Djurskyddsinspektörer är utsatta för hot och våld i sitt arbete

Av på 8 juli, 2019

8 av 10 djurskyddsinspektörer upplever att de utsatts för hot och våld i tjänsten och andelen inspektörer som utsatts för hot ökar exponentiellt ju längre man har arbetat i yrket. Det visar en undersökning av arbetsmiljön bland djurskyddsinspektörer som Naturvetarna har genomfört under våren.

– Andelen djurskyddsinspektörer som upplever sig vara hotade i sitt arbete är alldeles för hög. 80 procent är en oacceptabelt hög nivå och tyvärr en utveckling vi har sett i andra liknande studier som vi har genomfört de senaste åren, säger Kristofer Jervinge, chef Påverkan hos Naturvetarna.

Undersöker hur övergången av uppgifter från polisen påverkat. Naturvetarna har gjort undersökningen för att, förutom hot- och våldsproblematiken, ta reda på hur övergången av vissa arbetsuppgifter från polisen den 1 juni 2018 i allmänhet har påverkat arbetsmiljön för inspektörerna. Dessa arbetsuppgifter gäller huvudansvaret enligt djurskyddslagen för att transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur. Det gäller också uppgifter som omfattas av tillsynslagen, tillsyn över hundar och katter.

Otydlighet hos arbetsgivarna om beredskapsplan. Samtidigt har en intern redovisning av länsstyrelserna konstaterat att arbetsmiljön för djurskyddsinspektörer påverkats negativt som en direkt konsekvens av övertagandet av uppgifterna från polisen. Djurskyddsinspektörer tvingas i högre grad hantera direkta konflikter och är mer utsatta både i fält vid verkställigheter och i telefon. Risken att skadas i arbetet har också ökat.

– Problematiken borde vara väl känd hos arbetsgivarna. Ändå råder otydlighet på vissa länsstyrelser om det finns en beredskapsplan mot hot och våld, om planen används aktivt och om Rakel eller motsvarande finns för att kommunicera i fält, kommenterar Kristofer Jervinge.

Ökad administrativ börda. Mer än hälften av djurskyddsinspektörerna uppger att de lägger 60-79 procent av sin arbetstid på administrativa arbetsuppgifter. Åtta av tio inspektörer uppger dessutom att den administrativa bördan har ökat sedan övertagandet och 77 procent säger att den egna arbetsbelastningen har ökat sedan den 1 juni 2018.

Resurser som tillförts räcker inte. Undersökningens resultat kring arbetsbelastning och administrativ börda visar att de resurser som tillfördes länsstyrelserna när arbetsuppgifterna överfördes från polisen inte är tillräckliga. I undersökningen är det hälften av de som har svarat på enkäten som anser detta.

För att skapa en dräglig arbetsmiljö för djurskyddsinspektörer vid länsstyrelserna, krävs ett antal åtgärder:

– Det måste tillskapas fler årsarbetskrafter. Och det krävs arbetsgivare som arbetar mer aktivt med hot- och våldsproblematiken och som tar fram hållbara rutiner för de nya arbetsuppgifterna. Sist och slutligen behövs ett bättre samarbete mellan länsstyrelserna och polisen i alla län runtom i landet, avslutar Kristofer Jervinge.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in