Alumn från Örebro universitet presenterar PFS

Av på 11 december, 2019

Alumn från Örebro universitet presenterar PFS – en plattform med gratis tillgång för studenter och andra till dennes skatterättsböcker, m.m.

Vid sitt lunchseminarium på Örebro universitet den 19 oktober 2015 presenterade advokaten, jur. dr Björn Forssén sitt projekt med en plattform för skatterättsliga studier, Pedagogiskt Forum Skatt – PFS. Vid utgången av november månad i år, 2019, var han klar med den form och innehåll som numera ska utgöra basen i plattformen. Bland mycket annat finns därmed på Advokatfirman Forssén AB:s hemsida, www.forssen.com, 21 böcker i ämnet skatterätt vilka är öppna dokument, så att studenter och andra kan hämta dessa e-böcker gratis.

Oavsett vilket skatteslag det gäller ska studenter, forskare och andra ha nytta av en fri digital tillgång till det som finns på PFS, dvs. böcker, artiklar och annat som Björn Forssén har författat. Han samarbetar även med till exempel Institutet för Juridisk utbildning (IFJU) i Stockholm (www.ifju.se), där han i deras regi under 2020 ger ett flertal kurser inom skatterätten där kurslitteratur från PFS ingår. I denna artikel berättar Björn Forssén om plattformen PFS med bland annat det skatterättsliga utbildningskonceptet IMPAKT, som han sedan ett antal år tillbaka har utvecklat bland annat vid sin undervisning i skatterätt på Örebro universitet och Södertörns högskola.

När Björn Forssén började att undervisa vid universitet och högskola inom skatterätten för snart tio år sedan ifrågasatte han att kursmaterialet inte gav en sammanhängande väv som hjälpte studenterna att enkelt läsa in de centrala principerna i skattesystemet. Kurslitteraturen bestod i tegelstenar och power-point. Viktiga principer återfinns ibland i noter långt in i en tjock bok av handbokskaraktär.

– Sådant material är svårtillgängligt också för redan yrkesverksamma jurister och ekonomer, anser Björn Forssén.

Presentationer med hjälp av power-point är också i första hand för de redan insatta. Sådant material följer enligt honom pedagogiskt sett den så kallade smörgåsbordsprincipen, där informationen hämtas från olika serveringsfat.

– Så är situationen också idag, men PFS ska innebära en förändring på det, säger han.

Björn Forssén anser att kurslitteraturen ska vara så funtad pedagogiskt sett, att den ger en enkel väg in i skatterätten och kan användas som verktyg i yrkeslivet efter studierna. Han säger, att det ska vara material för studier ”i” skatterätt, inte enbart ”om” skatterätt. Därför byggde han utbildningskonceptet IMPAKT för sin undervisning i skatterätt. Det presenterade han vid sitt så kallade pedaseminarium på Örebro universitet den 10 mars 2016, benämnt Pedagogisk plattform för skattestudier.

IMPAKT-konceptet är centralt i PFS. Under PFS Utbildning Skatt på www.forssen.com återfinns sex PM, A-F, där vardera PM är på åtta sidor. IMPAKT är ett ”hitte på”-ord som ger ett enkelt komihåg för vilka de vanligaste skatterna och avgifterna i det svenska skattesystemet är. Det är också vad en student som efter examen börjar på Skatteverket, annan offentlig verksamhet eller inom näringslivet måste behärska.

Om en frågeställning som ekonomen eller juristen i fråga arbetar med avser inkomstskatt (I), gäller det, om skattesubjektet är en företagare, normalt sett också att beakta vad som händer med M, dvs. med mervärdesskatten. Inom vissa branscher kan punktskatter (P) vara problemet eller en del av ett annat problem, t.ex. kan grundfrågan gälla mervärdesskatt (M) och en ytterligare ingrediens är huruvida exempelvis reklamskatt (P) ska ingå i beskattningsunderlaget för momsen (M). Tut-tut! En vara kommer till Sverige med ett fartyg från utlandet: ska tull (T) påföras varuinförseln? Ska i så fall Tullverket eller Skatteverket hantera momsfrågan (M) eller ska Tullverket handlägga frågor om både tull (T) och moms (M)? Sålunda kommer även T med i bilden. A står för socialavgifter, och en företagare eller en privatperson som har anställda måste betala arbetsgivaravgifter (A) och göra källskatteavdrag (K) på löneutbetalningar.

– Genom att på detta sätt memorera vad bokstäverna i IMPAKT står för, har, enligt Björn Forssén, faktiskt också Du som läser denna artikel redan påbörjat Ditt lärande ”i” skatterätt.

En snabb tillgång till förfarandefrågor och materiella frågor om skatt får studenter och andra genom nämnda PM, A-F, vilka ger en översikt av det svenska skattesystemet, varvid komihågordet IMPAKT ger stöd för inlärningen och underlättar rena självstudier i ämnet. Sålunda ska studierna ”i” skatterätt med stöd av plattformen PFS vara lärandefokuserade, inte lärarefokuserade.

Under PFS Böcker på www.forssen.com återfinns bland annat de 21 e-böcker i ämnet skatterätt som ska vara grundbulten för plattformen PFS. Dessa är de böcker i serierna Blå, Grön och Röd av Björn Forssén vilka enligt Titlar översikt ges ut på ”eget förlag” eller för vilka, beträffande böcker på engelska språket, anges ”Published (by the author)”.

Vid utgången av november månad i år, 2019, var Björn Forssén klar med de 21 nya och uppdaterade böcker som numera ska utgöra basen i plattformen PFS. Det har enligt honom ett värde i sig att samtliga av dem är uppdaterade vid samma tillfälle, dvs. den 30 november 2019. Då vet läsaren att en referens i en av böckerna till andra av dem inte innebär att denne måste kontrollera om innehållet i refererade böcker också är aktuellt.

