Sparbankerna 2012: rörelseresultatet stod på sig i ett allt kärvare marknadsläge.

Av på 17 februari, 2013

Sparbanksgruppen år 2012, jämförelser med år 2011:

  • Rörelsevinst 67,1 miljoner euro, +2,7 procent
  • Kapitaltäckning 22,1 procent
  • Depositionsökning +6,1 procent
  • Ökning av bostadskrediter inkl. förmedlade krediter+9,1 procent
  • Ökning av företagskrediter inkl. förmedlade krediter+10,3 procent
  • Fösäkringsbesparingar +26,2 procent
  • Ökning av Sp-Fondbolags fondkapital+23,1 procent
  • Kundantal +0,2 procent
  • Bland de bästa i kundnöjdhetsundersökningarna än en gång.

Bankernas skärpta verksamhetsbetingelser försämrar möjligheterna till lån för de svagaste

”I Sparbankerna förlöpte år 2012 enligt förväntningarna. Räntenettot var starkt trots att det utsattes för tryck, kostnaderna hölls i schack och kapitaltäckningen var på topp som vanligt. De sjunkande marknadsräntorna försämrade visserligen räntenettot och denna utveckling blev brantare mot slutet av året, men å andra sidan fick den förbättrade lönsamheten i affärsverksamheten provisionsintäkterna att öka och stödde resultatutvecklingen. Resultatet kunde ha varit ännu bättre, men Sparbankerna förberedde sig på en försämrad resultatutveckling och gjorde omvärderingar och nedskrivningar av vissa tillgångsposter särskilt i slutet av året. Vi uppskattar att resultatet för år 2013 blir klart sämre än för år 2012 uttryckligen på grund av det start försämrade räntenettot”, konstaterar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

”Vår verksamhetsmiljö är konstant instabil. Det värsta är att myndigheterna genom egna åtgärder förlänger finanskrisen. Finländska skattebetalare och vanliga löntagares privatkundsbanker har inte orsakat krisen men ändå är det vi som får stå för kostnaderna. Regleringen skärps i syfte att hålla systemviktiga finansaktörer i styr, men i verkligheten slår åtgärderna värst till i de banker som inte har någonting att göra med krisen och som har skött sina affärer bra.”

”Bankskatten är ett bra exempel. Banker med internationell verksamhet kan flytta funktioner utom räckhåll för beskattningen, men vi som är nära kunderna, vill idka bankrörelse i Finland och stanna här, blir tvungna att bära hela bördan. Det är ju bankkunderna som i sista hand betalar skatten”, påminner Kämäri. För Sparbankerna innebär bankskatten en extra räkning på 5,3 miljoner euro år 2013.

”På grund av regleringen blir vi tvungna att se över bra verksamhetsmodeller som fungerat i årtionden. Av alla företagsstrukturer erkänner reglerarna bara koncern och centraliserad koncernstyrning. Att idka verksamhet via en nätverksliknande modell har gjorts omöjligt. Ett konkret exempel på följderna är vår samarbetspartner Aktias meddelande i slutet av januari att det på grund av regleringen blir för dyrt för dem att tillhandahålla centralkreditinstitutstjänster för oss och andra lokalbanker. Av samma anledning höll arrangemanget på att bli för dyrt även ur vår synvinkel. Därmed upphör detta samarbete med Aktia i början av år 2015 och vi måste nu bygga upp ersättande egna tjänster. Vems intresse anser myndigheterna att detta kan driva?”

”De skärpta verksamhetsbetingelserna tvingar såväl Sparbankerna som hela branschen till allt större försiktighet vid kreditgivningen till såväl privatkunder som företagskunder. Vi har stramat åt våra kundkriterier och kan inte längre ta emot alla som visar intresse för att bli kunder hos oss. Om och när denna trend fortsätter i hela branschen och det blir svårare att få lån är den finländska ekonomiska tillväxten starkt hotad”, varnar Kämäri.

”Det tråkigaste är att unga förstabostadsköpare hör till dem som lider mest. Den skärpta regleringen tvingar bankerna att höja marginalerna på nya lån, och det är ju just förstabostadsköparna som tar nya lån. De kommer också att drabbas mest av det planerade lånetaket, om det tas i bruk enligt en snabb tidtabell och de som drömmer om sin första bostad inte har tid att förhandsspara tillräckligt. Lånetaket är också en misstroendeförklaring från myndigheterna gentemot bankerna. Lån ges inte utan förbehåll i dagsläge heller. Vi utför stresstester på kunderna och bedömer även för övrigt deras förmåga att sköta lånen. Varför räcker det inte längre?”

