​Frövifors Pappersbruksmuseum nomineras till Årets Arbetslivsmuseum 2021

Av på 5 augusti, 2020

Frövifors Pappersbruksmuseum har ambitionen att bli ett “Sveriges pappersmuseum” – och museet arbetar målmedvetet och långsiktigt för att bli ett sådant nationellt centrum där papprets historia och framtidsmöjligheter berättas och levandegörs. Därför nomineras Frövifors Pappersbruksmuseum i Lindesbergs kommun till priset Årets Arbetslivsmuseum 2021.

Priset Årets Arbetslivsmuseum delas ut av Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet. Vinnaren av Årets Arbetslivsmuseum 2021 tillkännages under hösten och utses av en juryn som består av representanter från Arbetets museum, ArbetSam, Statens maritima och transporthistoriska museer.

“Det finns 1.500 arbetslivsmuseer i hela Sverige. Utan det arbetet som läggs ned där hade vi inte haft lika många historier att berätta och inte så många smultronställen att besöka”, säger Helena Törnqvist – arbetslivsintendent på Arbetets museum och projektledare för Årets Arbetslivsmuseum: “Priset är ett sätt att tacka och uppmuntra alla fantastiska människor som tar hand om och bevarar så stora delar av vårt kulturarv”.

Arbetslivsmuseernas huvudsakliga inriktning är att ur sina olika perspektiv bevara, bruka och berätta om industrisamhällets kulturarv. De berättar och levandegör historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift, men även om livet vid sidan av arbetet. På så sätt skapas ett möte mellan yrken och metoder, handlag och kunskap, människor och museiföremål.

“Naturlig koppling till papprets historia”
Frövifors Pappersbruksmuseum har som plats en naturlig koppling till papprets historia – men även till nutid och framtid genom pappers- och kartongindustrins närvaro på platsen. Pappret är ett material med framtiden för sig – inom förpackningsindustrin för att ersätta mindre miljövänliga material som plast och aluminium. Men även för materialet i sig i andra sammanhang – inte minst inom konsten. 

Det finns idag inget museum i Sverige där ett tydligt fokus ligger på pappret som material. Detta trots att pappers- och massaindustrin under lång tid har varit en viktig del för utbyggnaden av landets välfärd.

Frövifors Pappersbruksmuseum vill därför på sikt stärka sin position inom detta område för att samtidigt växa som besöksmål – både nationellt och internationellt. Ambitionen är att bli ett “Sveriges pappersmuseum” – ett nationellt centrum där papprets och pappersindustrins historia och framtidsmöjligheter berättas och levandegörs: En plats där pappret som material lyfts fram ur ett branschperspektiv med innovationer inom exempelvis förpackningsindustrin; En plats där kunskap kan sprida och utbytas – och materialet kan utforskas exempelvis inom samtidskonsten.

Kriterier för Årets Arbetslivsmuseum

 • Vem som helst kan nominera ett arbetslivsmuseum – men museet måste finnas med i databasen svenska arbetslivsmuseer >>
 • Kriterier som juryn tittar närmare på är: • Stabilitet, långsiktiga strategier; • Kunskapsbevarande; • Ideellt engagemang; • Genusperspektiv; • Förmedling/utställningar; • Pedagogiskt arbete; • Tillgänglighet; • Turista på museum; • Upplevelse/wow-effekt; • Förankring i omvärlden; • Fysiskt bevarande.
 • Tidigare vinnare av priset: 2020 Statarmuseet i Skåne; 2019 The Glass Factory – Glasmuseet i Boda; 2018 Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri; 2017 Skoindustrimuseet; 2016 Gotlandståget; 2014 Borgquistska hattmuseet; 2013 Ångaren Trafik; 2012 Qvarnstensgruvan i Lugnås; 2011 Jädraås-Tallås Järnväg; 2010 Skebobruks Museum.
 • Priset Årets Arbetslivsmuseum instiftades 2010 och består av en emaljskylt och 25.000 kr. Dessutom visas det vinnande museet upp i en mindre utställning på Arbetets museum i Norrköping.

………..

