Hälsa | Region Örebro läns satsning på cancervården

Av på 26 januari, 2015

Region Örebro läns satsningar för en bättre cancervård ligger helt i linje med den regionala cancerplanen och den nationella överenskommelse som i dag har slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Det handlar bland annat om ett systematiskt arbete för att säkra tillgången till bästa möjliga cancervård med kortare väntetider, förbättrat psykosocialt stöd och förebyggande arbete samt en stärkt ställning för patienten.

Kortare väntetider och högre kvalitet

– Den nationella satsningen harmonierar mycket väl med vårt arbete för cancervården, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Pengar finns avsatta i budgeten och vårt arbete är påbörjat. Nu får vi också nationellt stöd för vårt arbete vilket är mycket glädjande. Vårt mål är att cancersjuka ska erbjudas behandling inom maximalt fyra veckor efter diagnos. Vi har varit tidigt ute med att erbjuda kontaktsjuksköterskor inom cancervården och fortsätter nu att bygga ut den verksamheten. Vårt arbete med att stärka de förebyggande insatserna fortsätter, liksom arbetet med att koncentrera cancervården till färre enheter för att uppnå en jämlik vård i länet.

Koncentration av cancersjukvården fortsätter – nationellt, regionalt och lokalt
I takt med den medicinska och tekniska utvecklingen blir cancervården allt mer specialiserad. En följd av det är att spetskompetens samlas till färre vårdenheter för att kunna ge alla en likvärdig och högkvalitativ vård – oavsett var man bor. Det är en utveckling som nu pågår såväl nationellt, som regionalt och lokalt. I Region Örebro län har bröstcancervården samlats på Universitetssjukhuset Örebro, och koncentration av cancervården i länet kommer att fortsätta. Även när det gäller regional och nationell samordning av cancervård berörs Örebro län. Ett första område är vård av peniscancer där Universitetssjukhuset Örebro får ett riksuppdrag som en av två enheter i landet som får utföra kirurgiska insatser av sjukdomen.

Den nationella överenskommelsen är en satsning under en fyraårsperiod. I första hand handlar det om att förkorta vårdförloppet mellan att misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att införa ett nationellt system med gemensamma, standardiserade, vårdförlopp. 

Fakta cancer:De senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med 34 procent. En orsak till det är att vi lever längre. Mest anmärkningsvärd är ökningen av hudcancer. Varje år får nästan 60 000 personer cancer i Sverige. Sextio procent av dem som drabbas av cancer lever tio år efter diagnos. I dag lever drygt 440 000 personer som har eller har haft en cancersjukdom. En stor andel av insjuknandena i cancer skulle kunna förebyggas genom livsstilsändringar. Världshälsoorganisationen WHO bedömer att minst en tredjedel av all cancer orsakas av riskfaktorer som går att åtgärda.

Hälsa
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in