Sidastöd till coronavård av äldre människor i fattiga länder

Av på 30 april, 2020
Äldre personer är en riskgrupp för Covid-19 och Sida ger särskilt stöd för arbete med information och riktlinjer om hygien och annat. Foto: Ben Small/HelpAge International

Äldre människor är en av de största riskgrupperna för Covid-19 i fattigare länder och därför behövs särskilda insatser sättas in också där.

Biståndsmyndigheten Sida ger extra stöd till organisationen HelpAge International, ett nätverk av organisationer i 85 länder, som utarbetat riktlinjer för äldre om hygien och egenvård samt för vårdpersonal på kliniker och äldreboende om hur man minskar smittspridning.

En del av stödet går också till information om hur de äldre som får pension, men som inte har bankkonto eller liknande, kan hämta ut sin pension på ett tryggt sätt för att undvika smitta.

– Äldre människor i fattigare länder med dålig tillgång till hälso- och sjukvård, tvål och rent vatten är extra utsatta för riskerna som Covid-19 för med sig. Viruset sprider sig fort och därför är det viktigt att snabbt komma ut med råd, riktlinjer och stöd både till de äldre själva om hur man håller sig frisk men också till dem som vårdar äldre, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Sida har stött HelpAge sedan 2012 och har nu beslutat om ett nytt fyraårigt avtal för perioden 2020–2024 på 60 miljoner kronor, samt ett extra stöd på 4,3 miljoner för insatser som särskilt riktas mot Covid-19-pandemin.

HelpAge har utvecklat vägledningar och råd för äldre vad gäller Covid-19 – också för äldre med låg läskunnighet – och riktlinjer för vårdhem för äldre och för att upprätthålla social sammanhållning. Här betonas de äldres lika rättigheter men att också vikten av att tillgodose äldres specifika behov.

Stödet kommer att riktas till både äldre internflyktingar som lever i läger i Bangladesh, Tanzania, Etiopien, Uganda, Jordanien, Libanon, Syrien och Ukraina men också till äldre i lägre medelinkomstländer som Myanmar, Colombia, Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Zimbabwe, Uganda, Sudan, Sydsudan, Kambodja, Rwanda, Guatemala och Moldavien.

– Som vid alla kriser är det de fattigaste och mest utsatta som drabbas hårdast. Nu ser vi dessutom att många äldre och sjuka drabbas extra hårt, säger Carin Jämtin. Med en allt högre andel åldrande befolkning måste hälso- och sjukvårdssystemen i de här länderna stärkas. Dessa utmaningar kommer sannolikt att förvärras med Covid-19, särskilt i låg- och medelinkomstländer. HelpAge’s arbete med äldreperspektiv är särskilt viktig för att förbättra också äldres tillgång till hälso- och socialvård.

HelpAge’s arbete riktar sig till både äldre människor och till organisationer som arbetar med äldre. Organisationen är verksamma i ett 85-tal länder med ett nätverk av 154 civila samhällsorganisationer. De jobbar med påverkansarbete för att tillvarata äldres rättigheter, med att utveckla och öka kvaliteten på äldrevården och för att leverera humanitärt stöd. Detta inkluderar arbete med äldre flyktingar, som Rohingya-flyktingarna i Cox’s Bazar i Bangladesh, internflyktingarna i Syrien i Idlib och den venezuelanska flyktingpopulationen i Colombia.

HelpAges särskilda Covid19-insats fokuseras på olika områden:

  • Stärka hälsosystemen med bredare och mer långsiktiga åtgärder, inkomst och socialt skydd, vilket säkerställer att äldre får sina pensionsutbetalningar och annat statligt stöd vid en tidpunkt då deras försörjning hotas
  • Tillhandahålla vatten och tvål, handsprit och personlig skyddsutrustning där det inte finns tillgång till sådana resurser
  • Information, där råd och info är anpassade till äldre människors behov och omständigheter
  • Riktade insatser som erbjuder hälsostöd, levererar mat, mediciner och andra viktiga artiklar och upprätthålla kontakten med äldre som riskerar att bli isolerade till följd av social distans
  • Stort fokus på att göra äldres röster hörda och se till att de är involverade i beslutsfattande och att deras värdighet och autonomi respekteras
  • Påverka nyckelaktörer för att säkerställa ett nyckelfokus på äldre människor för Covid19-respons

Allt som hittills har producerats vad gäller råd och riktlinjer har översatts till flera språk. Mer vägledning planeras, bland annat om hur man arbetar med äldre människor i sina hem, psykosocialt stöd för äldre och vårdare och vikten av näring och motion för äldre hemma. HelpAge har samlat in material, som olika typer av information och vägledningar som utarbetats av nätverksmedlemmar i Asien och då särskilt Kina och Indien, vilket har varit en användbar utgångspunkt för globala material. Över hela världen översätter nätverksmedlemmar material till engelska – vägledning och medicinsk information som de förberedde för äldre, lokala hälsocentraler och tjänstemän – och samarbeta med hälsoministeriet för att leverera meddelandena till den större befolkningen. För att stödja den globala samordningen har ett antal mekanismer inrättats, inklusive ett globalt räddningsteam, ett regionalt räddningsteam och en COVID-19-samordningsgrupp. I Syrien arbetar HelpAge till exempel med en nationell organisation, SEMA, för att tillhandahålla utbildning och utveckla åtgärder för att hantera utbrottet av COVID-19 i lägret för internflyktingar i Idlib.

HelpAge har väletablerade relationer och arbetar nära med regeringar och hälsoministerier, social välfärd och information, som är i framkant när det gäller respons på nationella COVID-19-utbrott. Organisationer arbetar också nära med partners inklusive FN-organ och WHO om respons på pandemin.

Om HelpAge:

HelpAge International grundades 1983 och är en civilsamhällesorganisation som stödjer äldre att hävda sina rättigheter och minska diskriminering och fattigdom bland äldre så att de kan leva värdiga, säkra, aktiva och hälsosamma liv.

Organisationens arbete genomsyras av ett starkt jämställdhets- och rättighetsperspektiv med fokus på äldre människor som ofta till stor del utgör de mest utsatta och marginaliserade grupperna. Det är ett fokusarbete som behövs, givet världens åldrande befolkning och många länders utmaningar vad gäller kapacitet att bemöta utvecklingen, särskilt i länder med svaga system eller i humanitära kriser.

HAI är en viktig aktör både internationellt och nationellt vad gäller diskussionen om rätt till god hälsa för äldre människor, som är relevant för hela samhället. HAI har också väletablerade samarbeten med olika internationella organisationer som exempelvis Världshälsoorganisationen WHO.

Världen
Örebronyheter

Källa Sida

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in