​Ledamöter i nya tillväxtnämnden i Lindesberg nu utsedda

Av på 9 december, 2020

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun har nu utsett nio ledamöter och nio ersättare för nya tillväxtnämnden som från årsskiftet ersätter tillväxtutskottet. Magnus Storm (C) blir ordförande och Sofie Krantz (S) blir vice ordförande. Övriga ledamöter: Nafih Mawlod (S), Josefine Hellström (S), Hans Finck (V), Jan Hansson (M), Conny Ärlerud (M), Jari Mehtäläinen (SD) och Rickard Jirvelius (SD).

Tillväxtutskottet (ett utskott till kommunstyrelsen med sju ledamöter och sju ersättare) blir egen nämnd (tillväxtnämnden) med nio ledamöter och nio ersättare från och med 2021 i Lindesbergs kommun. Den nya nämnden får bland annat ansvar för bibliotek, kulturarv och att verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar, enligt det reglemente som fastställts av kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter i tillväxtnämnden 2021-2022:

 • Magnus Storm (C), ordförande: Har tidigare fem politiska uppdrag i Lindesbergs kommun: Vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt styrelseledamot i Fastigheter i Linde AB (FALAB) och Lindesbergsbostäder AB (LIBO).
 • Sofie Krantz (S), vice ordförande: Är styrelseledamot i Besök Linde AB och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskottet för stöd och strategi samt samhällsbyggnadsnämnden bergslagen.
 • Nafih Mawlod (S)
 • Josefine Hellström (S)
 • Hans Finck (V)
 • Jan Hansson (M)
 • Conny Ärlerud (M)
 • Jari Mehtäläinen (SD)
 • Rickard Jirvelius (SD)

Ersättare:

 • Ove Magnusson (S)
 • Linda Svahn (S)
 • Maria-Pia Karlsson (C)
 • Jonas Kleber (C)
 • Markus Lundin (KD)
 • Inger Griberg (MP)
 • Fredrik Rosenbecker (SD)
 • Två vakanta platser som ersättare

Tillväxtnämndens ansvarsområden
Kommunfullmäktige har antagit reglementet för tillväxtnämnden – det vill säga vilka ansvarsområden som tillväxtnämnden och tillväxtförvaltningen har det politiska respektive tjänstemannamässiga ansvaret för:

Lagstyrd verksamhet
Tillväxtnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen. (Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter om elevers tillgång till skolbibliotek enligt skollagen.)

Tillväxtnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt museilag.

Inom utbildning ansvarar nämnden för:

 • Kommunal vuxenutbildning
 • Yrkeshögskola i kommunens egen regi enligt lagen om yrkeshögskolan

Inom ramen för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna får tillväxtnämnden bedriva uppdragsutbildning enligt lagen om uppdragsutbildning i vissa fall

Tillväxtnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om arbetslöshetsnämnd

Tillväxtnämnden ansvarar för mottagande av nyanlända enligt:

 • Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. (För mottagande av ensamkommande barn ansvarar socialnämnden).
 • Lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Övrig verksamhet: 
Utöver det som anges i lag och annan författning ansvarar tillväxtnämnden för:

 • Arbetsmarknadsutbildning samt samordning av högskoleutbildning i Lindesbergs kommun.
 • Förbereda individer och arbetsgivare för att fler ska bli en del av arbetskraften samt främja det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet i kommunen i samverkan med berörda aktörer.
 • Planering och samordning av arbetslivsförberedande aktiviteter för ungdomar, såsom feriearbete och praktiksamordning.
 • Insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i samhället.
 • Kommunens bilpool och övriga verksamhetsknutna fordon
 • Samordna medborgarservice genom kunskapshöjande insatser
 • Förvalta och utveckla kommunens samlingar inom kulturområdet
 • Den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden.
 • Verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar
 • Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt verka för att kulturarv och kulturmiljöer vårdas och tillgängliggörs
 • Stödja förenings- och fritidsverksamhet
 • Bevilja bidrag till föreningar och organisationer enligt av kommunfullmäktige fastställda grunder
 • Samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer för att öka och förbättra förutsättningarna för livskvalitet genom hela livet.
 • Kommunens turismverksamhet

Ansvarsområden som tidigare legat på tillväxtutskottet och tillväxtförvaltningen överförs nu till kommunstyrelsen och kommunkontoret:

 • Näringslivsfrågor
 • Övergripande infrastruktur, inklusive färdtjänst och kollektivtrafikfrågor
 • Mark- och exploateringsfrågor
 • Marknadsföringen av kommunen

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in