Anmälda brott 2020 – Preliminär statistik

Av på 21 januari, 2021
Arkivbild

Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2020. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året.

De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Samtliga anmälda brott

 • Under 2020 anmäldes cirka 1,56 miljoner brott, vilket var en ökning med 18 400 brott (+1 %), jämfört med året innan.
 • De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2020 var skadegörelsebrott (+14 %) samt narkotikabrott (+10 %). Den största ökningen inom skadegörelsebrott gällde brottstyperna skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter) samt klotter mot kollektivtrafiken, och kan delvis kopplas till förändrade registreringsrutiner under året. Den största ökningen inom narkotikabrott gällde brottstyperna eget bruk samt innehav.
 • Bedrägeribrott var den kategori där de anmälda brotten minskade mest (−11 %) under 2020. Den största minskningen inom bedrägeribrott gällde brottstypen kortbedrägerier (−25 %).

Brott mot person

 • Under 2020 anmäldes cirka 296 000 brott mot person, vilket var en ökning med 5 850 brott (+2 %) jämfört med 2019.
 • De anmälda misshandelsbrotten uppgick till 82 500, vilket var en minskning med 1 320 brott (−2 %) jämfört med 2019.

–      Misshandelsbrott mot kvinnor (18 år eller äldre) ökade till 28 900 anmälda brott (+3 %).

–      Misshandelsbrott mot män (18 år eller äldre) minskade till 29 300 anmälda brott (−4 %).

–      Misshandelsbrott mot barn (0–17 år) minskade till 24 400 anmälda brott (−3 %).

 • En majoritet (80 %) av misshandelsbrotten mot kvinnor begicks av närstående och andra bekanta gärningspersoner. Av de anmälda misshandelsbrotten mot män utgjorde drygt hälften (55 %) misshandel av en obekant person.
 • Antalet anmälda våldtäkter ökade under 2020 till 8 890 brott (+6 %).

–      Våldtäkter mot kvinnor (18 år eller äldre) låg oförändrat på 4 680 anmälda brott (±0 %) jämfört med 2019.

–      Våldtäkter mot män (18 år eller äldre) minskade till 256 anmälda brott (−2 %).

–      Våldtäkter mot barn (0–17 år) ökade till 3 950 anmälda brott (+16 %).

 • En tredjedel (32 %) av de anmälda våldtäktsbrotten mot kvinnor avsåg våldtäkter av närstående i en parrelation. Motsvarande andel för våldtäkt mot män var 17 procent.
 • Anmälda brott om sexuellt ofredande (inkl. exhibitionism) minskade under 2020 till 9 950 brott (−4 %), jämfört med 2019.

–      Anmälda brott om sexuellt ofredande mot kvinnor (18 år eller äldre) minskade till 5 010 brott (−5 %).

–      Anmälda brott om sexuellt ofredande mot män (18 år eller äldre) ökade till 524 brott (+14 %).

–      Anmälda brott om sexuellt ofredande mot barn (0–17 år) ökade till 4 210 brott (+6 %).

Stöld- och tillgreppsbrott

 • Under 2020 anmäldes 421 000 stöld- och tillgreppsbrott, vilket var en minskning med 14 500 brott (−3 %) jämfört med 2019.
 • De brottstyper som minskade mest i antal var fickstöld (−44 %) samt stöld i hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal m.m. (−40 %).
 • Totalt anmäldes 14 700 bostadsinbrott under 2020, vilket var oförändrat (+21 brott) jämfört med 2019. Inbrott i lägenhet ökade med 321 brott (+5 %), medan inbrott i villa och radhus minskade med 300 brott (−3 %).
 • Från 2019 till 2020 minskade antalet personrån (exkl. äldre/funktionshindrade) till 6 890 anmälda brott (−10 %).

–      Anmälda rån mot vuxna (18 år eller äldre) minskade till 4 710 brott (−9 %).

–      Anmälda rån mot barn (under 18 år) minskade till 2 180 brott (−12 %).

 • Totalt begicks 591 personrån 2020 med skjutvapen, vilket var en minskning (−10 %) jämfört med 2019. Merparten (83 %) av rånen med skjutvapen var mot vuxna (18 år eller äldre).
 • Antalet butiksrån 2020 ökade till 557 anmälda brott (+11 %).

Narkotikabrott

 • År 2020 anmäldes cirka 124 000 narkotikabrott, vilket var en ökning med 10 procent jämfört med 2019.
 • Av de anmälda narkotikabrotten utgjordes nästan hälften av eget bruk, vilka ökade med 7 procent jämfört med 2019. Även innehav av narkotika ökade (+9 %), och utgjorde 43 procent av de anmälda narkotikabrotten. Antalet brott om framställning respektive överlåtelse av narkotika, som tillsammans utgör 9 procent av de anmälda narkotikabrotten, ökade (+67 % respektive 26%) jämfört med 2019

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2020, publiceras den 30 mars 2021. Då publiceras även statistiken över konstaterade fall av dödligt våld 2020.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Brå
Om anmälningsstatistiken
Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken är deskriptiv och ger inga fördjupade förklaringar till nivåer eller de förändringar som skett över tid. Eftersom statistiken endast omfattar de brott som kommit till rättsväsendets kännedom, ger den inte heller en bild av det totala antalet begångna brott i samhället. För en mer heltäckande bild av den faktiska brottsligheten behöver även andra källor användas såsom brottsofferundersökningar, exempelvis Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och självdeklarationsundersökningar.
Med anledning av pandemin har Brå sedan april 2020 genomfört månadsvisa uppföljningar av den preliminära månadsstatistiken över anmälda brott. En genomgång om pandemins eventuella påverkan på den anmälda brottsligheten under perioden mars – december 2020, finns tillgänglig på Brås webbplats i sammanfattningen med preliminär statistik över anmälda brott 2020.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Brå

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in