460 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

By on 10 juni, 2019
Svenska kyrkans stift och församlingar får varje år 460 miljoner kronor av staten för att bevara det kyrkliga kulturarvet. Årets pengar är nu fördelade. I år sker en kontrollstation då staten ser över systemet.

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2020 är klar. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Under 2019 inträffar en så kallad kontrollstation, när staten utvärderar systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen.

När regeringen lämnade budgetpropositionen för 2019, det vill säga före kontrollstationen, beräknades nivån på ersättningen fortsatt vara 460 miljoner kronor år 2020, utifrån den information som då fanns att tillgå. Regeringen gör sin slutliga bedömning om den kyrkoantikvariska ersättningens storlek för år 2020 i höstbudgeten.

– Den kyrkoantikvariska ersättningen går till att vårda och underhålla viktiga delar av kulturmiljön, säger Markus Dahlberg, chef på enheten för kulturarvsstöd på Svenska kyrkan. Såväl i städer som på landsbygd utgör kyrkomiljöerna påtagliga inslag. Men kyrkorna är viktiga av flera skäl. Kyrkorna används i dag för samma ändamål som när de byggdes och skapar kontinuitet och eftertanke i en föränderlig värld, men också en historisk klangbotten för att möta framtidens frågor. Det är ett delat ansvar mellan Svenska kyrkan och staten att se till att kyrkorna fortsatt bevaras, används och utvecklas.

Merparten – 88 procent – av stiftens ansökningar rör projekt som relaterar till vårdinsatser. Övriga ansökningar handlar om skadeförebyggande insatser, drygt 5 procent, arbete med säkerhetsfrågor, drygt 2 procent, och vård- och underhållsplanering, 2 procent. Ansökningarna rör framför allt kyrkobyggnader, drygt 93 procent, därefter kyrkliga inventarier, drygt 5 procent och kyrkotomter, knappt 1 procent. Liksom tidigare år prioriteras den långsiktiga planeringen av vård- och underhållsinsatser i fördelningsberäkningen, för att den kyrkoantikvariska ersättningen ska komma till bästa möjliga användning.

Den slutliga fördelningen av pengarna görs i höst, då stiften beslutar vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.


Vid relationsförändringen år 2000 kom Svenska kyrkan och staten överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för de kulturhistoriska värdena i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Kyrkostyrelsen fördelar i år totalt 460 miljoner kronor till stiften. I snitt har stiften beviljats 55 procent av ansökt ram.

Beslutad fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning, ramår 2020

Stift Beslutad ram 2020, tkr Beslutad ram 2020, kr per kvm skyddad kyrka Genomsnittlig beslutad ram 2002-2019, kr per kvm skyddad kyrka
01 Uppsala stift 46 300 403 421
02 Linköpings stift 42 900 359 408
03 Skara stift 42 600 351 249
04 Strängnäs stift 27 800 381 396
05 Västerås stift 17 800 199 299
06 Växjö stift 41 200 290 271
07 Lunds stift 65 000 341 320
08 Göteborgs stift 54 300 400 482
09 Karlstads stift 19 900 287 289
10 Härnösands stift 34 400 450 308
11 Luleå stift 12 300 223 153
12 Visby stift 14 700 462 664
13 Stockholms stift 40 200 597 612
Summa stiften 459 400  Genomsnitt 357  
Nationell nivå 600    
Summa 460 000    

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login