​Kulturmiljöer i Lindesbergs kommun utreds – igen

Av på 30 september, 2020
Stripa gruvmiljö, Frövifors pappersbruksmuseum och Munkhyttans skola - tre kulturmiljöer i Lindesbergs kommun.

Lindesbergs kommun har ett unikt kulturlandskap med flera riksintressen för kulturmiljövården och kulturmiljöer väl värda att framhålla, bevara och levandegöra. Därför kommer kommunen att ta fram ett projektdirektiv för arbetet med kulturmiljöer i kommunen – för tredje gången. 2016 tog Ana Durán fram ett förslag på handlingsplaner för kulturarvet i kommunen. 2018 togs förslag fram till kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun som inkluderade kulturarv och kulturmiljöer.

Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun kommer att behandla ärendet ”Framtagande av projektdirektiv för kulturmiljöer i Lindesbergs kommun” på kommande sammanträde 6 oktober:

Tillväxtutskottet kommer då att uppdra till förvaltningschefen Magnus Sjöberg och utvecklingsstrateg Helena Randefelt att ta fram projektdirektiv för arbetet med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun. Projektdirektivet ska redovisas för tillväxtnämnden löpande under första kvartalet 2021 för att kunna antas i maj 2021.

”Idag saknas ett helhetsgrepp kring hur Lindesbergs kommun ska arbeta med kulturmiljöerna. Ett samlat grepp behöver tas kring hur kommunen ska arbeta vidare med dessa och hur de ska kunna bevaras och marknadsföras på ett bra sätt. Ett tillgängligt kulturarv inte bara stärker kommunens identitet utan är också en demokratisk rättighet. Då alla människor har rätt att få ta del av historien är det viktigt att kulturarvsplatserna är tillgänglighetsanpassade. Kulturarvet och våra kulturmiljöer är även en viktig näringsgren inom den växande upplevelseindustrin och det historiska kulturarvet är en av turismnäringarnas främsta tillgångar”, skriver Magnus Sjöberg och Helena Randefelt i beslutsunderlaget och ger en bakgrund:

”Lindesbergs kommun har ett unikt kulturlandskap”

”Lindesbergs kommun har ett unikt kulturlandskap med flera riksintressen för kulturmiljövården och kulturmiljöer väl värda att framhålla, bevara och levandegöra. Kulturarvet ökar förståelsen för vår identitet, gemenskap och kunskapen om den egna hembygden, både i det förflutna och den framtida utvecklingen. Medvetenheten om historien är viktig för ett samhälle som blickar framåt. Människans vilja att förstå sin samtid genom dåtiden får oss att vilja besöka historiska platser.”

”Kulturmiljön är en del av kulturarvet och avser hela den av människor påverkade miljön, som i varierande grad präglas av olika mänskliga aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om stads- eller industriområden såväl som skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortsnamn eller sägner som är knutna till en plats.”

Exempel på kulturmiljöer i Lindesbergs kommun är bland annat, enligt underlaget:

Stripa gruvmiljö är en unikt välbevarad gruvmiljö från 1900-talet. Här finns gruvhål och andra lämningar som visar hur gruvbrytningen pågått ända sedan medeltiden.

Frövifors Pappersbruksmuseum är ett annat exempel på en välbevarad miljö från tidigt 1900-tal som ger en historisk bild av pappersindustrin i Frövi. Lindesbergs kommun är en av stiftarna och tillväxtförvaltningen ger ekonomiskt stöd.

Munkhyttans skola var i bruk mellan åren 1863–1931 och levandegörs idag bland annat genom skolvisningar av Lindesbergs hembygdsförening. Tillväxtförvaltningen ger ekonomiskt stöd.

………………………….

Tidigare utredningar om kulturarvet i Lindesbergs kommun:

2016: Utredning lägger fram förslag för kulturarvet i Lindesberg

Utredningen ”Platsens själ och tingens berättelser – framtida museiverksamhet i Lindesberg” lägger fram förslag på handlingsplaner för kulturarvet i Lindesbergs kommun. Museiutredningen i Lindesbergs kommun har genomförts av Ana Durán som inventerat de kulturmiljöer som finns i kommunen och samtalat med en rad personer både i och utanför kommunen för att skapa sig en bild av utvecklingsmöjligheterna för kulturarvet i Lindesberg.

2018: Första glimten av Lindesbergs kommuns kulturpolitiska program

Ett förslag till ”Kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun” har presenterats för Tillväxtutskottet. ”Det blir den första glimten av programmet, det är nästan en färdig produkt där min förhoppning är att vi ska klara en remissrunda väldigt bra med smärre justeringar”, förklarar Daniel Andersson (S) som är sammankallande i den grupp inom Kommunstyrelsen som tar fram det kulturpolitiska programmet.2019: Så går arbetet vidare med kulturpolitiska programmet

När tiden gick ut för att lämna in synpunkter på förslaget till kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun hade tio remissvar kommit in. ”Nu ska remissvaren sammanställas och eventuellt arbetas in i förslaget och det börjar vi med 18 mars – sedan får vi se hur lång tid det tar”, skriver Irja Gustavsson (S).

2019: Separat kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun får vänta

Det kulturpolitiska programmet för Lindesbergs kommun läggs vilande 2019-2020 eftersom uppdrag och mål för kulturfrågorna ska arbetas in i kommunens styrmodell. Om man finner att kulturfrågorna inte fått rätt fokus väcks frågan om ett kulturpolitiskt program på nytt under 2021.

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in