​Mer statliga pengar till regional kultur och kultur för barn

Av på 10 september, 2020
Arkivbild

Regeringen presenterade på onsdagen sina budgetsatsningar på kulturen. Sammantaget tillförs kultursektorn 3,4 miljarder i extra insatser. Den regionala kulturen tillfördes tidigare i år 150 miljoner kronor och tillförs nu ytterligare 300 miljoner kronor för 2021. Därefter tillförs 150 miljoner kronor permanent.

Så här kommenterar företrädare för kulturnämnden i Region Örebro län satsningarna:

Torbjörn Ahlin (C), ordförande, kulturnämnden: “Det är glädjande att januaripartierna står upp för kulturen i statsbudgeten. Kulturen behövs mer än någonsin under och efter pandemin. Kulturen är en viktig hälsofaktor. Jag är särskilt glad över att stödet till den regionala kulturen stärks varaktigt. Vi har efterlyst detta i många år”.

Eva-Lena Jansson (S), 1:e vice ordförande, kulturnämnden: “Det är ett viktigt och välkommet besked från regeringen. Kulturverksamheter har haft ett mycket tufft år på grund av coronapandemin, så den budget som presenterades i dag kommer att göra stor skillnad”.

Monika Aune (MP), 2:e vice ordförande, kulturnämnden: “Den här satsningen visar att regeringen värderar landets kulturliv högt. Personligen har jag aldrig varit orolig för att vi inte skulle få extra medel till länet. Särskilt glad är jag över satsningen på kultursamverkansmodellen där regionen själv har dragit ett stort lass med finansieringen under några år.”

Permanent förstärkning av den regionala kulturen

Regeringen föreslår en förstärkning av regional kulturverksamhet i hela landet, genom att stärka kultursamverkansmodellen med 300 miljoner kronor under 2021 och med 150 miljoner kronor åren därefter. Pengarna fördelas genom kultursamverkansmodellen, vilket innebär att regionerna själva får besluta om hur de statliga medlen ska fördelas inom sitt län.

“Den regionala kulturen är viktiga delar av Sveriges kulturliv och mycket betydelsefull för människors vardag runt om i landet. Pengarna ska bland annat gå till att stärka kulturens infrastruktur i landet i form av bl.a. teatrar, operahus, regionala museer, bild- och formverksamheter, regionala bibliotek, orkestrar, konserthus, dansverksamheter, främjande av film respektive hemslöjd, samt viss arkivverksamhet”, skriver kulturdepartementet i ett pressmeddelande: “Kultursamverkansmodellen bidrar även till att stärka arbetsmarknaden för konstnärer och kulturskapare, samt till att öka offentliga aktörers samverkan med det civila samhället och professionella kulturskapare”.

Regeringen satsar på barns tillgång till kultur

Regeringen satsar även på barns tillgång till kultur och skapande genom att fördubbla det statliga bidraget till den kommunala kulturskolan och stärka Skapande skola.

Det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas till 200 miljoner kronor 2021–2023. Alla kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet kan söka kulturskolebidraget. Bidragsansökningarna hanteras av Statens kulturråd.

“Den kommunala kulturskolan når barn och unga i hela landet. Det är en unik plats där tusentals barn och unga lärt sig spela instrument, spela teater, eller på annat sätt fått möjlighet att utvecklas konstnärligt tillsammans med andra. Kulturskolan spelar en viktig roll på såväl ett individuellt plan som för Sveriges kulturliv”, skriver kulturdepartementet.

Satsningen Skapande skola tillförs 25 miljoner kronor årligen 2021–2023. Skapande skola är i flera avseenden en framgångsrik och etablerad satsning för kultur i skolan och kommer många barn och elever till del i hela landet.

Bidraget har funnits sedan 2008 och haft två huvudsakliga mål, dels att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan, dels att öka den professionella kulturverksamheten för och med barnen och eleverna.

“Genom att ytterligare stärka Skapande skola ges satsningen förutsättningar att vidareutvecklas och öka både tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till det egna skapandet. Forskning visar att kulturutövandet bland barn och unga tenderar att minska ju äldre man blir. Därför vill regeringen att bidraget framöver ska omfatta förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer”.

Fortsatt satsning på stärkta bibliotek

Regeringen föreslår 150 miljoner kronor under 2021 och 75 miljoner kronor per år för 2022 och 2023 för satsningen Stärkta bibliotek. Bibliotek ska finnas tillgängliga för alla. Över 90 procent av landets 290 kommuner har sökt och beviljats bidrag inom ramen för stärkta bibliotek under 2018–2020.

“Folkbibliotek runt om i landet har en stor betydelse för människor i deras lokalsamhälle, både genom att tillhandahålla litteratur och som mötesplats. Biblioteken är också den viktigaste läsfrämjande aktören utanför skolan. Att stärka biblioteken innebär också en satsning på ökat läsande”.

Kulturrådet: Historiskt stor kultursatsning

Kulturrådet kommer troligen att få flera nya uppdrag och mer pengar att fördela, bland annat till det fria kulturlivet, till regionala satsningar, till kulturskolorna, till Skapande skola och till läsning och Stärkta bibliotek.

“Jag är oerhört glad över tillskottet av pengar och vad de möjliggör”, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet. “Vi har haft täta dialoger med många aktörer som synliggjort behoven i kulturlivet. Det här ger oss förutsättningar att stötta kulturbranschen i rådande krisläge och förbättra chanserna till omstart när pandemin är över”.

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik.

Konstnärsnämnden: Kraftfull satsning på kulturen

För att stärka kulturskapares villkor ska 80 miljoner kronor avsättas årligen från och med 2021. Hur de pengarna ska fördelas ut är ännu inte klart.

“Det är härligt och inger hopp att regeringen satsar så kraftfullt och att de blickar framåt. Det som är mest glädjande är att de ser till helheten, hela det ekosystem som behövs för att vi ska kunna ha ett konst- och kulturliv som både överlever och lever efter pandemin”, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Samverkan sker regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

Lokalt | Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in