300 miljarder fler insekter och djur tack vare bönder

By on 17 juli, 2021
Foto: John Strand

300 miljarder fler insekter per år föds i de våtmarker som anlagts av bönder de senaste decennierna. Det är viktigt för den biologiska mångfalden och lantbrukarna vill nu öka takten i att återskapa våtmarker. Det hjälper trollsländor, grodor och fåglar.

Flera internationella rapporter beskriver hot mot den biologiska mångfalden genom att antalet insekter minskar. Odling av livsmedelsgrödor och foder påverkar populationer av insekter både positivt och negativt. Till de positiva sakerna hör att de våtmarker som lantbrukarna anlägger gynnar trollsländor och andra insekter. Ofta sker återskapande av våtmarker i områden där odlingen är som mest intensiv och därför blir de extra värdefulla just där.

Hushållningssällskapet i Halland har i en vetenskapligt publicerad studie tidigare visat att våtmarker hjälper rödlistade fåglar och grodor.

– Nu ser vi att även trollsländor gynnas av de våtmarker som anläggs. I anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet i södra Halland har vi bland annat hittat både citronfläckad kärrtrollslända och pudrad kärrtrollslända. Båda arterna är skyddade på EU-nivå, berättar John Strand som är limnolog och projektledare för EU-projektet LIFE-GoodStream.

Lantbrukssatsningarna Greppa Näringen och LEVA, som genomförs i samarbete mellan Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Lantbrukarnas Riksförbund, har ökat takten på anläggning av våtmarker och så här goda nyheter om deras roll som barnkammare för insekter kommer att inspirera lantbrukare att anlägga ännu fler.

– Det är väldigt stora mängder djur som produceras i en våtmark. I en ett hektar (100×100 meter) stor våtmark produceras i storleksordningen 20 miljoner småkryp per år, om man räknar med 2 000 individer per kvadratmeter. I många anlagda vattenmiljöer i Skåne är antalet betydligt högre och kan vara upp till 100 miljoner småkryp per år, berättar Cecilia Holmström som är biolog på Ekologigruppen AB.

Sedan 1995 har lantbrukare anlagt minst 15 000 hektar våtmarker genom bland annat EU:s landsbygdsprogram. I verkligheten har fler våtmarker skapats då många gör det med egna pengar och de syns då inte i statistiken. 15 000 hektar våtmarker skulle innebära att i storleksordningen minst 300 miljarder extra småkryp föds varje år till nytta för sig själva och som föda åt fåglar och andra. I det stora antalet finns både triviala arter som fjädermygglarver men även v iktiga arter som är listade i EU:s Art- och habitatdirektiv.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: LRF

You must be logged in to post a comment Login