Tanken är enligt Björn Forssén, att de 21 böckerna av samma anledning också framgent ska uppdateras samtidigt. De tre serierna av böckerna har följande inriktning: blå innehåller böcker med fokus på indirekta skatter, såsom mervärdesskatt (moms); grön innehåller böcker i ämnet skatterätt i allmänhet, dvs. moms, inkomstskatt och arbetsgivaravgifter etc. samt regler om skatteförfarandet m.m.; och röd innehåller böcker om mer än bara skatt, dvs. böcker i andra ämnen än skatterätt samt böcker som i och för sig berör skatterätt men från ett allmängiltigt perspektiv, t.ex. utifrån ämnet fiscal sociology (skattesociologi).

För övrigt berör en av böckerna i den röda serien (009Röd, Produktansvar – introduktionsbok) endast ämnet produktansvar, och uppdaterades också per den 30 november 2019. Beträffande skatterätt och den fria rörligheten av varor på EU:s inre marknad är det så kallade VAT-numret (VAT står för value added tax – moms på svenska) och, beträffande punktskatter, det så kallade ledsagardokumentet av avgörande betydelse. Därför kan det, åtminstone från ett tillämpningsperspektiv, vara av intresse att även ha tillgång till produktansvarsboken, eftersom den bland annat innehåller uppgifter om CE-märke, vilket i första hand är avsett för dem som i medlemsstaterna ska kontrollera att varor på den inre marknaden uppfyller EU-lagstiftningens grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Böckerna under PFS Böcker kan tillhöra en eller flera av följande kategorier: lärobok (1), handbok (2), förfarandemässiga och/eller formella skattefrågor (3) och forskning (4). Med koden (5) betecknas att en bok är på engelska.

Dessa koder, (1)-(5), anges jämte sidantal för respektive bok under Titlar översikt, varvid en bok för vilken fler än en sådan kod anges det markeras i ”fet kursiv” stil vad som är bokens huvudinriktning.

Under Indirekta skatter, Skatterätt i allmänhet respektive Mer än bara skatt finns sedan mer detaljerad information samlad motsvarande så kallade baksidestexter för samtliga böcker i serierna Blå, Grön respektive Röd.

Björn Forssén har gett varje boktitel sin egen kod i serierna, t.ex. gäller för de sista av böckerna per den 30 november 2019 i respektive serie: 034Blå (Ord och kontext i EU-skatterätten – En analys av svensk moms i ett law and language-perspektiv), 022Grön (IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige) respektive 011Röd (Law and Language on The Making of Tax Laws and Words and context – with Legal Semiotics). Han förklarar att genom att varje bok har sin egen kod är det enkelt att följa informationen om böckerna och att hitta aktuell länk till den bok som Du för tillfället vill läsa på www.forssen.com.

– Beroende på inriktning och nivå på den kurs i ämnet skatterätt som Du läser vid universitet eller högskola kan Du således utifrån informationen om böckerna, och genom att till exempel ögna igenom innehållsförteckningar i böcker som kan passa, sätta ihop Ditt eget kursmaterial. På samma sätt kan också yrkesverksamma informera sig om mina böcker, så att de får en uppfattning om att när de ingår som en del av kursmaterialet, till kurser som jag ger exempelvis i regi av IFJU, är de på en för aktuella kurser väl avvägd och ändamålsenlig nivå beträffande omfång och inriktning, säger Björn Forssén.

Under Artiklar open access på www.forssen.com återfinns artiklar av Björn Forssén, vilka enligt honom kan fungera för workshops i ämnet skatterätt och är av särskilt intresse för tillämpare, dvs. för ekonomer och jurister som kommer i kontakt med skattefrågor som kräver en hög grad av konkretisering, såsom i samband med upprättande av bokslut, upprättande av deklarationer och i en processituation i förvaltningsdomstol eller allmän domstol, där en särskild skattefråga måste belysas genom exemplifiering. Artiklar open access med Björn Forsséns artiklar är sålunda enligt honom också en viktig del av utbildningsplattformen PFS.

Av intresse för utbildning i skatterätt är också övriga rubriker på www.forssen.com, varvid Björn Forssén nämner i korthet följande om dessa:

  • Material FÖ SEM m.m. innehåller mycket material från hans föreläsningar (FÖ) och seminarier (SEM) i bland annat skatterätt vid universitet och högskola, vilket kan användas i samband med aktuella kurser i ämnet.
  • Diverse länkar innehåller mycket information inom offentlig rätt, dit skatterätten hör, med länkar till myndigheter och domstolar samt till exempelvis EU-domstolen. Länkarna i fråga är sålunda användbara bland annat vid studier i skatterätt.
  • VAT Audit LVT innehåller ett verktyg för att analysera momsproblem, vilket också givetvis kan användas i samband med studier i mervärdesskatterätt.
  • Böcker m.m. innehåller info om litteratur av Björn Forssén i ämnet skatterätt från och med 1993 och även till exempel förslag från honom idag om ämnen för uppsatsskrivning inom skatterätt och skattebrott, m.m.

Björn Forssén avslutar med att säga, att den som ska skriva uppsats vid universitet eller högskola, och läser en kurs som berör skatterätten, har många uppslag till ämnen inte bara under Böcker m.m., utan också genom dennes artiklar under Artiklar open access på www.forssen.com.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Björn Forssén
Björn Forssén är juris doktor och verksam som advokat i egen verksamhet i Stockholm

 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in