​​Utanförskap, våld och kärlek till orten

By on 2 april, 2018
Arkivbild

​​Utanförskap, våld och kärlek till orten i Barnombudsmannens årsrapport 2018.

Barn i utsatta förorter och kommuner växer upp med olika former av våld i sin vardag, både i närområdet och i skolan. Det visar Barnombudsmannens årsrapport som idag lämnas till regeringen. Nu vill Barnombudsmannen se en samlad nationell handlingsplan för att motverka våld mot barn.

I Barnombudsmannens årsrapport berättar drygt 900 barn hur det är att växa upp i orter där barn statistiskt sett har sämre skolresultat, ekonomi och hälsa än i övriga landet. Det handlar om storstädernas förorter, men också om kommuner runt om i Sverige, däribland glesbygdskommuner.

En förort och en utsatt kommun i glesbygden skiljer sig åt på många sätt, men situationen för barnen som bor där påminner om varandra. De här barnen upplever ett utanförskap och de växer upp med våld i sin vardag, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman.

Barnen i rapporten berättar om olika former av våld och trakasserier som de upplever i sin vardag. De kan ha sett människor bli skjutna eller själva utsatts för våld, i närområdet eller i skolan. Även så unga barn som 4–5 år berättar om våld i vardagen.

Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld, det är en mänsklig rättighet. Vår rapport visar att vi måste börja lyssna på barnen och ta fram en nationell handlingsplan om våld mot barn, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Mer än var tionde flicka känner sig otrygg i sitt närområde. Det är tydligt att vad pojkar och flickor är rädda för förändras ju äldre de blir. I årskurs 5 är både pojkar och flickor rädda för kriminalitet, vuxna som beter sig avvikande och mörka platser. Men det är nästan bara hos flickor i årskurs 8 som det finns en rädsla för att röra sig ensam ute och för sexuellt våld.

Det framkommer också att barnen i de utsatta orterna känner ett utanförskap. Medan barn i förorter upplever att media och politiker målar upp en negativ bild av deras hemort, känner barn i glesbygdskommuner snarare att deras område är bortglömt.

Barnen berättar om en vuxenvärld som har låga förväntningar på dem och en skola med täta lärarbyten där det är svårt att få studiero. Barnen tror inte att de kan förverkliga sina framtidsplaner utan att flytta, eftersom det antingen saknas arbeten, eller att personer från dessa orter diskrimineras.

De låga förväntningarna påverkar barnens självbild och deras framtidstro. Vart femte barn i årskurs 5 tror att det kommer bli ganska eller väldigt svårt att hitta ett jobb i framtiden. Tilltron sänks ju äldre barnen blir. I årskurs 8 tror nästan vart tredje barn att det kommer att ha svårigheter att hitta ett jobb. Bland pojkar i förort är motsvarande siffra fyra av tio.

Jag som barnombudsman kan inte acceptera att det finns barn som möts av låga förväntningar av vuxenvärlden, oavsett var de bor. Om vi inte tror på barns förmåga kommer de att göra denna negativa bild till sin egen och anpassa sig efter den, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Barnen i Barnombudsmannens rapport beskriver samtidigt en kärlek till sin hemort och många trivs i sitt närområde. De säger också att när de får möjlighet att påverka, till exempel fritidsaktiviteter eller politiken i kommunen, känner de en större makt att förändra sin situation.


Barnombudsmannen vill se följande förändringar:

Säkerställ barnets rätt till skydd mot våld, kränkningar och trakasserier 
– Anta en samlad nationell handlingsplan för att motverka våld mot barn.

Säkerställ likvärdig utbildning för alla barn 
– Säkerställ kontinuitet och kvalitet i barnets lärande. 
– Skriv in i läroplanerna att alla skolor och förskolor ska informera barn och vårdnadshavare om den hjälp och det stöd barn har rätt till. 
– Stärk studie- och yrkesvägledningen i utsatta kommuner och förorter.

Stärk barnets rätt till delaktighet och en meningsfull fritid 
– Säkerställ jämförbar statistik över barns levnadsvillkor. 
– Säkerställ att barn har likvärdig tillgång till fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund och bostadsort. 
– Skapa lokala forum för inflytande där barn kan söka medel för att förverkliga egna projekt och aktiviteter.

Rapporten finns att ladda ned på barnombudsmannen.se

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login