22,8 miljoner kronor till Strängnäs stifts kyrkor

Av på 15 juni, 2020

Strängnäs stiftsstyrelse har fattat beslut om fördelningen av 22 895 000 kronor till kyrkoantikvariska projekt i Södermanlands, Örebro och Stockholms län för 2020.

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är statens kompensation till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förvaltar och som räknas som en angelägenhet för hela svenska folket. Ersättning kan gå till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrkotomter.

Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 2021. Ramanslaget till Strängnäs stift uppgår till 26,597 miljoner kronor och disponeras under åren 2021 och 2022.

Stiftsstyrelse har hittills fattat beslut om fördelningen av 22 895 000 kronor. I ramår 2021 finns därför för närvarande ett överskott på 3,702 miljoner kronor som kan fördelas vid ett senare tillfälle.

Aktivt arbete med klimatrelaterade åtgärder
I år användes för första gången ett nytt IT-stöd som innebar nya förutsättningar och villkor för arbetet med KAE.

– Det kan ha bidragit till att en del församlingar och pastorat kom igång lite sent med sina ansökningsprocesser, åtminstone sett till möjligheten för länsstyrelserna att hinna tillståndspröva ansökningarna. Flera ansökningar har blivit kompletta under de senaste veckorna och kommer att kunna tilldelas medel under hösten, säger Dag Forssblad.

– Ansökningar rörande klimat-, säkerhets- och tillgänglighetsrelaterade åtgärder är även i år relativt många, vilket visar att församlingarna och pastoraten fortsatt arbetar aktivt med de här frågorna, menar Dag Forssblad, stiftsantikvarie.

– Våra församlingar och pastorat ska ha en eloge för sitt engagemang i förvaltningen av sina kyrkor, inventarier och begravningsplatser. De är väl medvetna om vikten av att aktivt arbeta med underhållsplanering, förebyggande klimat- och säkerhetsåtgärder samt åtgärder på byggnadernas klimatskal, det vill säga tak, fasader, fönster och dörrar. De här arbetena förebygger skador och säkrar därigenom ett långsiktigt bevarande av vårt gemensamma kulturarv, säger Dag Forssblad.

Stöd som minskar församlingars egeninsats
Stiftsstyrelsen har också beslutat om Kyrkounderhållsbidrag, KUB, för 2021, samt om omfördelningen av medel ur överskott som uppstått inom ramen för kyrkoantikvarisk ersättning år 2019-2020.

Kyrkounderhållsbidraget, KUB, är en del av det kyrkliga utjämningssystemet och fördelas till församlingar och pastorat som ekonomiskt stöd till vård och underhåll av kyrkobyggnader. KUB kan även ses som ett inomkyrkligt komplement till den statliga kyrkoantikvariska ersättningen.

– KUB ger oss en möjlighet att minska församlingarnas och pastoratens egeninsats. Det ökar möjligheten för dem att genomföra arbeten som de annars kanske inte skulle har råd med. Vi kan även tilldela KUB till kyrkor som inte är tillståndspliktiga enligt kulturmiljölagen, vilket är ett krav för KAE. Härigenom kan vi även bidra till bevarandet av vårt moderna kulturarv, säger Dag Forssblad.


Stiftsstyrelsens beslut om omfördelning ur ramår 2019 & 2020

Strängnäs stift 

  • Projektnamn – Sökande ekonomisk enhet – Beslut (tkr)
  • Askers kyrka, renovering av tornluckor – Asker Lännäs Pastorat – 199
  • Askers kyrka, revidering av vård- och underhållsplan – Asker Lännäs Pastorat – 49
  • Brevens kyrka, revidering av vård- och underhållsplan – Asker Lännäs Pastorat – 42
  • Lännäs kyrka, renovering av orgel – Asker Lännäs Pastorat – 254
  • Lännäs kyrka, revidering av vård- och underhållsplan – Asker Lännäs Pastorat – 42

……..

Stiftsstyrelsens beslut om omfördelning ur ramår 2021

Strängnäs stift 

Projektnamn Sökande ekonomisk enhet Beslut (tkr)
Askersunds landskyrka, renovering av lucköppning Askersund-Hammars församling 43
Birgittakyrkan (Olshammars kyrka), , säkerhetsförebyggande åtgärder Askersund-Hammars församling 47
Birgittakyrkan (Olshammars kyrka), konservering av ljuskronor Askersund-Hammars församling 152
Ervalla kyrka, ombyggnad och målning av fönster Hovsta pastorat 366
Glanshammars kyrka, flytt av grindstolpe, säkerhetsförebyggande åtgärd Hovsta pastorat 516
Glanshammars kyrka, utvändig ommålning av smidesfönster Hovsta pastorat 212
Hidinge gamla kyrka, tjärning av kyrkans tak och klockstapel Knista församling 117
Kvistbro kyrka, tjärning av kyrka och klockstapel Knista församling 176
Mullhyttans kyrka, tjärning av klockstapel Knista församling 19
Stora Mellösa kyrka, rengöring och underhåll av orgel Kvismare församling 313
Lerbäcks kyrka, konservering av textilier Lerbäck-Snavlunda pastorat 126
Almby kyrka, införskaffning av nytt skrudskåp Örebro pastorat 79
Almby kyrka, säkerhetsförebyggande åtgärder Örebro pastorat 75
Almby kyrka, konservering av mässhakar Örebro pastorat 41
Olaus Petri kyrka, omläggning av koppartak på södra sidoskepp Örebro pastorat 263
Tångeråsa kyrka, säkerhetsförebyggande åtgärder Örebro pastorat 293
Tångeråsa kyrka, driftskostnader för sprinkleranläggning Örebro pastorat 24

……..

Stiftsstyrelsens beslut om fördelning av KUB ramår 2021

Strängnäs stift 

Projektnamn Sökande ekonomisk enhet Beslut (tkr)

 

Askersunds landskyrka, renovering av lucköppning Askersund-Hammar 25
Askers kyrka, byte av lucköppningsanordning Asker-Lännäs 13
Lännäs kyrka, renovering av orgel Asker-Lännäs 127
Axbergs kyrka, restaurering av torntak Hovsta 375
Ervalla kyrka, ombyggnad och målning av fönster Hovsta 97
Glanshammars kyrka, flytt av grindstolpe, säkerhetsförebyggande åtgärd Hovsta 137
Glanshammars kyrka, utvändig ommålning av smidesfönster Hovsta 56
Hidinge gamla kyrka, tjärning av kyrkans tak och klockstapel Knista församling 39
Kvistbro kyrka, tjärning av kyrka och klockstapel Knista församling 58
Mullhyttans kyrka, tjärning av klockstapel Knista församling 6
Stora Mellösa kyrka, rengöring och underhåll av orgel Kvismare 156
Olaus Petri kyrka, omläggning av koppartak på södra sidoskeppet Örebro 52
Olaus Petri kyrka, renovering av kalkstensfasader Örebro 468
Tångeråsa kyrka, tjärning av klockstapel Örebro 33
Tångeråsa kyrka, renovering av sprinkleranläggning och driftskostnad Örebro 8

Ekonomi | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Strängnäs Stift

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in