Nominering till priset Årets Arbetslivsmuseum

 • Museets namn: Frövifors Pappersbruksmuseum
 • Ort: Frövi i Lindesbergs kommun
 • Landskap: Västmanland/Örebro län
 • Epost: froviforsmuseet@billerudkorsnas.com
 • Webbsida: https://froviforsmuseet.com
 • Frövifors Pappersbruksmuseum finns med i databasen svenska arbetslivsmuseer

Frövifors Pappersbruksmuseum förvaltas av en stiftelse med 12 stiftare – Billerud Korsnäs, Frövifors Pappersbruks Musei Vänner, Ledarna, Lindesbergs kommun, Metso, Näsby hembygdsförening, Pappers, Pappers avd 43, Region Örebro län, Skogsindustrierna, SPCI och Unionen. De största ekonomiska bidragen kommer från Region Örebro län och Lindesbergs kommun. Frövifors Pappersbruksmuseum har som första kulturinstitution i Lindesbergs kommun ”uppgraderats” av Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd – från att få enbart regionalt föreningsbidrag till att istället få regionalt verksamhetsbidrag inom den statliga samverkansmodellen.

Därför förtjänar Frövifors Pappersbruksmuseum att bli Årets Arbetslivsmuseum: Med hänvisning till Frövifors Pappersbruksmuseums ambition att på sikt växa till ett Sveriges pappersmuseum och att museet uppfyller alla de kriterier som juryn tittar närmare på (se beskrivningar nedan) nomineras museet i Frövi i Lindesbergs kommun till priset Årets Arbetslivsmuseum 2021.

Här möts historia och nutid med siktet på framtiden
Kriterier: Stabilitet, långsiktiga strategier + Fysiskt bevarande

Vid Fröviåns utlopp i sjön Väringen har det funnits industriella och förindustriella aktiviteter sedan medeltiden.

Frövifors Pappersbruksmuseum är ett ekomuseum – det finns kvar i sin ursprungsmiljö och industrin har haft stor ekonomisk betydelse för bygden. Tillverkning av pappersmassa och papper i industriell skala startade i slutet av 1800-talet – men på platsen har funnits järnhantering sedan 1500-talet. Här möts nu historia och nutid – sida vid sida vid dagens moderna massa- och kartongfabrik Frövifors bruk (numera Billerud Korsnäs Frövi) som idag producerar vätskeförpackningar. 

Frövifors Pappersbruksmuseum grundades 1984 och invigdes två år senare. Museet förvaltas av en stiftelse grundad för att bevara de maskiner och lokaler som utgjorde Frövifors Pappersbruk fram till 1980. I maskinhallen visas pappersmaskiner från 1907 och 1911 i sin ursprungliga lokal. Här finns även förpackningens historia berättad i flera utställningar.

Frövifors Pappersbruksmuseum är Sveriges enda industriella pappersbruksmuseum – ett museum som arbetar långsiktigt med att förvalta och presentera sitt unika bidrag till den svenska industrihistorien. Parallellt med arbetet att utveckla museet som verksamhet och besöksmål fortsätter arbetet för ett långsiktigt bevarande av industrimiljön i dialog med Länsstyrelsen i Örebro län. Under 2019 uppfördes en vårdplan för museiområdet som ligger till grund för kommande restaureringsinsatser

Som stiftelse har Frövifors Pappersbruksmuseum ett uppdrag att bevara och berätta om den unika pappersbruksmiljö som finns på platsen. Ett viktigt arbete inför framtiden ligger i att uppdatera och ersätta museets basutställningar med hjälp av modern museiteknik för att visualisera och levandegöra platsens historia. Samtidigt vill museet berätta och utforska papprets historia och möjligheter i ett större perspektiv – exempelvis genom en ny basutställning om papprets historia globalt sett och en ny utställning som visuellt kan förmedla hur det nutida pappersbruket fungerar.

Frövifors Pappersbruksmuseum svarar för upprustning och utveckling av lokaler, byggnader, maskiner och markvård i bruksområdet och dess kringmiljöer – exempelvis arbetarbostaden Granbomsstugan som bevarats och idag fungerar som vandrarhem och utställningslokal.

Arbetarnas minnen bevaras för framtiden
Kriterier: Kunskapsbevarande

Arbetare i arksalen 1936.

Frövifors Pappersbruksmuseum har ett eget arkiv med både stillbilds- och filmmaterial, men även ljud i form av exempelvis intervjuer som tidigare har gjorts med arbetare på Frövifors Pappersbruk. De intervjuer som gjordes 1979 digitaliseras nu för att kunna bevaras för framtiden. I dessa intervjuer medverkar personer som påbörjade sin anställning på pappersbruket redan på 1910-talet.

På museiområdet finns även ett bruksarkiv och branschbibliotek med stor potential att användas inom framtida forskning – inte bara om platsens historia utan även om pappers- och massaindustrins framväxt nationellt och internationellt. Ett viktigt arbete inför framtiden är att sprida kännedom om arkivet och stärka samarbetet med universitet – och därmed stärka museets position som ett branschmuseum för skogs- och pappersindustrin.

