​Nationell handlingsplan ska stärka antikorruptionsarbetet

By on 13 december, 2020

För ett år sedan inledde regeringen arbetet med att ta fram Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption, ett arbete som nu börjar nå sitt slutskede. Med handlingsplanen som grund vill regeringen främja ett mer samordnat och strukturerat antikorruptionsarbete i offentlig sektor.

Statskontoret får nu i uppdrag av regeringen att se till att handlingsplanen får genomslag på myndigheterna.

Handlingsplanen ska fungera som en vägledning för myndigheterna i sitt antikorruptionsarbete. Förutom att handlingsplanen redovisar en målsättning mot korruption innehåller den även rekommendationer på hur arbetet mot korruption kan bedrivas samt ett antal principer som ska stötta myndigheter i det förebyggande arbetet mot korruption.

Handlingsplanen riktar sig främst till statliga förvaltningsmyndigheter, men berör även statligt ägda bolag. Den ska även kunna verka som ett stöd i antikorruptionsarbetet hos kommuner, regioner och kommunala bolag.

– Korruption i den offentliga sektorn får allvarliga konsekvenser på ett samhälle och skadar inte minst människornas förtroende för myndigheter. Handlingsplanen är därför ett efterlängtat och välkommet initiativ och tillskott i antikorruptionsarbetet inom staten. Men man får inte glömma bort att korruptionsrisker finns i alla organisationer, både i privat och offentlig sektor. Särskilt stora är riskerna i gränssnittet mellan det privata och det offentliga, som till exempel vid offentlig upphandling. Ett framgångsrikt arbete mot korruption involverar därför alla aktörer i samhället, inte minst det privata näringslivet, säger IMM:s tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Statskontoret ska se till att handlingsplanen får genomslag

Regeringen ger nu Statskontoret i uppdrag att stötta myndigheterna i antikorruptionsarbetet. Detta ska bland annat göras genom framtagande av stöd för hur man analyserar korruptionsrisker. Statskontoret ska även utveckla samarbetet mellan myndigheter genom att skapa ett forum för samverkan där Brottsförebyggande rådet, Ekonomistyrningsverket, Polismyndigheten, Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ska ingå. Forumet ska bland annat vara med och utveckla olika arbetssätt mot korruption, identifiera kunskapsluckor och generera tankar och idéer på diverse informationsinsatser. Även andra aktörer ska ges möjlighet att medverka, exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner.

– Vikten av samverkan mellan myndigheter kan inte nog betonas när det kommer till att förebygga, identifiera och kartlägga oegentligheter och korruptionsrisker. Korruption är många gånger en möjliggörare för annan brottslighet, exempelvis välfärdsbrottlighet. Det är därför viktigt att angripa frågan på bred front, säger IMM:s tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Arbete ska påbörjas i januari 2021 och slutredovisas den 31 december 2023. Statskontoret ska dock redan i juni 2021 lämna en lägesbild över myndigheternas arbete mot korruption. I slutredovisningen ska Statskontoret även redovisa om de bedömer att det finns behov av fler åtgärder, till exempel lagändringar, för att utveckla arbetet ytterligare.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Institutet Mot Mutor

You must be logged in to post a comment Login