Amnesty välkomnar förslaget om en ny myndighet för romers rättigheter

By on 14 november, 2019
Arkivbild.

Amnesty International välkomnar i sitt remissvar förslaget om att inrätta en myndighet för romers rättigheter i Sverige, men har åtskilliga frågor och synpunkter på förslaget som det nu ser ut. Alla synpunkter som organisationen lämnat har tagit sin avstamp i det för Sverige folkrättsligt bindande regelverket om mänskliga rättigheter.

– Vi tror att en sådan myndighet, om den är rätt utformad och med rätt mandat, kan ha förutsättningar att bedriva ett arbete som kan leda till ökat inflytande för romer och förbättra deras tillgång till sina rättigheter. Men vi undrar samtidigt om förslaget, så som det är utformat i utredningen, verkligen har potential att möta de svåra utmaningar som finns, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty i Sverige.

För att en ny myndighet ska ges de förutsättningar som krävs anser Amnesty att ett antal frågor behöver klargöras eller besvaras. Nedan följer en kort sammanfattning av dem:

* Den nya myndighetens roll måste ses i ljuset av Sveriges folkrättsliga förpliktelser. Sverige har fått upprepad kritik för att romer inte får tillgång till sina rättigheter, både vad gäller de särskilda rättigheter de har i egenskap av nationell minoritet och i fråga om statens positiva skyldigheter att bereda tillgång till exempelvis bostäder, utbildning, arbete och hälso- och sjukvård.

* Det bör göras en riskbedömning av det faktum att en särlösning ännu en gång föreslås för romska frågor, vilket kan ge associationer till tidigare myndighetsinsatser som syftat till och/eller resulterat i stigmatisering av den romska gruppen i Sverige.

* Amnesty tror att en konstruktion med en värdmyndighet kan ge stadga och nödvändigt administrativt stöd till en ny myndighet för romers rättigheter, men detta stöd fungerar givetvis bara om värdmyndigheten själv har den stadga och de upparbetade rutiner som krävs.

* Större klarhet behövs när det gäller den nya myndighetens mandat och målsättningar, såväl i förhållande till andra myndigheter med sakansvar för rättighetsfrågor, som kopplat till frågor om efterlevnaden av mänskliga rättigheter för minoriteten romer generellt.

* Det är viktigt att den nya myndigheten omfattar alla romer i Sverige, vilket inkluderar romer som är EU-medborgare och befinner sig i landet under en längre tid även om de inte formellt sett har uppehållsrätt. Flera internationella granskningsorgan har kritiserat Sverige för att inte ta dessa romer i beaktande i arbetet för inkludering och romers rättigheter, och denna kritik måste tas på allvar.

– Vi föreslår att den nya myndigheten ges namnet “Myndigheten för romers rättigheter”, för att särskilt understryka rättighetsperspektivet i myndighetens uppdrag – och inte, som utredningen förespråkar, “Myndigheten för romska frågor”. Det namnet riskerar att leda tanken till att problemen skulle vara romska, snarare än strukturella vilket ju är fallet, säger Anna Lindenfors.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Amnesty International

You must be logged in to post a comment Login