Frövifors Pappersbruksmuseum har sedan 2015 arbetat med ett stort intervjuprojekt under arbetsnamnet “Arbetarnas minnen”. Projektet syftar till att för framtiden dokumentera minnen av hur det var att arbeta på Frövifors Pappersbruk. Det senaste delprojektet dokumenterar berättelser och minnen från de sverigefinnar som har arbetat på pappersbruket. Projektet genomförs i samarbete med Lindesberg kommuns finska förvaltningsområde och med ekonomiskt stöd från bland annat Riksantikvarieämbetet.

Kulturarena med fokus på pappret som material
Kriterier: Förmedling/utställningar

“På Tapeten” heter årets sommarutställning på museet.

Frövifors Pappersbruksmuseum är en öppen kultur- och konstarena – både nationellt och internationellt. Som “Sveriges pappersmuseum” är museet en naturlig plats för konstutställningar med fokus på pappret som material – bland annat genom årligen återkommande sommarutställningar:

 • 2020: På Tapeten – en utställning om århundraden av papperstapeter
 • 2019: A Paper Art Fantasy – konstnärer skapar sagovärldar i papper
 • 2018: Tre utställningar med temat ”böcker” som en gemensam nämnare
 • 2017: Fiber och Färg – verk i material med ursprung i någon slags naturfiber
 • 2016: Göra avtryck – om konstgrafik och boktryck
 • 2015: På Nytt – om återbruk i konst & hantverk
 • 2014: Papperskonst – med verk av konstnärer från hela landet

SVT:s programserie Mästerskaparna (där deltagarna tävlar i olika hantverkstekniker och material) spelades in på Frövifors Pappersbruksmuseum i det avsnitt som handlade om papper.

Frövifors Pappersbruksmuseum är en av de värdplatser som utsetts i Artist In Residenceprogram (AiR) i Örebro län 2020 – ett nytt residensprogram för internationella kostnärer med inriktning på konst i det offentliga rummet (programmet är dock framskjutet på grund av Corona-restriktionerna).

Allas rätt till kultur och vårt gemensamma kulturarv
Kriterier: Pedagogiskt arbete + Tillgänglighet + Genusperspektiv

Skolbarn och andra besökare får göra pappersark i museets handpappersverkstad. Foto: Nicklas Tolonen

Frövifors Pappersbruksmuseum prioriterar den pedagogiska verksamheten riktad till skolan – bland annat genom en tjänst som museipedagog som även svarar för museets konstnärliga utställningsverksamhet. Ambitionen är att utveckla och fördjupa relationen till regionens skolor – att det ska vara en självklarhet att barn och ungdomar i museets närhet någon gång under sin studietid ska besöka museet. Detta för att ta del av och lära sig om platsens och papprets historia.

Handpapperverkstad: Hur gör man papper, hur gjorde man papper förr och vad använder vi papper till? Elever som kommer till museet får både teoretisk och praktisk kunskap om papperstillverkningen – de kan göra pappersark i museet handpappersverkstad och uppleva likheter och skillnader vid anblicken av de stora, gamla pappersmaskinerna.

Pappers-Labb är en mobil arena som ska kunna besöka olika delar av länet och olika kulturarenor. Pappers-Labb ska vara en plats för materialkunskap och konstnärligt skapande – dels som pedagogisk metod för barn, unga och unga vuxna, dels som experimentell plats med möjlighet att utforska papper och fibrer konstnärligt. Pappers-Labb utvecklas i interaktion med och kunskapsinhämtning från olika yrkes- och fackområden – konstnärer, innovatörer, forskare och andra discipliner som berör materialet papper.

Frövifors Pappersbruksmuseum ska i sin verksamhet värna om allas rätt till kultur och vårt gemensamma kulturarv – ett museum som är anpassat utifrån den enskilde individens förutsättningar (fysiskt, språkligt och åldersanpassat).

Fysiskt: Tillsammans med en arkitektbyrå – specialiserad på byggnadsvårds- och tillgänglighetsfrågor – tas en tillgänglighetsplan för museiområdet fram. Utifrån denna plan utförs insatser för att lösa enkelt avhjälpta hinder.

Språkligt: Genom att arbeta flerspråkigt i museets utställningar för att tillgängliggöra museets verksamhet till en större publik.

