Är samhället en dålig förälder – Svaret är allt för ofta ja

By on 4 juli, 2018

Har barn som växt upp i samhällsvård, dvs. i familjehem eller institution, samma möjligheter till ett arbete som ung vuxen, eller ett eget hem, jämfört med barn som vuxit upp med sina biologiska föräldrar?

Svaret är allt för ofta nej. Våren 2018 lanserade SOS Barnbyar en studie med namnet ”Decent Work and Social Protection”. Studien baseras på intervjuer med ungdomar med erfarenhet av Leaving Care i tolv länder och i likhet med Internationell och nationell forskning, visar studien att ungdomar i samhällsvård ärsärskilt sårbara, eftersom de ofta saknar fullständig skolgång, har sämre psykosocial hälsa än genomsnittet, och ofta saknar det stöd och de nätverk som krävs för att kunna få en bostad och arbete som unga vuxna. Det är också vanligt att samhällets stöd minskar när barnet uppnår myndighetsålder, 18 år.

Alltför ofta blir unga vuxna i samhällsvård mycket ensamma och saknar nätverk och stöd för att kunna utvecklas till självständiga, självförsörjande individer. I stället riskerar de ett framtida liv i socialt- och ekonomiskt utanförskap.

Barnkonventionen fastställer att barnets bästa alltid ska komma i första rummet (artikel 3) och att alla barn som berövats sin familjemiljö ska ha rätt till alternativ omvård (artikel 20). Men även om den alternativa vården är god, och barnet utvecklas väl, så behöver många av dem fortsatt stöd efter att de uppnått 18 år och ska lämna samhällets omsorg.

SOS Barnbyar arbetar i 135 länder över hela världen med att stötta barn som förlorat, eller riskerar att förlora förälders omsorg och vi ger dem stöd tills de blir unga vuxna. Under övergångsperioden till självständigt boende får ungdomarna extra stöd, bland annat med yrkesutbildningar i samarbete med näringsliv. 

SOS Barnbyar arbetar också för att göra dessa ungdomars röster hörda och för att hitta innovativa lösningar på ett komplext samhällsproblem, för en hållbar framtid.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login