​Medborgarförslaget om samarbetsforum avgörs i kommunstyrelsen

By on 23 augusti, 2019
Arkivbild

Tisdag 27 augusti kl 09:00 avgör kommunstyrelsen om Lindesbergs kommun ska ha ett samarbetsforum för kulturfrågor eller om det räcker med ett kultursamtal några timmar om året. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för alla intresserade och hålls i konferensrummet Nästet i Kommunhuset (mitt emot Lindesbergs lasarett).

Medborgarförslaget om ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg behandlades 13 augusti av kommunstyrelsens tillväxtutskott som beslutade föreslå kommunstyrelsen:

  • Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen redan arbetar med frågan om att skapa en mötesplattform genom Kultursamtal två gång per år.
  • Vid kultursamtal deltar, från kommunens sida, tjänstepersoner och politiker som arbetar med kulturfrågor.
  • En utvärdering ska ske under vintern 2020.

Tillväxtutskottet har därmed ändrat i tillväxtförvaltningens förslag när det gäller antal kultursamtal, vilka som ska delta och att en utvärdering ska ske.

På frågan om vilka politiker som arbetar med kulturfrågor svarar kommunstyrelsens och tillväxtutskottets ordförande Irja Gustavsson (S): ”Tjänstepersoner jobbar aktivt med kulturfrågor – politiken sätter mål och tar fram visioner”.

Källa: Tillväxtutskottets sammanträdesprotokoll 2019-08-13

Medborgarförslaget avgörs av kommunstyrelsen på öppet möte
Medborgarförslaget om ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg avgörs på kommunstyrelsens kommande sammanträde tisdag 27 augusti kl. 9:00 i kommunhuset (lokal: Näset).

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för alla intresserade som – utöver frågan om ett samarbetsforum för kulturen – kommer att få ta del av flera andra aktuella och intressanta frågor – bland annat:

Anette Persson ger kommunstyrelsen en lägesrapport om kommunens nya ”Styrmodell för ledning och styrning – tillsammans gör vi varandra bra” – den modell där bland annat uppdrag och mål för kulturfrågor kommer att arbetas in i.

Återkoppling efter workshop för ”Plan för hållbar kommunal service – att äga framtiden”: Syftet är att planera på lång sikt utifrån välfärdens utmaningar och förutsättningar – Hur bedriver vi verksamhet framöver utifrån kvalitet, attraktivitet och struktur med mindre resurser och färre personal?

Fördelning minskade ramar kommunstyrelsens budgetår 2020: Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om följande fördelning av minskade ramar: Tillväxtutskottet (med kulturenheten) -7,26 milj kr; Utskottet för stöd och strategi -5,57 milj kr; Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen -3,26 milj kr.

Medborgarförslag om fortsatt drift av F1-5 i Ramshyttans skola: Barn- och utbildningsnämnden föreslår avslag på medborgarförslaget.

Politik | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login