Lokalt | Årets budgetproposition gav fem miljoner extra i forskningsanslag till GIH

Av på 23 september, 2015

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, får fem miljoner extra i forskningsanslag i regeringens budgetproposition och ett extra anslag till grundutbildningen.

– Det är med stor glädje vi tar del av årets budgetproposition, säger rektor Karin Henriksson-Larsén. Vi ser det som ett erkännande för GIH:s forskning och dess betydelse samt att regeringen ser positivt på vår utbildningskvalitet.

GIH:s styrkor inom forskningen är bredden ur ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt, medicinskt och naturvetenskapligt perspektiv. Sedan 2010 har GIH egna examensrättigheter på forskarnivå och har rätt att utse hedersdoktorer. Forskningsproduktionen vid GIH visar att efter knappt fem år har sju av GIH:s egna doktorander disputerat och fjorton forskare knutna till GIH har disputerat vid Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Örebro universitet och Göteborgs universitet.

GIH är det lärosäte i Sverige som har högst medelciteringar av sina vetenskapliga artiklar 1.66, Karolinska Institutet har 1.31 och Stockholms universitet 1.25. Detta visar väldigt tydligt att forskningen vid GIH är relevant och håller god klass.

– Vi är inne i en dynamisk utveckling som ger förutsättningar till en ökad forskningspotential. GIH vill därför under den närmaste tiden öka resurserna för att bygga vidare på den starka forskningen som finns vid högskolan, säger Karin Henriksson-Larsén.

Regeringen har också ökat statens stöd till idrotten för att göra det enklare för barn och ungdomar som i dag står långt ifrån idrottsrörelsen på grund av kön, klass, etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning att bli fysiskt aktiva.

– Det är inom detta område som GIH bidrar med sin forskningskompetens vad gäller att studera effekter av träning, inklusive elitsatsning, på individnivå. Här bedrivs även forskning kring tidig selektering och specialisering inom barnidrotten, säger Karin Henriksson-Larsén.

Utmärkande för GIH:s forskning är att den utgår från ett salutogent perspektiv, hur vi förblir friska och har ett välbefinnande. Det är viktigt att försöka förklara varför människor förblir friska och hur man kan förebygga sjukdomar som fetma, diabetes, benskörhet, depression och hjärt- kärlsjukdomar.

– Kunskaper inom detta område har stor samhällsekonomisk betydelse i form av minskade sjukvårdskostnader, men framför allt för att öka människors livskvalitet. Då andelen äldre i befolkningen förväntas öka är behovet av denna forskning mycket stor, säger Karin Henriksson-Larsén.

Som ett led i regeringens mål att utveckla undervisningen i skolan har GIH, i samverkan med Örebro universitet och Malmö högskola, etablerat en forskarskola i skolämnet Idrott och hälsas didaktik, FIHD, som stärkt den praktiknära forskningen och sambandet mellan skolan och forskningen. GIH, tillsammans med partnerhögskolorna, vill stärka och utveckla FIHD till ett nationellt centrum för forskning och kompetensutveckling i skolämnet idrott och hälsa.

Universitetet | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in