​Efterfrågan på kompetent personal i vården större än tillgången

By on 2 mars, 2018

​Efterfrågan på kompetent personal i vården större än tillgången – Svenska Läkaresällskapet uppmanar till förändring, för mesta möjliga patientsäkerhet.

Socialstyrelsen konstaterar i en nyligen publicerad analys att brister i bemanning och kompetens inom hälso- och sjukvården påverkar patientsäkerheten. Man konstaterar också att det råder fortsatt brist inom flera yrkesgrupper i sjukvården. Efterfrågan på vårdyrkena med legitimation är större än tillgången; det gäller särskilt erfaren personal som grund- och specialistutbildade sjuksköterskor, barnmorskor och specialistläkare.

Det finns redan stor kunskap om problemet att patienter drabbas av vårdskador och att de orsakas av brister i kompetens och eller bemanning, säger Stefan Lindgren, Svenska Läkaresällskapets ordförande. Kompetens är dock inte något beständigt utan förutsätter kontinuerlig fortbildning av personalen och utveckling av verksamheten. Även möjligheter som skapar och stärker förutsättningarna för ett systematiskt kvalitetsarbete behövs, betonar Stefan Lindgren.

Såväl forsknings­rapporter och tidningsartiklar som SKLs och IVOs undersökningar och tillsyns-rapporter visar att sjuk­vårds­personals kompetens och antal är en grundförutsättning för en säker vård.

– Vi vet att utlokalisering av patienter samt bristande bemanning och kompetens utgör risker för och påverkar patientsäkerheten, säger Hans Rutberg, ordförande i Läkaresällskapets kommitté för säker vård. En medelbeläggning på över 85–90 procent ökar sannolikheten för vårdskador och dödligheten ökar vid beläggning över detta. Många sjukhus har idag en beläggning på uppåt hundra procent, tillägger han.

Problem med bemanning och kompetens leder till bristande kommunikation mellan personalen.

– Även det faktum att beslut som påverkar säkerheten tas av personer på för stort avstånd till personalen påverkar patientsäkerheten och leder till att personalen inte kommer till tals i den utsträckning de borde, säger Hans Rutberg. Dialogen mellan beslutsfattare och de som ger vården behöver därför förbättras.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login