4,7 miljoner till forskare i Örebro

By on 24 juni, 2024
Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser". Så heter det nya FoU-program som finansieras av Afa Försäkring och Alecta med totalt 30 miljoner kronor.

Arkivbild

Miljoner till forskare i Örebro, ska undersöka vägen till psykisk hälsa i arbetslivet.  Ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet får närmare 4,7 miljoner kronor för att undersöka hur man kan minska sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa hos arbetare och tjänstemän i privat sektor.

Projektet är ett av de totalt sju projekt som ryms inom det nystartade FoU-programmet ”Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser”, som finansieras av Afa Försäkring och Alecta med totalt 30 miljoner kronor.

Psykisk ohälsa är den mest vanliga orsaken till sjukskrivningar i Sverige. För tjänstemän i privat sektor är psykiska diagnoser vanligast, medan det för arbetare ligger på andra plats. Det visar statistik från Afa Försäkring och Alecta.

– Vår statistik visar tydligt att det behövs effektiva, evidensbaserade åtgärder som stöttar de anställda att behålla arbetsförmågan och återgå till arbetet vid psykisk ohälsa. Den gemensamma satsningen med Alecta är en unik möjlighet att ge en samlad bild av läget. Vi ser fram emot att följa de olika projekten och se vilka resultat som förväntas ge kunskap och komma till praktisk nytta på Sveriges arbetsplatser, säger Ulrika Hektor, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Det övergripande syftet är att öka hälsan och minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare och tjänstemän i privat sektor. De åtgärder och insatser som kommer ut av programmet skapar insikter och därmed bättre förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv, säger Fredrik Palm, produkt- och analyschef på Alecta.

Här är forskningsprojektet vid Örebro universitet som får pengar:

Mental hälsa och sjukskrivning ur ett livsloppsperspektiv, en kartläggning av sambanden från barndom till pensionsåldern

Psykisk ohälsa börjar ofta tidigt i livet. Problemen kan hålla i sig eller komma tillbaka senare i livet och påverka arbetsförmågan. Tidigare studier visar att det kan variera mycket mellan olika personer hur mycket arbetsförmågan påverkas av psykisk ohälsa. Även hos en enskild person kan detta ändra sig över tid, men där är kunskapen mer begränsad.

Katja Boersma, Örebro universitet, har tilldelats 4 767 437 kronor för att undersöka sambanden mellan psykisk ohälsa och sjukskrivning genom hela livet.

Projektet ska kartlägga skillnader mellan och inom individer i hur psykisk hälsa och sjukskrivning hänger ihop under livets gång och vad som kan förutsäga dessa förändringar. Målet är att hitta mönster av psykisk ohälsa och arbetsförmåga från barndom till pension.

Resultaten från denna studie ska bidra till förebyggande och främjande insatser tidigt i livet och även kunna hjälpa personer senare i livet att undvika sjukskrivningar eller tidig pensionering genom riktade insatser.  

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Afa Försäkring

You must be logged in to post a comment Login