​Skolan måste ha en nollvision om sexuella trakasserier

By on 31 augusti, 2019
Sveriges Kvinnolobbys guide för elevhälsan mot sexuella trakasserier

En undersökning från BRÅ visar att 24 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna i årskurs 9 har blivit utsatta för sexualbrott under de senaste tolv månaderna. Den vanligaste platsen att bli utsatt på är i skolan eller på skolgården. Det är ett arbetsmiljöproblem som inte kan accepteras. Nu lanserar Sveriges Kvinnolobby en guide för elevhälsan mot sexuella trakasserier i skolan. Guiden erbjuder verktyg för elevhälsan och för hur bland annat sex- och samlevnadsundervisningen kan användas i det förebyggande arbetet mot pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor.

– Att kunna ta porrkritiska samtal i klassrummet, att prata om vad samtycke faktiskt innebär och att ha ett aktivt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck anses av många vara svårt. Tyvärr finns det för många skolor som brister i sitt jämställdhetsarbete och arbete mot sexuella trakasserier, vilket är nödvändigt, säger Malpuri Groth, tf verksamhetschef för Sveriges Kvinnolobby. – Vi vet att elevhälsan har stor kompetens inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och skulle kunna ge lärarna mer stöd i sex- och samlevnadsundervisningen. Vi hoppas att denna guide kan underlätta detta samarbete genom att ge tips på olika metoder, pedagogiska upplägg och bra organisationer att bjuda in.

Initiativet SNAF – Sexualkunskapen Ni Aldrig Fick som startades av tre gymnasietjejer som en reaktion mot skolans bristande sex- och samlevnadsundervisning, har medverkat i referensgruppen för projektet.

– Att elever än idag utsätts för sexuella trakasserier är oacceptabelt. Att det dessutom inträffar som mest på det som är vår arbetsplats, är helt världsfrånvänt. Det är därför ett måste, både i det förebyggande arbetet men även för hur det ska hanteras när trakasserier väl inträffar, att personal på skolan arbetar med frågor som samtycke, rätten till sin egen kropp och tar de porrkritiska samtalen som är ytterst nödvändiga. Vi vet att det är samtal svåra att föra när man inte har en grund att stå på. Det är därför vi med glädje och stora förhoppningar står bakom Sveriges Kvinnolobbys guide för elevhälsan mot sexuella trakasserier. Dessa konkreta tips och metoder hoppas vi ska kunna underlätta för den redan kompetenta personalen inom elevhälsan, säger Ebba Carlsson, medgrundare av SNAF.

Checklista för arbetet mot sexuella trakasserier:

1. Förebyggande

Se över och uppdatera vid behov skolans handlingsplan mot sexuella trakasserier. Säkerställ att handlingsplanen är förankrad hos all personal inklusive nyanställda. Kartlägg områden på skolan och skolområdet där det finns risk att bli utsatt och ta fram åtgärder. Sexuella trakasserier är ett uttryck för ett ojämställt samhälle. Skolpersonal och rektor måste ha kunskap om det ojämställda samhället och de maktstrukturer som existerar mellan könen.

2. Ingripa mot förövare

Jobba med de pojkar och flickor som utsätter andra. Skolan måste vara tydlig med att ett sådant beteende inte är acceptabelt. Koppla in vårdnadshavare och socialtjänst för samtal med kurator och rektor för att visa på allvaret i situationen. Det är viktigt att vårdnadshavare och skolan har en samsyn. Gå till botten med problemet, orsaken till beteendet och följ upp.

3.Ge vård och stöd till de utsatta

De flickor och pojkar som har utsatts för sexuella trakasserier måste få hjälp och stöd av skolan. Tro på deras berättelser och erbjud samtal och vård. Hänvisa vidare till tjej-, ungdoms- och kvinnojourer samt andra organisationer med expertkunskap. Följ alltid upp och fråga hur personen mår.

Till guiden går också att beställa affischer som riktar sig till elever och skolpersonal och handlar om att motverka sexuella trakasserier. Dessa hittar du här: sverigeskvinnolobby.se/skolmaterial/maktsexochskolan/

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login