackenområdet

Av på 8 november, 2019

Torsdag 7 november beslutade Programnämnd Samhällsbyggnad att planprogrammet för Brickebackenområdet går ut på samråd under perioden 21 november 2019 – 6 februari 2020. Samrådet är ett tillfälle då alla kan ta del av och tycka till om förslaget.

Stadsbyggnad i Örebro kommun har tagit fram ett förslag på planprogram för Brickebacken och dess närområde. Målet med förslaget är att stadsdelen knyts samman med resten av staden, att ett levande centrum utvecklas samt att de kompletteringar som görs i form av bland annat bostäder, möter människors olika behov. Parkerna i området föreslås utvecklas till trivsamma mötesplatser och möjligheterna att cykla och åka buss till och inom området ska förbättras.

– I takt med att Örebro växer och får nya bostadsområden, behöver vi också utveckla områden som redan finns. Det här planprogrammet tar höjd för en långsiktig utveckling av Brickebacken på 20 års sikt, där vi möjliggör för nya bostäder och stärker underlaget för handel och service. En viktig utgångspunkt i arbetet med planprogrammet har också varit att peka ut vart det nya badhuset ska byggas, så att placeringen bidrar till hela områdets utveckling, säger Ullis Sandberg (S) ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Vi har under en tid fört dialoger kring och arbetat fram ett förslag till utveckling av området, med avstamp i den kommunövergripande översiktsplanen. Vi är i ett översiktligt skede av planeringen där vi arbetat med utgångspunkt i platsens förutsättningar och behov, så detta är ett utmärkt läge att visa förslaget och låta medborgarna ta del av och tycka till om det. Efter samrådet kommer vi gå igenom inkomna synpunkter och ta ställning till dem samtidigt som vi utvecklar förslaget. Planprogrammet kommer sedan ligga till grund för fortsatt detaljplanering i området, säger Sofia Larsson, planarkitekt på Stadsbyggnad.

Vy över Brickebacken sett från söder, med föreslagna utbyggnadsområden markerade. Illustration: Örebro kommun.

Samrådsstart 21 november
Samrådstiden för förslaget på planprogram pågår 21 november 2019 – 6 februari 2020. Under samrådet får medborgare, men också myndigheter, organisationer och berörda fastighetsägare, möjlighet att lämna synpunkter på det förslag som planprogrammet visar. Programförslaget kommer att finnas tillgängligt på orebro.se/planprogrambrickebacken från 21 november. I januari kommer ett samrådsmöte att hållas. Då är alla välkomna för att ta del av och fördjupa sig i förslaget samt ställa frågor till närvarande politiker och tjänstemän.

Fördialoger
Under 2018 genomfördes ett antal fördialoger för att ge möjlighet till insyn och få tillfälle att lämna medskick i ett tidigt skede. Sammanställningen av fördialogerna finns att ta del av på orebro.se/planprogrambrickebacken.

Lokalt | Brickebacken Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in