Sexuella övergrepp på barn som begås av kvinnor riskerar att missas

Av på 29 november, 2019
ECPAT Sveriges rapport: "Vilken han är det?"

Sexuella övergrepp på barn som begås av kvinnor kan få lika allvarliga konsekvenser för den som utsätts som när förövaren är en man. Det kan också ta längre tid innan övergreppet upptäcks. Det visar en forskningsrapport om kvinnliga förövare av sexuella övergrepp på barn framtagen på uppdrag av barnrättsorganisationen ECPAT Sverige.

De senaste åren har ECPAT noterat fler kvinnliga förövare i ECPAT Hotline, en anmälningssida dit allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Från några gånger per månad finns nu kvinnliga förövare i övergreppsmaterial så gott som dagligen. Samtidigt är representationen av kvinnliga förövare i brottsstatistiken låg.

– Som barnrättsorganisation är det vår skyldighet att agera om vi tror att det finns barn som utsätts för sexuella övergrepp och som vuxna inte ser. Bakgrunden till att vi har tagit fram en rapport om kvinnliga förövare är att vi ser en risk att det finns utsatta barn som samhället inte upptäcker, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare för ECPAT Sverige.

ECPAT gav forskare i uppdrag att sammanställa den kunskap som finns om barns upplevelser och berättelser av att ha varit utsatta för övergrepp och sexuell exploatering av en kvinnlig förövare. Sammanställningen visar tydligt att det idag saknas forskning från ett barns perspektiv, särskilt i de nordiska länderna.

– Vi ser ett behov av ökad kunskap om barn som utsätts för sexuella övergrepp av en kvinnlig förövare. För att kunskapen ska vara relevant måste den bygga på barns egna erfarenheter, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Rapporten visar att det fortfarande kan vara svårt att ta in att kvinnor kan begå sexuella övergrepp på barn. Det gäller både barn, föräldrar och professionella som möter barn i sitt arbete. Det innebär i praktiken att det kan ta längre tid innan övergrepp upptäcks. Samtidigt visar forskningen att konsekvenserna kan bli lika allvarliga för barnet.

– Även om majoriteten av övergrepp begås av män så måste vi bredda bilden av förövaren. Förövare finns där barn finns och kan vara vem som helst – även en kvinna. Varje barn har rätt till likvärdigt stöd och bemötande när de far illa, oavsett förövarens kön, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Viktiga resultat från rapporten:

  • Rapporten visar att det inte är integrerat i den samhälleliga bilden att se att kvinnor kan begå sexuella övergrepp på barn, utan antagandet är att förövare alltid är män.
  • Vi vet att få barn berättar för någon vuxen om sexuella övergrepp. Det kan vara ännu svårare att berätta om övergrepp som utförts av en kvinnlig förövare. En konsekvens är att det kan ta längre tid innan övergrepp upptäcks.
  • Sexuella övergrepp som begås av en kvinna kan få lika allvarliga konsekvenser för barnet. De kan orsaka allvarlig psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom. Studier om övergrepp av kvinnliga förövare beskriver även svårigheter med relationer, en oro för att själv bli förövare, stigmatisering och utanförskap.
  • Kvinnliga förövare kan – precis som manliga förövare – ha olika motiv till att begå sexuella övergrepp på barn. I det ingår att de kan ha ett sexuellt intresse av barn. Kvinnor har inte alltid en manlig medförövare utan agerar också på egen hand.
  • Rapporten visar på att kvinnliga förövare i många fall har lång egen erfarenhet av utsatthet vad gäller alla former av våld. Detta gäller även manliga förövare, men de kvinnliga har dessa erfarenheter i ännu högre utsträckning.
  • Majoriteten av sexuella övergrepp mot barn begås av män. Förekomsten i befolkningen av att som barn ha varit utsatt av en kvinna varierar mellan undersökningar och mellan länder. Vanligtvis ligger den mellan 1,5-4 procent.
  • Det finns forskning som pekar på att kvinnliga och manliga förövare till viss del väljer olika brottsoffer; att kvinnliga förövare i högre utsträckning utsätter yngre barn eller äldre pojkar jämfört med manliga förövare samt att kvinnor i högre utsträckning är förälder till barnet.

Mer om rapporterna
Forskningsrapporten ”Barn utsatta för övergrepp av en kvinnlig förövare” består av två delar: en litteraturstudie och en intervjustudie. Forskningen genomfördes av Linda Jonsson och Carl Göran Svedin vid Barnafrid på Linköpings universitet. ECPAT Sverige har också gjort en kompletterande rapport/sammanfattning av forskningen: ”Vilken han är det?”.

Regionalt
Örebronyheter

Källa EPCAT
Rapporterna hittar du här:
ECPATs rapport: ”Vilken han är det? ECPAT Sveriges kommentar till forskningsrapporten Barn utsatta för övergrepp av en kvinnlig förövare” » https://www.ecpat.se/uploads/ECPAT_rapport_Vilken-han-%C3%A4r-det_2019_webb.pdf
Forskningsrapporten: ”Barn utsatta för övergrepp av en kvinnlig förövare” » https://www.ecpat.se/uploads/Forskningsrapport_ECPAT_Barn-utsatta-av-kvinnliga-f%C3%B6r%C3%B6vare_2019_webb.pdf

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in