Åldersanpassat: Museet utvecklar ett åldersanpassat utställningsmaterial riktigt till yngre besökare. Barnen ska känna att de är delaktiga och får lära och uppleva under sitt besök på museet.

Professionell kulturarena för samverkan kring evenemang
Kriterier: Turista på museum + Ideellt engagemang + Förankring i omvärlden

Sommaren 2019 spelades “Pappersvalsen” i museets maskinhall – ett unikt teaterprojekt i samarbete med Bergslagens Spektakelteater.

Frövifors Pappersbruksmuseum arbetar för vidareutveckling av platsen som besöksmål genom samverkan och samarbeten – lokalt, regionalt och internationellt. Museet är en professionell kulturarena som erbjuder lärande och upplevelser med stor potential att utveckla nya evenemang i framtiden – i egen regi eller i samverkan med andra aktörer. På museiområdet finns fyra scener och ett antal möteslokaler varav den största har plats för 300 personer.

Frövifors Pappersbruksmuseum ingår i ett flertal nätverk – bland annat Bergsmän och bergsbruk, Arbetssam, Konstrum Bergslagen, Bergslagsarkiv och Kulturnätverket i Lindesbergs kommun (tidigare Nätverket Lindekultur). Lokala och regionala samarbetspartners är bland annat flera hembygdsföreningar, museer, föreningar, olika företag och museets vänförening (Frövifors Pappersbruks Musei Vänner). Museets ideella vänförening var en av drivkrafterna till att starta museet i mitten på 1980-talet. Idag är föreningens syfte att stödja museiverksamheten – bland annat genom att arrangera en årligen återkommande julmarknad.

Lokal samverkan kring evenemang: Arbetet med tillfälliga evenemang är en viktig del i utvecklingen av platsen som besöksmål. Genom väl inarbetade evenemang som kulturrundan Vinterspår, museets julmarknad, musikkvällar och motorträffar lockas personer som tidigare inte varit i kontakt med museiverksamheten till platsen under andra former. Sommaren 2019 spelades “Pappersvalsen” i museets maskinhall – ett unikt teaterprojekt i samarbete med Bergslagens Spektakelteater.

Regional samverkan kring projekt Bruk 2.0 – hållbar platsutveckling: Frövifors Pappersbruksmuseum är en av de platser i Bergslagen (Örebro, Västmanland och Dalarna) som medverkar i projektet Bruk 2.0 som drivs av intresseföreningen Bergslaget. Projektet utgår från industrihistoriska kulturmiljöer och landskapet runtom i syftet att gemensamt utveckla dessa kultur- och naturmiljöer till attraktiva besöksmål.

Internationell samverkan med liknande museiverksamheter i världen: Frövifors Pappersbruksmuseum vill utveckla verksamheten genom utbyte av kunskap och erfarenheter med andra pappersbruksmuseer. Redan idag finns kontakt med Norges pappersbruksmuseum i Klevfors. Genom kontakter med Museum for papirkunst i Danmark är ambitionen att etablera ett nordiskt samarbete kring samtidskonst i papper.

“Oj – fanns det så mycket att se!?”
Kriterier: Upplevelse/wow-effekt

Förpackningarna i museets historiska förpackningsutställning.

Oj, fanns det så mycket att se!? Den reaktionen får museet ofta från besökarna: “Kanske kom de hit för att titta på de gamla pappersmaskinerna och upptäckte att vi hade en spännande konstutställning också. Eller så hade de hört talas om vår stora samling ölburkar, 22 000 (!), och blev sedan stående i beundran av den japanska förpackningskonsten i den unika utställningen Tsutsumi. Eller så kom de hit med barnen för att göra pappersark i vår handpappersverkstad. Och gick sen runt och hittade barndomsminnen bland förpackningarna i vår historiska förpackningsutställning. Eller så kom de bara hit för att uppleva den spännande gamla industrimiljön vid Fröviån och ta en fika. Vilket som – de brukar inte vara besvikna när de åker härifrån”.

Nomineras av LindeKultur
Frövifors Pappersbruksmuseum i Lindesbergs kommun nomineras till priset Årets Arbetslivsmuseum 2021 av redaktionen för LindeKultur. LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesbergs kommun med två huvuduppgifter: Information & Marknadsföring – för att göra kulturlivet i Lindesberg mer känt både i och utanför kommunen; Bevaka & Granska – för att uppmärksamma kulturpolitiska frågor på kommunal och regional nivå av vikt för kulturlivet i Lindesberg. 

Länet | ​Frövifors
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in