​Barn- och utbildningsnämnden höjer avgifterna för Kulturskolan Garnalia

By on 22 januari, 2020

Barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun har beslutat att höja terminsavgifterna för Kulturskolan Garnalia – från nuvarande 750 till 1.000 kronor för grundkurser och från 1.300 till 1.550 kronor för fördjupningskurser. Avgiften för vuxenundervisning höjs från 300 till 600 kronor per timme. Beslutet gäller från och med vårterminen 2020.

En höjning av avgifterna på kulturskolan kan ge ökade intäkter – men vid en höjning av avgiften finns det en risk att elever på kulturskolan väljer att sluta i verksamheten på grund av att de inte längre har råd”, skriver barn- och utbildningsförvaltningen som på uppdrag av nämnden utrett konsekvenser av höjda terminsavgifter inom kulturskolan:

  • En höjning av kulturskolans terminsavgift, för grundkurs från 750 kr till 1.000 kr/termin och för fördjupningskurs från 1.300 kr till 1.550 kr/termin, skulle innebära ökade intäkter med ca 150.000 kr per kalenderår med nuvarande elevantal.
  • Avgiften för kulturskolans kortkurser/introduktionskurser är 375 kr/termin för 10 tillfällen. Dessa kurser riktar sig till yngre deltagare som förhoppningsvis även fortsätter vidare till grundkurs. Dessa kurser ges alltid som gruppundervisning.
  • I mån av plats erbjuder kulturskolan även vuxenundervisning. Nuvarande avgift är 300 kr/timme. En höjning till exempelvis 600 kr/timme skulle ge ökade intäkter på 50.000 kr/år med nuvarande omfattning på antalet sålda timmar.

Agneta Lindqvist (V) var den enda ledamoten i barn- och utbildningsnämnden som ville avslå Linda Svahns (S) förslag om en avgiftshöjning.

”Risk för ökad ekonomisk segregation”

”En höjning av avgiften riskerar att skapa en ökad ekonomisk segregation och få till följd att barn i större utsträckning tvingas avstå en önskad aktivitet på grund av att familjen inte har råd”, skriver barn- och utbildningsförvaltningen i sin konsekvensbeskrivning:

Kulturskolan har redan idag elever vars föräldrar har svårt att betala nuvarande avgift. I vissa fall har elever slutat och i andra fall har kulturskolan lagt upp en betalningsplan som har fungerat för en del men inte för andra. En högre terminsavgift skulle också kunna vara ett hinder för nya, socioekonomiskt svaga, elever som vill söka till kulturskolans frivilliga verksamhet. För de familjer som har flera barn i kulturskolans verksamhet och/eller där barnen deltar i flera aktiviteter var skulle en avgiftsökning bli flera tusen kronor per läsår.

En del elever väljer att hyra instrument av kulturskolan. Avgiften för instrumenthyra är för närvarande 350 kr per instrument och termin. En höjd terminsavgift skulle vara kännbar för de familjer som också hyr instrument.

Avgiften för vuxenundervisning har legat still under många år samtidigt som lärarnas löner ökat. Priset på 300 kr/timme täcker inte kostnader för undervisningstid och planeringstid. En höjning av avgiften av vuxenundervisningen skulle eventuellt medföra att vissa vuxenelever väljer att sluta eller att de väljer att köpa färre timmar.

Källa: Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 13 januari 2020

……………………………….

Detta sägs om kulturen i Lindesbergs kommuns nya styrmodell

”Tillväxtutskottet ska verka för att fler barn och unga ska upptäcka kultur utifrån sina egna förutsättningar.” Det är vad som sägs om kulturen i Lindesbergs kommuns nya styrmodell som tills vidare ersätter bland annat det kulturpolitiska programmet.

Detta är utvecklingsmålen för Kulturskolan Garnalia i Lindesberg

Barn- och utbildningsnämnden (som har ansvar för bland annat Kulturskolan Garnalia) har ännu inte publicerat sina utvecklingsmål på nämnd-nivå – men Kulturskolan Garnalia har som enhet fyra övergripande mål:

1) Kulturskolan Garnalia spelar en central roll i kommunens kulturliv

2) Kulturskolan Garnalia gör kultur tillgänglig för alla oavsett socioekonomisk och kulturell bakgrund eller eventuella funktionsnedsättningar

3) Kulturskolan Garnalia erbjuder ett attraktivt utbud av undervisning och andra aktiviteter för alla åldrar inom dans, drama, musik, bild och media

4) Kulturskolan Garnalia stimulerar och stärker estetiska lärprocesser inom det allmänna skolväsendet

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login