​Nu införs organiserad prostatacancertestning

Av på 15 november, 2018

Regeringen har beslutat om 8,4 miljoner kronor för att driva på införandet av organiserade prostatacancertester. Bakgrunden är att sättet att diagnostisera ser alltför olika ut i de olika landstingen. Medlen ska användas för att PSA-provtagningen ska bli mer strukturerad, säkrare och jämlik. Detta är ett viktigt steg mot införande av screening.

Prostatacancerförbundet har under de senaste åren arbetat aktivt för införande av allmän screening för prostatacancer och detta har också varit ett av Mustaschkampens viktigaste påverkansområden. Tidig upptäckt av prostatacancer räddar liv, då sjukdomen går att bota om den upptäcks tidigt. Därför rekommenderar Mustaschkampen alla män över 50 år att ta PSA-prov och de som har nära släktingar med prostatacancer rekommenderas att ta PSA-prov från 40 år. 

Regeringens satsning handlar om bättre organisation och information om sjukdomen och nyttan med PSA-testning. En expertgrupp tillsattes som snabbt tog fram en modell för hur arbetet skulle kunna organiseras i landstingen. Arbetet leddes av professor Ola Bratt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Pågående och planerade projekt om organiserad PSA-testning
Region Skåne har beslutat att 2019 påbörja ett projekt med organiserad PSA-testning. I Västra Götaland planeras ett snarlikt projekt. Landstingen i Örebro och Värmland erbjuder konsultation med sjuksköterska. Män som efter informationen väljer att testas, erbjuds PSA-prov.

– De senaste åren har antalet män som tar PSA-prov ökat kraftigt och nu har cirka 50 procent av alla vuxna män någon gång mätt sitt PSA-värde. Den testning som sker idag är uppsplittrad på en mängd små enheter med begränsade möjligheter att ta till sig ny kunskap och mer avancerad teknik. Brist på systematik och professionell samsyn har skapat en situation med ”vild screening”. Många män testar sig ofta, ibland helt i onödan, medan andra inte gör det alls på grund av okunskap, oföretagsamhet eller rädsla Det är därför är det mycket välkommet att det införs ett system för organiserad testning, säger Calle Waller, vårdpolitisk talesman på Prostatacancerförbundet, och med i den tillsatta expertgruppen.

Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota
PSA-prov är ett enkelt blodprov som tas på vårdcentralen. Trots att sjukdomen är så vanlig och att den går bota om den upptäcks tidigt är det många män som inte testar sig för att de inte känner till risken eller inte tror det är viktigt. Det duger inte att vänta eftersom prostatacancer hinner utvecklas långt innan den ger problem. Många män är rädda att ta prover medan andra tänker att sjukdomen inte drabbar just dem. Men sanningen är att varje år diagnostiseras 10 000 män med prostatacancer i Sverige. 1 800 av dem får sin diagnos för sent för att botande behandling ska vara möjlig. Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda men minst 5 procent anses vara ärftliga. Prostatacancerförbundet rekommenderar därför att de som har nära släktingar som har prostatacancer bör ta PSA-prov från 40 år. 

I Sverige får var sjunde man prostatacancer före 75 års ålder och idag lever 110 000 män med diagnosen. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom, vanligare än bröstcancer och lungcancer. De flesta har inga symptom alls i sjukdomens tidiga skede. Ju tidigare cancern upptäcks desto större är möjligheten att den kan botas.

Upptäcks prostatacancer sent hinner cancern sprida sig i kroppen 
– Varje år får 1 800 nydiagnostiserade män beskedet att de har prostatacancer som redan utvecklats för långt för att botande behandling ska vara möjlig. Det beskedet vill ingen få och ingen vill heller lämna budskapet vidare till sina barn, sin partner eller vänner. Vad som återstår är bromsande behandling och för många en förtidig död. 5 procent av alla svenska män dör i prostatacancer ofta efter lång tids lidande. Detta är oacceptabelt. Alla män över 50 år bör testa sig för prostatacancer både för sin egen skull och för sina nära och kära, säger Göran Hellberg, generalsekreterare, Prostatacancerförbundet.

Spridd prostatacancer innebär att metastaser bildas på andra ställen i kroppen, i första hand benstommen. Tidigare avled de flesta med svåra smärtor, frakturer och kraftigt försämrad livskvalitet. Under de senaste tio åren har nya läkemedel och behandlingsstrategier tillkommit som bromsar sjukdomen utan alltför svåra biverkningar. Tyvärr går det på många håll trögt för landstingen att införa dessa nya behandlingar vilket gör att den vård som erbjuds är ojämlik.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen och den som tar flest mäns liv, 2 400 varje år. Dödligheten i prostatacancer har minskat de senaste 15 åren främst som en effekt av att PSA-provet började användas i stor skala. Alltfler upptäcks därigenom i tid för att kunna botas. Med en allmän screening skulle ännu fler kunna fångas upp innan sjukdomen sprids. De metoder som finns för att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer är ännu osäkrare. Det projekt som nu inleds kommer driva på utvecklingen av nya metoder och att tillgänglig kunskap används fullt ut. Det finns också mycket forskning kvar att göra. Målet är att hitta cancern och bota den innan den har spridit sig.

År 1975 1985 1995 2005 2014 2015 2016 2017
Döda i trafiken 1 172 808 572 440 270 259 270 259
Döda i prostatacancer ° ° ° 2 451 2 399 2 357 2 347 2 345

° cirka 2 400

Samhället varit bra på att samarbeta för få ned antalet trafikdöda. Vägverket, staten, kommunerna och polisen med flera har gjort ett bra arbete. Införande av en organiserad prostatacancer skulle bidra till att bryta kurvan och minska dödligheten i prostatacancer.

– Prostatacancerförbundet anser att försöksverksamhet med ordnad Prostata-testning ska införas i hela landet som ett första steg mot en gemensam nationell screening. På så vis skapas förutsättningar att minska antalet som avlider av sjukdomen med upp till 50 procent (Göteborgsstudien), avslutar Göran Hellberg.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in