73 % tror sig ha blivit diskriminerade när de sökt jobb

By on 19 september, 2018

73 % tror sig ha blivit diskriminerade när de sökt jobb – åldersdiskriminering vanligast! TNG släppte nyligen en nationell rapport om jobbsökare och deras syn på fördomsfri rekrytering, upplevelsen av att söka jobb, diskriminering och chefens agerande.

En av de mest slående siffrorna i rapporten är att hela 73 % upplever sig ha blivit bortvald på felaktiga och diskriminerande grunder i samband med att de sökt jobb.

I rapporten presenteras ett omfattande statistikunderlag, nedbrutet baserat på demografi och bransch, där speciellt resultatet från jobbsökare inom IT, teknik, ekonomi och finans, kundtjänst, marknad, försäljning, inköp, logistik och HR lyfts fram.

Resultatet av undersökningen kastar bland annat ljus på frågan om diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. I en del av enkäten fick respondenterna nämligen ange ifall de tror sig någon gång ha blivit bortvald på grund av faktorer som ålder, kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, utseende, sexuell läggning eller funktionsnedsättning när de sökt jobb. Respondenterna kunde här lämna flera svarsalternativ.

64 % tror sig ha blivit bortvald p.g.a. ålder
Överlägset störst, 64 %, var andelen jobbsökare som trodde sig ha blivit bortvald på grund av sin ålder. Bland sökande mellan 46 och 55 år var denna siffra 77 %, medan den i gruppen 56–64 år var 90 %.

Sett till bransch tycks åldersdiskrimineringen vara allra mest utbredd inom marknadsföringsbranschen. Där uppgav 73 % att de någon gång tror sig blivit bortvald på denna grund. En siffra som kan jämföras med 60 % inom kundtjänst och 58 % inom IT och teknik.

Näst vanligast verkar diskriminering på grund av utseende eller vikt vara, att döma av resultatet från TNG:s undersökning. Runt en fjärdedel av respondenterna misstänker att de någon gång har valts bort på denna grund i samband med att de sökt jobb.

Även här syns skillnader mellan olika branscher, då flest jobbsökare inom kundtjänst, ekonomi- och finansbranschen upplevt att de blivit bortvalda på grund av sitt utseende.

Fler kvinnor tror sig ha blivit könsdiskriminerade
14,7 % av respondenterna trodde sig ha blivit bortvald på grund av kön eller könsöverskridande identitet under en rekryteringsprocess. Här stack industrin ut som den bransch där högst andel, 21 %, misstänkte sig ha råkat ut för detta. Lägst var denna siffra bland jobbsökare inom IT och teknik: 11 %.

I undersökningen märktes även vissa skillnader mellan män och kvinnor. Exempelvis svarade 17 % av kvinnorna att de trodde sig ha blivit bortvalda på grund av kön eller könsöverskridande identitet. Bland de manliga respondenterna var denna siffra 11 %.

Däremot var det en större andel män, 16 %, än kvinnor, 10 %, som trodde sig ha blivit diskriminerade på grund av etniskt ursprung i samband med att de sökt jobb.

Topp 6 – här är de vanligaste skälen till upplevd diskriminering vid jobbsökning

  1. Ålder (64 %)
  2. Utseende (24 %)
  3. Kön eller könsöverskridande identitet (14,7 %)
  4. Etniskt ursprung (12,8 %)
  5. Funktionsnedsättning (3,4 %)
  6. Sexuell läggning (1,3 %)

Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen
1 522 respondenter deltog i undersökningen under våren 2018. Metoden var kvantitativ och undersökningen utfördes digitalt via ett enkätformulär. Samtliga respondenter svarade anonymt.

You must be logged in to post a comment Login