Samverkan – nyckelord i regionala kulturplanen

Av på 22 oktober, 2019

Samverkan är ett nyckelord i den nya regionala kulturplanen som antas av regionfullmäktige 25 oktober. Samverkan med statens kulturråd – genom kultursamverkansmodellen. Samverkan med andra regionala politikområden – genom en tydligare koppling till den regionala utvecklingsstrategin. Samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer – för en gemensam kulturutveckling i hela länet.

I den regionala utvecklingsstrategin har kulturområdet tre strategiska inriktningar för att nå det önskvärda läget 2030:

  • Stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus.
  • Öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang.
  • Skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle och en stark folkbildning som bidrar till demokrati och social sammanhållning.

”Staten, regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar”
”Länets kulturella infrastruktur ska stärkas med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus. Detta kräver ekonomiska förutsättningar. Staten, regionen och kommunerna har här ett gemensamt ansvar”, skriver Torbjörn Ahlin (ordförande i nämnden för kultur och fritid) och Katarina Strömgren Sandh (områdeschef Kultur och ideell sektor) i förordet till den nya regionala kulturplanen.

Att stärka länets kulturella infrastruktur är en förutsättning för att länet ska kunna leva upp till de nationella kulturpolitiska målen och sitt åtagande inom kultursamverkansmodellen att främja en god tillgång till kultur.

Ett starkt civilsamhälle och folkbildning är grund för en fortsatt demokratisk utveckling med ett fritt kulturliv och sammanhållning. Region Örebro län fördelar därför årligen medel till folkbildning och föreningsliv, vilket kompletterar den kultur som finansieras av Region Örebro län genom kulturplanen.

  • Kulturell infrastruktur är en benämning av strukturer som utgör basförutsättningar för konst- och kulturliv. Det berör såväl kulturaktörer och produktion som utbildning och konsumtion av kultur. Kulturell infrastruktur är av såväl hård som mjuk karaktär. Hård infrastruktur kan vara ateljéer, bibliotek, biografer, bokhandlare, gallerier, konsertlokaler, konsthallar, museum, nöjeslokaler, replokaler, studios, teatrar och produktionslokaler av olika slag. Mjuk infrastruktur handlar till exempel om arrangörskap, digitalisering, finansiering, information/marknadsföring, kunskapsnätverk, organisering, publikutveckling, samverkan och utbildning. Kulturell infrastruktur har såväl en geografisk som en social och ekonomisk dimension.

Nätverk för regional kulturutveckling
Nätverket för regional kulturutveckling är ett nätverk för främjandeverksamhet (utvecklingsledare och konsulenter) inom amatörteater, amatörmusik, biblioteksutveckling, bild och form, dans, film, litteratur, musik, teater och slöjd. Nätverket arbetar systematiskt och strategiskt tillsammans för kulturutveckling i länet, enligt den regionala kulturplanen.

Det regionala uppdraget är att tillsammans 1) vara en plattform för utveckling, lärande, samverkan och omvärldsbevakning; 2) stärka den sammantagna kulturella infrastrukturen i ett gemensamt utvecklingsarbete; 3) möjliggöra för fler i länet att ta del av och utöva kultur; 4) nå en jämställd och jämlik tillgång till kultur i länet med ett särskilt fokus på barn och unga; 5) stödja det regionala utvecklingsarbetet där kultur kopplas samman med andra samhällssektorer.

Region Örebro län vill 2020–2023: att nätverket för regional kulturutveckling ska utveckla och stärka samverkan med länets kommuner.

Kulturutveckling i kommunal samverkan

Samverkan mellan Region Örebro län och länets tolv kommuner är av stor vikt för länets gemensamma kulturutveckling, betonas i den regionala kulturplanen. En omfattande dialog har därför genomförts med ansvariga för länets kommuner i syfte att finna gemensamma utvecklingsområden för åren 2020–2023.

Region Örebro län vill 2020–2023 genom samverkan med länets kommuner:

  • Stärka förutsättningarna och det systematiska arbetet för att alla barn i länet ska få tillgång till kultur i skolan och på fritiden. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och skola. Fortsatt arbete för samverkan mellan länets kulturskolor är ett annat område.
  • Stärka arbetet med kultur och hälsa i länet. Fokusområden är psykisk ohälsa, funktionshinder, äldreomsorg och kultur som förebyggande. Unga och äldre pekas ut som viktiga grupper. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och omsorgerna.
  • Utveckla och stärka samverkan mellan länets kommuner, Nätverket för regional kulturutveckling och större kulturinstitutioner med fokus på kultur i hela länet.

Gemensamma handlingsplaner och aktivitetsplaner för samverkan kommer att tas fram i det kulturchefsnätverk där länets samtliga kulturchefer (eller motsvarande) och Region Örebro läns kulturchef ingår.

………………………..

Kulturplan 2020-2023 – en del i kultursamverkansmodellen
Regionstyrelsen i Region Örebro län beslutade den 14 oktober om förslaget till Kulturplan 2020-2023. Den 25 oktober ska den beslutas i regionfullmäktige. Därefter skickas den till Statens kulturråd för godkännande.

Kulturplanen har flera olika funktioner och är:
1) en ansökan om statliga kulturmedel inom kultursamverkansmodellen för av staten särskilt utpekade områden,
2) en beskrivning av Region Örebro läns arbete med kultur,
3) en beskrivning av en gemensam kulturutveckling i länet i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer,
4) en handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin.

Länet
Örebronyheter

Källa: Lindekultur.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in