Förvaltningsrätten ger överklaganden rätt i frågan om allaktivitetshuset

Av på 22 november, 2019

Förvaltningsrätten ger överklaganden rätt:  Kommunstyrelsens beslut att hyra lokaler för ett allaktivitetshus är formellt felaktigt. Frågan har så stor påverkan på Nora kommuns budget att ärendet borde behandlats av kommunfullmäktige.

“Förvaltningsrätten bedömer, med beaktande av kommunens storlek och budget och det åtagande i eko­nomiskt och tidsmässigt avseende som avtalet medfört för kommunen, att beslutet är av sådan stor vikt att beslut i frågan enligt 5 kap.1 § kommunal­lagen har bort fattas av kommunfullmäktige. Det förhållandet att kommun­fullmäktige i budget avsatt en summa för Allaktivitetshuset understigande första årets hyra för Allaktivitetshuset innebär inte att kommunfullmäktige därigenom beslutat i frågan om ingående av det aktuella avtalet. Det sagda innebär att kommunstyrelsens genom sitt delegationsbeslut avseende under­tecknat hyresavtal har överskridit sin befogenhet. Det finns därför skäl för att upphäva Kommunstyrelsen i Nora kommuns beslut den 28 november 2018, §163.”

“/…/. Det innebär att kommunstyrelsen även genom att besluta om att gå vidare med etapp 2 av hyreskontraktet har överskridit sin befogenhet. Det finns därför skäl att upphäva kommunstyrelsen i Nora kommuns beslut …”

Nora kommun kommer att behandla förvaltningsrättens beslut på kommunstyrelsens sammanträde onsdagen 27 november.

Länet | Nora
Örebronyheter

Källa Nora Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in