Basaffärsfunktionerna alltjämt starka och kostnaderna under kontroll

”Den goda nyheten är att våra kunder fortsättningsvis är nöjda med oss. Det har vi vår strålande personal att tacka för. Enligt den internationella EPSI Rating-undersökningen är Sparbankskunderna år efter år bland de mest nöjda bankkunderna i Finland. Det verkar som om vi har de bästa kunderna i Finland”, tackar Kämäri.

Sparbankernas rörelsevinst år 2012 uppgick till 67,1 miljoner euro, vilket var 2,7 procent bättre än föregående år. Även om räntenettot försämrades med 2,0 procent, steg de totala intäkterna med 6,6 procent. Detta berodde på en höjd produktivitet i basaffärsverksamheten, vilken ökade provisionsintäkterna och gjorde att övriga intäkter ökade med 24,7 procent jämfört med föregående år.

Den kontinuerliga balanseringen av kostnaderna kommer också till uttryck i resultatet. Ökningen i personal-, IT- och administrationskostnader och övriga kostnader var än en gång måttlig. Kostnaderna steg med sammanlagt 6,1 procent. Relationen mellan kostnader och intäkter förbättrades något (0,3 procentenheter) och uppgick vid årets slut till 68,2 procent.

Fond- och livförsäkringsbolagen växer i bra takt

Sp-Fondbolag hade mycket bra framgång. Det kapital som bolaget förvaltar uppgick i slutet av året till sammanlagt 727,8 miljoner euro, vilket är mer än en femtedel eller 22,6 procent mer än ett år tidigare. Fonderna hade sammanlagt 88 324 (85 882) fondandelsägare. Detta antal var en ökning på 9,4 procent. Nettoteckningarna i de fonder som bolaget förvaltar var sammanlagt 86,4 miljoner euro positiva. Bolagets marknadsandel av kapitalet i de placeringsfonder som är registrerade i Finland var 1,1 procent och av andelsägarna 3,1 procent.

I augusti beviljade Finansinspektionen Sp-Fondbolag koncession att idka individuell kapitalförvaltning och placeringsrådgivning. Inom en snar framtid kommer bolaget att utvidga verksamheten till dessa områden.

Även Livförsäkringsaktiebolaget Duo hade ett bra år. Placeringsverksamheten lyckades utmärkt och resultatet för år 2012 blir klart positivt. Premieinkomsten ökade från föregående år med 17,2 procent till 67,2 miljoner euro. Försäkringsbesparingarna ökade med 26,2 procent till 246 miljoner euro. Kundantalet ökade med 12 procent och uppgick vid årsskiftet till ca 64 000 (57 000).

Sparbankernas bolånestock (inklusive förmedlade lån) ökade under 12 månader med 9,1 procent (6,7 procent år 2011), vilket var klart mer än den allmänna tillväxttakten i Finland. Vid årets utgång låg marknadsandelen på 5,7 procent.

Även inom företagsfinansieringen var ökningen snabbare än branschen, liksom under flera år tidigare. Företagsfinansieringen, inklusive förmedlade krediter, ökade med 10,3 procent (9,2 procent) och risknivån förblev måttlig. Sparbankernas företagsfinansiering koncentrerar sig främst på småföretag. Vid årets utgång var marknadsandelen 1,8 procent.

Sparbankernas depositioner ökade under 12 månader med 6,1 procent (5,2 procent). Tillväxttakten minskade något mot slutet av året men var ändå snabbare än för bankerna i snitt. Vid årets utgång var marknadsandelen 5,9 procent av depositionerna.

Kapitaltäckningen på topp

Sparbankerna är bland de mest solida bankerna i Finland. Kapitaltäckningen bygger i första hand på primärkapitalet, som är den starkaste delen av kapitaltäckningen, också ur den kommande regleringens synvinkel. År 2012 var Sparbanksgruppens primärkapitalrelation 18,2 procent och kapitaltäckning 22,1 procent.

Sparbankernas oreglerade fordringar ökade med 33,1 procent. Trots ökningen handlar det om en anspråkslös nivå; 46,5 miljoner euro. De oreglerade fordringarnas andel av krediterna och förbindelserna var 0,6 procent. Nedskrivningsförlusternas andel av krediterna och förbindelserna var 0,1 procent.

Affärsverksamhetens utveckling

Mångsidigare placeringstjänster. Sp-Fondbolags koncession utvidgades under rapporteringsperioden till att även omfatta individuell förmögenhetsförvaltning och placeringsrådgivning. Finansinspektionen godkände den utvidgade koncessionen i augusti 2012. Bolaget fokuserar till en början på Sparbankernas förmögenhetsförvaltning, men planerar att utvidga förmögenhetsförvaltningen även till kunder utanför gruppen. Från och med början av 2013 är det möjligt att teckna en kapitalförvaltningsförsäkring. Det är en sparlivförsäkring administrerad av Livförsäkringsaktiebolaget Duo och i stället för individuellt valda placeringsfonder investerar den i fyra fondförvaltningsstrategier med olika riskprofiler förvaltade av förmögenhetsförvaltaren (SEB). Produkten är avsedd för privatpersoner som är beredda att tolerera en moderat risk och placerar med en horisont på över tre år. Indexlånen som lanserades första gången hösten 2011 i samarbete med Royal Bank of Scotland (RBS) fick en fortsättning förra året med totalt sex emissioner.

