Så svarade partierna 2018 III

By on 22 juli, 2022
Bild: LindeKultur

Kulturens valmanifest: Så svarade partierna 2018 – och så gick det 3, inför valet 11 september 2022 gör LindeKultur en uppföljning av kulturens valmanifest inför senaste valet 2018.

Vad svarade de politiska partierna då? Och vad hände med frågorna under den senaste mandatperioden?

Del 3 i denna artikelserie handlar om dessa förslag:

5) Utveckla folkbiblioteken till mötesplatser;

6) Ge alla elever tillgång till bemannade skolbibliotek.

Kulturens valmanifest har som övergripande mål att Lindesberg ska bli en kulturkommun – en kommun som ger plats för och använder kulturen som stöd i utvecklingen av Lindesberg

  • som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i;
    .
  • som en attraktiv etableringskommun för kulturella och kreativa näringar;
    .
  • som ett attraktivt besöksmål.

För att göra Lindesberg till en kulturkommun behövs samverkan och samsyn om kulturens roll och kommunens ansvar i ”kulturens hela livscykel = produktions- och konsumtionskedja”:

Folk- och skolbibliotek är viktiga för att ge invånarna tillgång till och möjlighet att ta del av kulturens olika uttrycksformer:

5: Utveckla folkbiblioteken som kulturella och gränsöverskridande demokratiska mötesplatser med personal som kan ge besökarna stöd i informationssökning, digital kompetens och källkritik.

6: Ge alla elever tillgång till bemannade skolbibliotek som ska användas i elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling genom informationssökning, digital kompetens och källkritik

Bakgrund 2018:

Kommunens folk- och skolbibliotek har en viktig och lagstadgad roll i kommunens kultur- och bildningsverksamhet. Detta gäller framför allt skolbiblioteken som ska användas i elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling. Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla, framför allt när det gäller läsande, men också för att stärka elevers kompetenser i bland annat informationssökning, digital kompetens och källkritik.

Mandatfördelning i Lindesbergs kommuns kommunfullmäktige efter valet 2018:

………………………………………………

Så svarade de politiska partierna inför valet 2018: 

………………………………………………

Om Lindesbergs Kulturparti fanns och lade fram dessa förslag i kommunfullmäktige – hur skulle ni då rösta? 

Ja, Nej eller Vet ej (nedlagd röst)?

Så här svarade Socialdemokraterna genom Irja Gustavsson

5: JA: Absolut, jobbet har redan börjat.
6: NEJ: Att bemanna alla skolbibliotek är varken motiverat eller ekonomiskt möjligt. Däremot är det en möjlighet att titta på ett utökat samarbete mellan skolbibliotekets och folkbibliotekets verksamher.

Så här svarade Centerpartiet genom Susanne Karlsson:

5: JA: Vi anser att det till stor del är uppfyllt, men kan vidareutvecklas.
6: JA

Så här svarade Vänsterpartiet genom Maria Odheim Nielsen:5: JA: Folkbiblioteken fungerar redan som mötesplatser. Låt oss höra personalens idéer och önskemål om utvecklingen av dessa.
6: NEJ: Utveckla folkbiblioteken istället så att de kan betjäna alla. Det är bra att de unga också blir vana vid att använda bibliotekens resurser.

Så här svarade Sverigedemokraterna genom Jari Mehtäläinen:

5: JA: Bibliotek har en särskilt viktig roll i det kulturarvsfrämjande arbetet i Sverige.
6: NEJ: Vi ser ett utökat samarbete mellan skol- och folkbibliotek.

Så här svarade Moderaterna genom Pär-Ove Lindqvist:

5: JA: Vi ser att det finns stor utvecklingspotential när det gäller biblioteken som mötesplatser. Vi vill gärna samordna Folkbiblioteken och Skolbiblioteken för att stärka båda två. Vi har drivit frågan under en längre tid och Storå är ett exempel på att det går. Men det går att göra bättre verksamhet än nuläget i Storå på skoltid.
6: JA: Vi vill gärna samordna Folkbiblioteken och Skolbiblioteken för att stärka båda två. Lägg resurserna på verksamhet och material istället för hyror om det samordnas.

Så här svarade Kristdemokraterna genom Markus Lundin:

5: JA: Tanken är att de bibliotek vi har i kommunen ska fungera på det sättet.
6: NEJ: Alla elever i Lindesberg har tillgång till kommunens bibliotek. Skolbiblioteken ser olika ut på olika skolor.

Så här svarade Miljöpartiet genom Agneta Nilsdotter:

5: JA: Folkbiblioteken är grunden för en demokratisk, läsfrämjande mötesplats. De ska utvecklas – inte avvecklas!
6: JA: Det är viktigt att elever har tillgång till ett bra bibliotek med bra datorer och tidskrifter samt utbildad och intresserad personal.

