Vem ansvarar för vattenskadan

Av på 26 juli, 2019

Sommar, sol och bad, äntligen är semestern här! Varma sommardagar kan vattnet vara vår bästa vän; det släcker vår törst och svalkar vid en simtur. Men vatten som tränger in i lägenheten och orsakar vattenskador är mindre kul. Vad bör man då göra när man kommer hem och upptäcker en vattenskada i sin lägenhet? Och vem bär ansvaret för reparationerna? 

Begränsa och anmäl skadan
Det första en bostadsrättshavare bör göra när denne upptäcker en vattenskada i sin lägenhet är att försöka begränsa skadans omfattning i så stor utsträckning som möjligt. Om vattenskadan till exempel beror på att en vattenledning läcker kan bostadsrättshavaren exempelvis stänga av vattnet. Vidare ska bostadsrättshavaren omgående kontakta bostadsrättsföreningens styrelse. Bostadsrättsföreningen har nämligen ett initialt ansvar för att hantera vattenskadan, vilket vi återkommer till nedan. Det är även viktigt att både bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen anmäler skadan till sina försäkringsbolag.

Undersökning, utrivning och uttorkning
Vid en vattenskada ska bostadsrättsföreningen vidta vissa inledande åtgärder. För att bostadsrättsföreningens initiala ansvar ska vara lätt att komma ihåg brukar vi på HSB säga att bostadsrättsföreningen ansvarar för tre U: undersökning, utrivning och uttorkning. Om en vattenskada har inträffat eller misstanke om vattenskada finns, ska bostadsrättsföreningen alltid stå för en undersökning av skadans omfattning. För det fall det inte kan uteslutas att även underliggande skikt har skadats bör bostadsrättsföreningen också stå för utrivning och bortforsling av skadat material. Utrivningen ska genomföras i den omfattning som krävs för att skadan sedan ska kunna åtgärdas på ett fackmässigt sätt. Om behov finns ska bostadsrättsföreningen därefter genomföra uttorkning av fukt i de delar av fastigheten som bostadsrättsföreningen har underhålls- och reparationsansvaret för.

Vem ansvarar för nödvändiga reparationer?
För att avgöra vem som ansvarar för det fortsatta arbete som krävs för att åtgärda vattenskadan behöver ni undersöka vem som har underhålls- och reparationsansvaret för de delar som skadats. Hur underhålls- och reparationsansvaret är fördelat framgår av bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar. I detta skede är det även viktigt att ni har fastställt vad det är för typ av vattenskada. Vid vattenledningsskador är bostadsrättsföreningens ansvar nämligen större än vid övriga typer av vattenskador.

Underhålls- och reparationsansvarets innebörd
Huvudregeln är att den som enligt lag och stadgar har underhålls- och reparationsansvaret för viss egendom också har huvudansvaret för att reparera egendomen om en skada inträffar. I detta ansvar ingår att betala för de reparationsåtgärder som genomförs. Detta gäller oavsett hur skadan har uppkommit.

Exempel: Om diskmaskinen i lägenheten ovanför går sönder av en olyckshändelse är det bostadsrättshavaren i lägenheten under som själv ansvarar för att reparera sitt förstörda innertak. Detta beror på att bostadsrättshavaren enligt HSB:s normalstadgar ansvarar för lägenhetens innertak inklusive den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt.

Bostadsrättsföreningens särskilda ansvar vid en vattenledningsskada
En vattenledningsskada är en vattenskada som har orsakats av att en trycksatt ledning som leder varmt eller kallt kranvatten har brustit. Bristningar i andra typer av rör eller ledningar som leder vatten, till exempel avloppsrör eller värmeledningar till radiatorer betraktas inte som vattenledningsskador. Vid vattenledningsskador är bostadsrättsföreningens ansvar större än vid andra typer av vattenskador. I dessa fall ansvarar bostadsrättsföreningen nämligen för att genomföra och bekosta reparationer av alla de följdskador som uppkommit på grund av den trasiga varm- eller kallvattenledningen. Vem som ansvarar för att reparera den trasiga vattenledningen framgår dock av stadgarna. Det är alltså inte säkert att bostadsrättsföreningen ska reparera hela skadan, utan bostadsrättshavaren kan behöva stå för reparationen av den trasiga varm-eller kallvattenledningen.

Exempel: Om en synlig varmvattenledning under diskbänken läcker i en koppling och därmed har orsakat en rad följdskador, till exempel fuktskador i köksskåp och ytskikt, är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att reparera de skadade köksskåpen och ytskikten. Bostadsrättshavaren är dock ansvarig för att reparera den läckande kopplingen på varmvattenledningen. Detta beror på att bostadsrättshavaren enligt HSB:s normalstadgar har underhålls-och reparationsansvaret för vattenledningar till de delar de är synliga i lägenheten och endast betjänar bostadsrättshavarens lägenhet.

Viktigt att notera är att denna särskilda ansvarsfördelning inte gäller om bostadsrättshavaren genom oaktsamhet eller uppsåt har orsakat vattenledningsskadan. Bostadsrättshavaren får då själv stå för de reparationer som behöver göras på den egendom som bostadsrättshavaren har underhålls- och reparationsansvaret för enligt lag och stadgar.

Misstänker bostadsrättsföreningen att det är bostadsrättshavaren som, genom oaktsamhet eller uppsåt, har orsakat en vattenledningsskada bör bostadsrättsföreningen inte utföra några reparationsåtgärder på det område där bostadsrättshavaren har underhållsansvar innan frågan om slutligt ansvar är reglerad mellan parterna. Vi jurister på HSB Juridik kan absolut hjälpa er bostadsrättsförening med detta.

Kan man få ersättning om någon annan orsakat vattenskadan?
I vissa fall är det möjligt för den som har reparerat en vattenskada att kräva att någon annan står för det slutliga betalningsansvaret för reparationskostnaderna. En förutsättning för detta är att någon annan på grund av oaktsamhet eller uppsåt har orsakat skadan. Med uppsåt eller oaktsamhet menas att den som orsakat skadan hade kunnat undvika den genom att agera annorlunda.

Exempel: En bostadsrättshavare som har drabbats av en vattenskada på grund av att grannen ovanför har gjort en mycket provisorisk och bristfällig installation av sin diskmaskin kan rikta ett krav mot sin granne om att grannen ska ersätta bostadsrättshavaren för dennes reparationskostnader. På samma sätt kan även bostadsrättsföreningen rikta ett krav mot grannen för de skador föreningen orsakats på grund av grannens uppsåt eller oaktsamhet.

Exempel: Om en bostadsrättshavare har behövt renovera sitt innertak på grund av att vatten läckt in från yttertaket kan bostadsrättshavaren i vissa fall kräva att bostadsrättsföreningen står det slutliga betalningsansvaret. Så är fallet om bostadsrättshavaren kan visa att bostadsrättsföreningen har brustit i sitt underhåll av yttertaket eller på annat sätt orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in