Allvarliga följder för lantbrukets lönsamhet i torkans spår

Av på 13 oktober, 2018

Spannmålsskördarna beräknas vara 30-70 procent lägre än normalt och grovfoderbristen är stor, lantbruksföretag med nötkreatur och lamm minskar sina besättningar vilket leder till långa slaktköer. De dåliga skördarna medför att Sverige övergår från att exportera spannmål till att bli beroende av import.

– Det ekonomiska läget på grund av torkan är bekymmersamt med fleråriga effekter för många av företagarna. Det gäller lantbrukets samtliga produktionsinriktningar. Vi har aldrig prognostiserat så svaga resultat som vi ser nu när vi sammanställt denna rapport. Däremot är det stora variationer mellan företag och i olika delar av landet om hur torkan har påverkat lantbruksföretagarna, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult.

Beräkningarna visar på ökade produktionskostnader för 2018 jämfört med 2017 som för spannmål motsvarar 80 öre per kg och i mjölkproduktionen är det ökade produktionskostnader på 50-60 öre per kg mjölk. Det ska noteras att torkan medför även ökade produktionskostnader under år 2019 som i dagsläget är för tidiga att kvantifiera. De innebär att företagarna måste arbeta hårt med intäkter och kostnader som effektivitet och prisbild.

– Som lantbrukare gäller det nu att få koll på sitt nuläge och ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur man ska agera framåt för att kunna fortsätta sitt företagande. Det gäller också att och ha en kontinuerlig dialog med samarbetspartners som foderleverantörer, slakterier och finansiärer för att hålla verksamheten rullande och klara likvideten. Det finns även framtagna jordbruksstöd, bland annat har Jordbruksverket subventionerat ekonomisk rådgivning kraftigt, säger Stefan Nypelius Affärsrådgivare LRF Konsult.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Fakta om rapporten
Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs halvårsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, m fl. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar. Detta är en specialutgåva för att se effekterna av sommaren 2018 års torka. LRF Konsult kommer kontinuerligt att följa situationen och göra uppdateringar över hur det påverkar lantbrukets lönsamhet inom produktionsinriktningarna mjölk, griskött, nötkött och växtodling.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in