Antal revir förklarar hur gamla vargar är när de får sin första valpkull

By on 7 april, 2021
Foto: Camilla Wikenros

Hur gamla vargar är när de får valpar för första gången påverkar populationstillväxten, särskilt i små, isolerade populationer som den skandinaviska. Forskare från Grimsö forskningsstation, SLU, har tillsammans med kollegor i Norge undersökt vad som förklarar åldern då vargar får sin första valpkull. Studien bygger på data från 297 reproducerande vargar från det att populationen grundades under 1980-talet fram till 2018. Antal revir då en varg först reproducerade sig var den faktor som hade störst betydelse.

Hur gammal man är när man reproducerar sig för första gången varierar mellan arter och individer. För den skandinaviska vargpopulationen har ålder vid första reproduktion tagits fram utifrån data från årliga inventeringar, sändarförsedda vargar och ett nästintill komplett släktträd över populationen. Åldern vid första reproduktion varierade från ett år upp till de äldsta vargarna som var åtta till tio år gamla. Det är ovanligt att vargar reproducerar sig redan som ettåringar, men det dokumenterades för tre hanar. Tikarna var oftast tre år och hanarna två år när de fick sin första valpkull.

Ålder vid första reproduktionen beror både på tillgången till en partner och på möjligheten att etablera ett eget revir. I den skandinaviska vargpopulationen har åldern vid första reproduktion ändrats med tiden. I början, när det fanns få revir och få tillgängliga partners, var vargarna äldre. Sedan sjönk åldern för båda könen i samband med att antalet revir ökade. Under de senare åren i studien, blev hanarnas ålder vid första reproduktion återigen högre med ett ökat antal vargrevir. Under samma period har det varit en hög omsättning på revirmarkerande vargar, men andra vargar har snabbt ersatt en förlorad partner eller etablerat sig i ett ledigt område.

– Att åldern vid första reproduktion skiljde sig åt mellan tikar och hanar under åren med flest antal vargrevir kan hänga samman med att hanarna utvandrar längre sträckor än tikarna och att dödligheten utanför vargens huvudsakliga utbredningsområde är hög, säger Camilla Wikenros, forskare vid Grimsö forskningsstation.

Studien pekar också på andra faktorer som påverkade hur gamla vargarna var när de reproducerade sig för första gången, men dessa faktorer hade mindre inverkan än antalet revir.

– Även graden av inavel påverkade hur gamla vargarna var när de reproducerade sig för första gången. Mer inavlade tikar fick sin första valpkull senare än mindre inavlade tikar, säger Mikael Åkesson, forskare vid Grimsö forskningsstation.

En annan faktor som kan ge bättre förutsättningar för tidig reproduktion är om en individ växer upp med äldre syskon, som kan hjälpa till med att försörja valparna. I studien bekräftade forskarna en sådan effekt för hanar.

Att ha en partner som har reproducerat sig tidigare, och därmed är mer erfaren, kan förväntas leda till tidigare reproduktion än om man har en oerfaren partner. Partnerns erfarenhet var dock inget som påverkade åldern vid första reproduktion, varken hos tikar eller hanar.

Studien visade också att incestuös reproduktion mellan förälder och avkomma är ovanligt, men det förekom under hela studieperioden.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: SLU

You must be logged in to post a comment Login