Var fjärde arbetsgivare glesar inte ut sittplatser

Av på 22 maj, 2020
Arkivbild

Att arbetsgivare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer är avgörande för att begränsa smittspridningen. En ny undersökning från Akavia visar att många arbetsgivare brister när det gäller att anpassa arbetstiden efter rusningstrafiken och att glesa ut sittplatser. Akademikerförbundet uppmanar till ett större ansvarstagande.

Resultaten visar att många arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att minska smittspridningen. Utmaningarna på många arbetsplatser är betydande i spåren av coronapandemin. Vi vill vara en konstruktiv part i arbetet med att identifiera långsiktigt hållbara åtgärder som kan bidra till en minskad smittspridning, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

I den föreskrift som gäller från den 1 april i år slår Folkhälsomyndigheten fast att arbetsgivarna bör säkerställa att de vidtar åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Föreskriften innehåller också konkreta åtgärder. En undersökning bland Akavias medlemmar, som finns inom alla sektorer på arbetsmarknaden, visar att rekommendationerna på ett övergripande plan följs. Att undvika onödiga resor och möjlighet att tvätta händerna är de råd som efterlevs i högst utsträckning.

Men när det gäller rådet att anpassa arbetstiden för att undvika rusningstrafik anser endast drygt hälften att råden följs. Sämst är efterlevnaden i kommunal sektor, bäst är den i privat sektor. Att glesa ut sittplatser är ett annat råd som många arbetsgivare inte följer. Här utmärker sig statlig sektor positivt. Störst är förbättringspotentialen inom kommunerna, där sju av tio följer råden.

En stor grupp av de som ingår i undersökningen arbetar hemifrån med anledning av covid-19, något som är en av rekommendationerna. Samtidigt uppger drygt fyra av tio att arbetsgivaren inte har förändrat de tekniska lösningarna för att underlätta arbetet hemifrån.

– Arbetsplatser runt om i landet har en central roll när det handlar om att bidra till den uthållighet som är nödvändig för att minska smittspridningen. Arbete hemifrån är en viktig åtgärd och vi uppmanar arbetsgivarna att se över det tekniska stödet så att arbetet på distans ska fungera så bra som möjligt, säger Daniel Lind, chefekonom på Akavia.

……..

Tabell: Efterlevnad av rekommendationer uppdelat på sektor (Antal svarande 2 206)

Följer råden i hög eller mycket hög utsträckning Alla Privat Statlig Kommunal
Medarbetarna kan regelbundet tvätta händerna eller annars använda handsprit 97% 98% 96% 94%
Onödiga resor undviks 97% 96% 97% 96%
Möten hålls digitalt 93% 94% 92% 91%
Sprida information om covid-19 och hur arbetsgivaren begränsar smittspridningen 90% 90% 92% 87%
Medarbetarna arbetar hemifrån 86% 87% 87% 80%
Grupper med flera medarbetare undviks, särskilt i trånga utrymmen 85% 86% 85% 82%
Sittplatser glesas ut 76% 76% 79% 70%
Arbetstiderna anpassas för att undvika rusningstrafik 53% 57% 50% 40%

Regionalt
Örebronyheter

Källa Akavia
Undersökningen gjordes genom ett urval och gick ut till 9757 medlemmar. Urvalet stratifierades utifrån ålder, sektor och profession för att säkerställa att alla dessa grupper skulle få statistisk säkerställda resultat. 2785 personer besvarade enkäten vilken ger en svarsfrekvens på 29%. Svaren är därefter vägda för att de ska vara representativa för medlemskåren.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in