Så här svarade Liberalerna genom Nils Detlofsson

5: JA: Ett självklart JA eftersom vi helt delar Kulturpartiets förslag. Det är en mycket viktig grund i ett liberalt och demokratiskt samhälle.
6: JA: Återigen ett JA eftersom det är också vårt förslag som vi fört fram i olika sammanhang och media. Mycket viktigt att unga får stimulans att börja läsa och att inhämta kunskap samt att de får det av utbildad personal på skolbiblioteken.

Så här svarade Landsbygdspartiet oberoende genom Mats Lagerman:

5: JA: ”Utveckla folkbiblioteken” OCH föreningsdrivna lokala mötesplatser, museer och kulturcentra osv.
6: JA

………………………………………………

Så gick det för förslagen under mandatperioden 2018-2022:

5: Utveckla folkbiblioteken som kulturella och gränsöverskridande demokratiska mötesplatser med personal som kan ge besökarna stöd i informationssökning, digital kompetens och källkritik.

Ett av de förslag som alla partier var positiva till i sina svar 2018:

Minskade öppettider: Kultur- och fritidsenheten (med ansvar för folkbiblioteken i Lindesbergs kommun) fick 2021 ett sparkrav på en miljon kronor i minskade personalresurser motsvarande två heltidstjänster. För att klara detta gjordes en organisationsförändring vilket innebar begränsade öppettider inom biblioteksverksamheten: Huvudbiblioteket i Lindesberg har öppet med personal fyra vardagar samt lördag varje vecka. Filialbiblioteken i Frövi, Fellingsbro och Storå har öppet med personal enbart en dag per vecka.

”Öppettiderna påverkas också av att bibliotekspersonalen ändrar arbetssätt för att uppfylla bibliotekslagen – till exempel genom att arbeta läsfrämjande med barn och unga. Uppdraget handlar om att nå fler besökare och nya användare. Det är också viktigt att främja den digitala delaktigheten i samhället”, enligt kultur- och fritidsenheten.

Meröppet bibliotek: Lindesbergs stadsbibliotek och filialbiblioteket i Storå är så kallade meröppna bibliotek som innebär att besökarna får ”egen nyckel” och får sköta sig själva på tider utöver ordinarie öppettider med personal på plats. Syftet är att öka tillgängligheten för att få fler användare. 

6: Ge alla elever tillgång till bemannade skolbibliotek som ska användas i elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling genom informationssökning, digital kompetens och källkritik

Gymnasieskolans bibliotek: Skolbibliotekets Dag firades i Lindesberg 2021 med öppet hus på Lindeskolans Bibliotek och samtal med politiker och andra intresserade. Samtalet handlade om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken som pedagogiskt stöd för elever och lärare i alla kommunens grundskolor med Lindeskolans hedersomnämnda bibliotek som förebild. Lindeskolan har ett skolbibliotek som med stöd av skolledning och biblioteksplan har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete samt medie- och informationskunnighet. 

Grundskolor får bemannat skolbibliotek: Två grundskolor i Lindesberg – nybyggda Lindbacka (åk 7-9 och särskola) och tillbyggda Brotorp (åk F-6) – har fått ett nytt gemensamt och bemannat skolbiblioteket som pedagogisk tillgång för eleverna – totalt 1.100 i de båda skolorna. Det nya skolbiblioteket ersätter skolbiblioteken i Stadsskogsskolan och Brotorpsskolan – alla med mindre lokaler utan någon personal med utpekat ansvar för biblioteken. Att det nya biblioteket bemannas med personal blir ett stort lyft för både elever och lärare – och en möjlighet att utveckla skolbiblioteket som en pedagogisk resurs, enligt rektorerna Anna Unosson (Brotorpsskolan) och Elizabeth Falk (Stadsskogsskolan/Lindbackaskolan).

………………………………………………

Vad hände med kulturens valmanifest efter förra valet?
Inför valet 11 september 2022 publicerar LindeKultur en uppföljande artikelserie om kulturens valmanifest inför senaste valet 2018. Vad svarade de politiska partierna då? Vad hände med de förslag som presenterades? Om det fanns ett kulturparti som lade fram dessa förslag i kommunfullmäktige – hur skulle ni då rösta? Läs mer på lindekultur.se >>

Del 1: 1) Ta fram ett handlingsprogram för kulturens roll; 2) Inför en gemensam kultur- och bildningsnämnd

Del 2: 3) Gör deltagandet i kulturskolan kostnadsfritt för alla; 4) Utveckla Lindeskolan till ett kulturcollege

Del 3: Fredag 22 juli: 5) Utveckla folkbiblioteken till mötesplatser; 6) Ge alla elever tillgång till bemannade skolbibliotek.

Del 4: Måndag 25 juli: 7) Samla kulturverksamheter i ett kultur/föreningshus; 9) Ge kulturaktörer tillgång till lokaler med rimliga hyror; 10) Ge kulturaktörer tillgång till kommunala stödtjänster.

Del 5: Onsdag 27 juli: 8) Skapa ett samarbetsforum för kulturens aktörer; 11) Fördela det ekonomiska stödet mer rättvist till alla.

Hur skulle partierna rösta idag? Omkring 11 augusti (en månad före valet) publiceras vi svaren.

Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login