Tydligare överenskommelse om samverkan mellan civila samhället och kommunen

Av på 30 januari, 2020

28 januari tog Kommunfullmäktige beslut om en reviderad överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen. Syftet är att uppnå en tydligare samverkan kring samhällsutmaningar för att bidra till en hållbar utveckling.

I den reviderade överenskommelsen förtydligas att kommunala nämnder och förvaltningar ska ansluta sig individuellt till denna överenskommelse och att det även är möjligt för kommunala bolag. De aktörer inom civila samhället i Örebro som är demokratiskt uppbyggda och som ställer sig bakom överenskommelsens värdegrund, principer och åtaganden kan ansluta sig genom att skriva under överenskommelsen.

– Eftersom alla förvaltningar i kommunen nu ska ansluta sig till överenskommelsen innebär det att vi i kommunen åtar oss att ta initiativ till dialog och att bjuda in civila samhället i relevanta processer. Det kommer innebära att samverkan utvecklas och det är mycket positivt för Örebro kommun, säger Per-Åke Sörman (C), ordförande Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.

I arbetet med att ta fram den reviderade överenskommelsen har nio dialogmöten hållits med aktörer från det civila samhället, tjänstepersoner och politiker.

– Det civila samhället har en viktig roll som en oberoende arena för demokrati och hållbar samhällsutveckling. Under dialogmötena har ett hundratal olika föreningar deltagit och gett sin syn på hur överenskommelsen ska utformas för att utveckla samverkan mellan det civila samhället och kommunen, säger Helena Astvald, ordförande i Samverkansrådet.

– I överenskommelsen förtydligas Samverkansrådets roll som ett forum för aktuella frågor och dialog mellan det civila samhället och kommunen. Dessutom kopplar vi överenskommelsen till en aktivitetsplan med konkreta aktiviteter för att nå en hållbar utveckling i Örebro, säger Anna Fogel, samordnare för det civila samhället inom kommunen.

Åtaganden för de som ansluter sig till överenskommelsen

De aktörer som ansluter sig till överenskommelsen åtar sig att:

  • efter förmåga bidra till en hållbar samhällsutveckling i Örebro.
  • ta initiativ till dialog och bjuda in varandra i ett så tidigt skede som möjligt i relevanta processer.
  • medverka i dialog som man inbjuds till, med hänsyn tagen till parternas olika förutsättningar och villkor.
  • gemensamt skapa förutsättningar för en ömsesidig relation präglad av nyfikenhet, mod, öppenhet och tillit.
  • använda Samverkansrådet som ett forum för att i dialog utveckla förutsättningarna för samverkan.
  • via Samverkansrådet och C-nätet ta gemensamt ansvar för överenskommelsen och årligen följa upp ovanstående åtaganden samt aktivitetsplanen.

Lokalt | Politik
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun
Läs mer om överenskommelsen på ​orebro.se/civilasamhallet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in