Örebro län får 9 079 217 kronor – ökad satsning på lokalt vattenvårdsarbete

Av på 1 mars, 2018

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar ut totalt 374 miljoner kronor i anslag till landets länsstyrelser för arbete med havs- och vattenmiljön. Pengarna ska bland annat gå till kalkning av försurade vattendrag, fiskevård, åtgärder för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.

– Under 2018 satsas 60 miljoner kronor mer på lokalt vattenmiljöarbete jämfört med 2017, totalt anslås 135 miljoner kronor i år. Den ökade satsningen är en del av regeringens satsning på rent hav, säger Björn Sjöberg.

Havs- och vattenmiljöanslaget är en av de viktigaste nationella satsningarna för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Sedan 1 juli 2011 ansvarar HaV för anslaget som i år är totalt 950 miljoner kronor, i fjol var det totalt drygt 787 miljoner kronor.

Den största andelen av Havs- och vattenmiljöanslaget delar HaV ut till länsstyrelserna som sedan fördelade pengar vidare till kommuner, organisationer och företag. Exempelvis till kalkning, fiskevård, restaurering av vattenmiljöer och lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt.

Satsningar som finansieras via havs- och vattenmiljöanslaget skapar sysselsättning och bedöms även indirekt leda till ökad tillväxt. Flera länsstyrelser vittnar om att fiskevård, restaurering av vattendrag, minskad övergödning och strandstädning leder till ökat turism som sport- och fritidsfiske, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

LOVA-bidraget infördes 2009 och det kan sökas av kommuner och ideella organisationer och sammanslutningar i icke vinstdrivande syfte. Syftet är i första hand att minska övergödningen och spridning av miljöfarliga ämnen i vattenmiljön.

I år har regeringen också bestämt att, förutom ökade anslag på 60 miljoner kronor till LOVA-projekt, också ändra reglerna för vilka projekt som kan få anslag. Bland annat innebär det ökade möjligheter för medfinansiering av till exempel EU-projekt på lokal nivå, man kan nu få upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen, säger Björn Sjöberg,

Regeringen har också öppnat upp för en bredare användning av LOVA-bidraget. Fortfarande har insatser för att minska övergödningen högst prioritet men i år kan pengarna även användas till åtgärder som rör till exempel miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av spökgarn och olika restaureringsåtgärder.

Havs- och vattenmiljöanslaget går till insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. Delar av anslagets användning regleras särskilt i förordning eller i villkor i de årliga regleringsbreven till myndigheterna. Av anslagets 950 miljoner kronor är 45 miljoner kronor öronmärkta till Naturvårdsverket för åtgärder kring avloppsrening och 90 miljoner kronor går till Länsstyrelsen i Örebro för arbete inom vattenförvaltningen samt planeringsunderlag och tillsyn av avlopp . Resterande 814 miljoner går till Havs- och vattenmyndigheten att att förbruka och fördela ut i enlighet med regeringens villkor.

Fördelning av 2018 års Havs- och vattenmiljöanslag till Örebro län 9 079 217 kronor (2017: 7 023 706 kronor).

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in