Virkesförrådet ökar men i långsammare takt

Av på 27 maj, 2020

Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter. Det visar SLU Riksskogstaxeringen som idag publicerar årlig officiell statistik.

Enligt officiell statistik är den totala årliga tillväxten i Sverige 123 miljoner m3sk per år jämfört med nästan 130 miljoner m3sk, för fem år sedan.

– Orsakerna till trenden av minskad årlig tillväxt behöver analyseras närmare, men den beror sannolikt på flera samverkande faktorer, exempelvis avverkningsnivå, skogsskötsel, väderbetingelser och skador, beskriver Jonas Fridman, programchef, Riksskogstaxeringen, SLU Umeå.

Skogsstyrelsens bruttoavverkningsstatistik visar på en total årlig avverkning på över 90 miljoner m3sk per år samtidigt som den årliga naturliga avgången (att träd dör av andra orsaker än avverkning, exempelvis stormar) enligt Riksskogstaxeringen har bidragit med ytterligare knappt 14 miljoner m3sk per år. Undantaget effekterna av stormen Gudrun så har den totala avgången i Sverige aldrig varit högre under en enskild femårsperiod.

Areal tillgänglig för virkesproduktion minskar
En analys, av virkesförrådets utveckling på produktiv skogsmark i Sverige från början av 1950-talet till idag, visar att arealen produktiv skogsmark, tillgänglig för virkesproduktion har minskat, till förmån för ökat skydd av skogsmark av naturvårdsskäl.

– Tillsammans med virkesförrådets lägre tillväxttakt, medför det att utrymmet för avverkning, utan att minska virkesförrådet, på kort sikt har minskat, konstaterar Jonas Fridman.

Temaavsnitt om död ved
Temaavsnittet i Skogsdata 2020, Den döda veden, presenterar resultat baserat på mätning av döda träd som utförs på Riksskogstaxeringens provytor. Den döda veden är av stor betydelse för den biologiska mångfalden.

– Mängden hård död ved har mer än fördubblats sedan 1926, säger Cornelia Roberge, analytiker på Riksskogstaxeringen. Den totala mängden död ved i skogsmark är idag 244 miljoner m3 vilket motsvarar 8,9 m3/ha. Mängden död ved i skogsmark inom formellt skyddade områden är idag 20,4 m3/ha, jämfört med 7,9 m3/ha utanför.

För nedbruten död ved saknas jämförbar statistik över beskrivet tidsspann. Läs mer i temaavsnittet ”Den döda veden” i Skogsdata 2020.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: SLU

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in