Sparbankens Ekonomivakt. Sparbanksgruppen lanserade i september en ny elektronisk tjänst, Sparbankens Ekonomivakt. Det är en tjänst i nätbanken för hantering, planering och uppföljning av kundernas personliga ekonomi. Med hjälp av Ekonomivakten ser kunderna enkelt på en skärm vart deras pengar går. Samtidigt får de en budget för de närmaste månaderna. Tjänsten är gratis och lätt att använda.

Vidareutveckling av Din ekonomi i fokus. Från och med hösten 2010 har Sparbankernas kunder kunnat boka tid för ett skräddarsytt möte, Din Ekonomi i Fokus. Syftet med dessa en timme långa träffar är att kartlägga kundens ekonomiska situation som helhet. Tjänsten förnyades i slutet av 2012 med många nya egenskaper som gör det lättare att kartlägga kundernas ekonomiska läge. Din ekonomi i fokus är en central del av Sparbankernas kundmöten.

Val av ny skadeförsäkringspartner. I oktober valde Sparbankerna Suomen Vahinkovakuutus Oy till ny skadeförsäkringspartner. Bolaget erbjuder Sparbankerna skräddarsydda försäkringstjänster enligt den så kallade white label-modellen och Sparbankerna säljer försäkringarna under namnet Sb-Försäkring i enlighet med sitt eget varumärke. Till urvalet hör de vanligaste skadeförsäkringstjänsterna som privatkunder behöver, som hem-, fordons-, båt-, rese- och olycksfallsförsäkringar. Den nya försäkringstjänsten inleder sin verksamhet under våren 2013. Sparbankernas samarbete med Lokalförsäkring upphörde i början av 2012 när Lokalförsäkring och Tapiola gick samman.

Ny mobiltjänst. I december lanserades en ny, enklare mobilnätbank. Den kan användas av Sparbankens alla privatkunder som har egna koder till nätbanken. Mobiltjänsten är lätt och enkel att använda och den utvecklas i snabb takt så att den under 2013 kommer att bli en av de bästa också vad gäller mångsidigheten.

Egna centralkreditinstitutstjänster skapas. Sparbankens samarbetspartner Aktia Abp meddelade i slutet av januari 2013 att centralkreditinstitutstjänsterna till Sparbankerna upphör i början av 2015. Beslutet har fattats i samråd med Sparbankerna och Lokalandelsbankerna. Sparbanksgruppen hade redan förutsett förändringen och började planera en egen centralkreditinstitutstjänst i slutet av 2012. Tjänsten färdigställs under övergångsperioden fram till början av 2015. Aktias beslut påverkar inte Sparbankernas verksamhet eller tjänsterna som erbjuds kunderna.

Utsikter för år 2013

”De låga marknadsräntorna kommer att belasta Sparbankernas resultat för år 2013, och vi räknar med ett betydligt sämre resultat än för 2012. De låga räntorna är inte längre någon osäkerhetsfaktor utan en säkerhetsfaktor. Räntorna kommer oundvikligen att försämra de finländska bankernas räntenetto. Eftersom merparten av sparbankskundernas låneavtal är bundna till en 12 månaders marknadsränta, har den låga räntenivån belastat vårt räntenetto med fördröjning, men nu börjar den bli fullt synlig”, förklarar Kämäri.

”Det är klart att ränteutvecklingen kommer att vara svag i ytterligare två till tre år. Men det här är bara en fas och vi bör anpassa oss till den. Bankrörelse är verksamhet på lång sikt där kriser kommer och går. Vi kommer oss att klara oss även ur den här krisen, förutsatt att myndigheterna inte sätter fler käppar i hjulet som försämrar våra verksamhetsbetingelser.”

”Sparbankerna har ett bättre läge än många andra banker. Gruppen är så solid att de kommande ändringarna i regleringen inte kommer att medföra något omedelbart tryck på att öka kapitalbasen. Dessutom är situationen beträffande vår kreditportfölj nöjaktig, likviditeten likaså. Affärsmässigt utvecklas försäljningen dynamiskt. Våra nya serviceprodukter, som t.ex. Ekonomivakten som är ett verktyg för planeringen av den egna ekonomin, hjälper oss att vinna marknadsandelar”, avslutar Kämäri.

Uppgifterna i meddelandet baserar sig på de sammanräknade talen från Sparbankernas resultaträkningar och balansräkningar.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in