​Region Örebro län skärper kraven för stöd till studieförbunden

Av på 23 september, 2020
"En stark folkbildning bidrar till demokrati och social sammanhållning", enligt Region Örebro län.

För att studieförbunden i Örebro län ska få regionala bidrag måste de bedriva regelbunden verksamhet i minst hälften av länets 12 kommuner, enligt Region Örebro län nya riktlinjer till studieförbund som beslutas av regionens kulturnämnd. Med regelbunden verksamhet avses minst 150 studiecirkeltimmar per kommun.

“De reviderade riktlinjerna ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins prioriterade område “Social sammanhållning och demokrati” där en av de strategiska inriktningarna är att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle och en stark folkbildning som bidrar till demokrati och social sammanhållning”, skriver Region Örebro läns kulturnämnd som behandlar frågan 23 september.

“Vi har varit en del av processen och är nöjda med den dialog vi haft med regionen kring detta”, skriver länsbildningskonsulent Cecilia Lönn Elgstrand (Örebro läns bildningsförbund) i en kommentar och fortsätter: “Det känns som om vi haft lika syn på folkbildningens roll i länet vilket är tryggt och bra. ÖLBF företräder ju tio studieförbund i denna fråga och studieförbunden har varit eniga i många delar kring det som kulturnämnden nu föreslår (beslutar) – men det finns också bland studieförbunden lite olika syn på villkoret att utföra 150 studiecirkeltimmar i varje kommun i minst hälften av länets kommuner. Det mycket beroende på studieförbundens särart. Villkoret fokuserar nu på vikten av studiecirklar och det är inte alla studieförbund som klarar det nya kravet så som det ser ut i nuläget”.

Region Örebro län reviderar riktlinjer för bidrag

Kulturnämnden har ett uppdrag att revidera riktlinjer för Region Örebro läns bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund som beslutas av kulturnämnden. Sedan september 2019 har arbetet pågått med revidering av riktlinjerna med regelbunden information till kulturnämnden gällande pågående och kommande arbete. Den 12 juni beslutade kulturnämnden om nya riktlinjer för Region Örebro läns föreningsstöd samt att avsnittet om stöd till studieförbunden lyfts ut till ett separat dokument.

I arbetsprocessen för riktlinjerna gällande stöd till studieförbunden har en arbetsgrupp med tjänstepersoner från Region Örebro län och två representanter från Örebro läns bildningsförbund haft kontinuerlig kontakt och flertalet arbetsmöten. Representanterna från Örebro läns bildningsförbund har haft kontakt med länets olika studieförbund. Örebro läns bildningsförbund har inkommit med skrivelser gällande studieförbundens synpunkter. Region Örebro län har även hållit en workshop med representanter från studieförbunden i november 2019.

De reviderade riktlinjerna för stöd till studieförbund har utformats i linje med de reviderade riktlinjerna för föreningsstöd som antogs av kulturnämnden den 12 juni. De reviderade riktlinjerna med tillhörande fördelningsmodell föreslås träda i kraft till bidrag för 2023.

Centralt för de reviderade riktlinjerna för stöd till studieförbund är att villkorskrav har förtydligats till att avse regelbunden verksamhet i minst hälften av länets kommuner. Med regelbunden verksamhet avses i de reviderade riktlinjerna minst 150 studiecirkeltimmar per kommun. I de reviderade riktlinjernas fördelningsmodell är en specificerad del riktat till målgruppen personer med funktionsnedsättning. Det finns även ett avsnitt gällande dialog mellan Region Örebro län, Örebro läns bildningsförbund och studieförbunden.

Region Örebro läns kulturnämnd har i år (2020) fördelat verksamhetsbidrag till föreningar, organisationer och studieförbund – totalt 47.736.000 kronor – varav länets kulturföreningar får 1.946.000 kronor (4%). Studieförbunden får mest (40%) och därefter sociala stödorganisationer (29%) och idrottsföreningar (18%).

Örebro läns Bildningsförbund, ÖLBF, är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. Till Örebro läns bildningsförbunds arena räknas tio studieförbund, sex folkhögskolor, SISU idrottsutbildarna, Länsbiblioteket Örebro Västmanland och Amatörteatersamverkan Örebro län.

Ekonomi | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur
Källa: Kallelse till sammanträde med Region Örebro läns kulturnämnd 2020-09-23 » https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/Politik/N%C3%A4mnder%202019-2022/Kultur-%20och%20fritidsn%C3%A4mnd/Handlingar/2020/Kallelse%20%20KN%202020-09-23.pdf

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in